Uttalelse fra Nordland Høyre om sykehusstruktur i nord.

Les uttalelsen Nordland Høyres fylkesårsmøte 2023 vedtok.

Nordland Høyre krever samfunnsanalyse og demokratisk behandling av sykehusstruktur i nord

Nordland Høyre registrerer at Helse Nord er godt i gang med utredning av pålegg fra helseministeren om endring i sykehusstrukturen i Nord-Norge. Flere av forslagene vil gi drastiske endringer, inkludert nedleggelse av sykehus og bortfall av akuttberedskap. Dette har opprørt befolkningen og skapt stor usikkerhet i befolkning og næringsliv.

Nordland Høyre er tydelige på at tilgang til akuttberedskap innen helse gir trygghet for bosetting, bolyst, rekruttering og nærings- og samfunnsutvikling i fylket. Det er svært kritikkverdig at kommuner og regionråd ikke har kjennskap til kriteriene for ROS-analysen som skal gjennomføres innenfor helsefagområdet. Det fremstår underlig at regjeringen har avvist analyser av samfunnsmessige forhold som vedrører spredt bosetting, store avstander, rekruttering, sikkerhet og beredskap, værmessige utfordringer, blant annet med tanke på at klimaendringene vil føre til mer ekstremvær fremover- noe som ikke kan kompenseres med økte prehospital transporttjenester.

Nordland Høyre er meget bekymret for konsekvensene av usikkerheten rundt akuttberedskap og tilgangen til helsetjenester ved lokalsykehusene og for rekrutteringssituasjonen i en landsdel som skriker etter mer kvalifisert personell til ledige stillinger, ikke bare innen helsesektoren, men også i andre sektorer som står overfor samme utfordring.


Nordland Høyre mener det er sterkt kritikkverdig at helseministeren og regjeringen legger opp til både udemokratisk behandling og forskjellsbehandling av Nord-Norge sammenlignet med resten av landet.

Nordland Høyre viser også til anbefalingen fra Forsvars- og Totalberedskapskommisjonens om å styrke spesialisthelsetjenesten og akuttberedskapen i Nord-Norge, samt behovet for å inkludere nasjonal sikkerhet og forsvarsevne i vurderingsgrunnlaget når sykehusstrukturen endres.

Nordland Høyre understreker at alvorligheten av saken krever en bredere politisk tilnærming, med samfunnsanalyser som vurderer konsekvensene og av forsvarligheten av nedleggelse av akuttberedskap ved lokalsykehusene, både med tanke på bosetting, rekruttering og samfunnsutvikling. Vurderinger av andre politiske målsettinger må også inkluderes, og involvering av berørte departementer, kommuner og Stortinget er nødvendig i prosessen.

Nordland Høyre krever at helseministeren og regjeringen tar initiativ til å analysere de øvrige samfunnsmessige konsekvensene for Nord-Norge som følge av endringsforslagene fra Helse Nord om ny sykehusstruktur, og at saken legges frem for Stortinget for endelig behandling.