Unge som trenger hjelp må få hjelp

-Vi må gi ekstra hjelp til ungdom som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet slik at de blir arbeidstagere og ikke trygdemottakere, sier fylkestingsrepresentant Joakim Sennesvik (H)

Selv om arbeidsledigheten er på vei ned og veksten i norsk økonomi er på vei opp, så er det fortsatt mange unge under 30 år som står utenfor arbeidslivet. Nordland Høyres støtter regjeringens innføring av et toårig opplæringstiltak myntet på de med svake grunnleggende ferdigheter.

Tiltaket er ment for dem som har størst problemer på arbeidsmarkedet, og personer under 30 år uten fullført videregående opplæring med behov for arbeidsrettet bistand prioriteres. Det er et godt tilbud som bør videreføres.

-Vi må gi ekstra hjelp til ungdom som sliter med å komme seg inn i arbeidslivet slik at de blir arbeidstagere og ikke trygdemottakere, sier fylkestingsrepresentant Joakim Sennesvik (H)

Regjeringen har de siste årene satset på tidlig innsats i skolen, for å sikre at elevene har lært seg de grunnleggende ferdighetene. Videre må yrkesfagene styrkes gjennom å legge til rette for flere læreplasser og å gjøre yrkesfagene mindre teoretiske, et arbeid regjeringen er godt i gang med. Regjeringen har opprettet mer enn 9.400 nye studieplasser, og det er viktig at denne gode utviklingen fortsetter.

-En viktig faktor for å hindre varig utenforskap er å aktivisere ungdom som ikke er i jobb, utdanning eller andre aktiviteter tidligst mulig, sier Høyres fylkestingsrepresentant, Sennesvik mener derfor at flere ungdomskontakter og ungdomsteam kan være gode tiltak..

Nordland Høyre er positive til å gjøre forsøk med NAV-veiledere i videregående skoler.

– Økt bruk av midlertidig lønnstilskudd, der bedrifter kan søke om å få dekket deler av lønnen når de ansetter ungdom som sliter med å komme i jobb, er en god ordning, avslutter Sennesvik.