Tyngdepunktet i norsk politikk flytter seg nordover

Det går bedre og bedre i vår landsdel. Mye skyldes oss som bor der og mye skyldes en politikk fra dagens regjering som faktisk fungerer.

Regjeringen la nylig frem sin nye nordområdestrategi. I etterkant av fremleggelsen på Høyres Nordområdekonferanse uttrykte statsminister Erna Solberg et klart budskap: tyngdepunktet i norsk politikk flytter seg nordover. Det er mange indikatorer som viser at statsministeren har rett.

Regjeringen har styrket den samlede innsatsen i nord for at Nord-Norge skal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner. Nå viser tall at veksten i Nord-Norge er høyere enn i resten av landet. Denne veksten kommer hele Norge til gode. Veksten skjer innenfor de fleste områder som reiseliv, sjømat, og petroleum.
Verdiskaping fra sjømatnæringen nå tre ganger større enn den var for 10 år siden. Bare i 2016 var bidraget til Norges BNP fra sjømatnæringen hele 93 milliarder. Dette får ringvirkninger også for andre næringer. Leverandørsektoren til de norske sjømatbedriftene står alene for en samlet verdiskaping på 23 milliarder. Også innenfor turisme ser vi rekordtall på overnattingsdøgn i nord.

Noe av det viktigste med den nye nordområdestrategien er at den tar med seg forholdet til oss som bor i landsdelen. Det er vi som bor her nord som skal bygge det samfunnet vi skal ha i fremtiden. Nettopp derfor har regjeringen et sterkt fokus på kunnskap. Våre barn har krav på den beste utdanning. Når vi skal utvikle morgendagens arbeidsplasser og utnytte de mulighetene vi har i nord så starter det med å gi våre barn en god utdannelse. Da må vi også ha de beste lærerne. Derfor har regjeringen økt andelen lærere som får videreutdanning fra ca 1500 tidligere til nå nærmere 6000 pr år. Derfor har regjeringen innført en femårig masterutdanning for lærere fordi altfor mange norske elever i dag går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne godt nok. Og dessverre har tallene tidligere vært verst i nord. Læreren er nøkkelen for å snu denne utviklingen. Gjennom nordområdestrategien styrkes også fokuset på å knytte kompetanse og forskning tettere til næringslivet. Regjeringen vil styrke samarbeidet mellom bedrifter og forskningsmiljø i nord.

Det viktigste for næringslivet er gode rammevilkår. Både når det gjelder skattemessige forhold, men ikke minst når det gjelder infrastruktur. Derfor har Høyre i regjering redusert skatter og avgifter med rundt 21 milliarder som også kommer Nordnorsk næringsliv til gode. Derfor setter regjeringen av 40 milliarder til samferdselsbygging i Nord, hvorav hele 17 milliarder i første periode av ny NTP.

Nord-Norge har et enormt potensiale for vekst, utvikling og arbeidsplasser. Med regjeringens sterke satsing i nord vil det være store muligheter for at også befolkningspilene peker oppover. Nå har vi en politikk som faktisk fungerer. Nå må vi i nord gripe mulighetene dette innebærer.