Uverdig skuespill i fylkestinget

Fylkesrådet har altså spilt et nytt skuespill. Det forrige skuespillet var at regjeringen hadde skylden for det drastiske fergekuttet fylkesrådet «måtte» gjøre og måtte gjøre en helomvending på. Nå tar de rollen som Ole Brum, ja takk – begge deler, uten at de sier hva som skal ut eller hva som skal nedprioriteres. Dette blir bare uverdig politisk spill og valgkamp.

Gjennom å sette langtidsplanen for forsvaret på sakskartet i fylkestinget forleden misbrukte fylkesrådet i Nordland fylkestinget som institusjon. Det er utvilsomt iveren etter å sverte regjeringen og Høyre i Nordland som ligger bak.

Historisk satsing

Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvaret (LTP) er den største økonomiske satsing på forsvaret noensinne. For Nordland og Nord-Norge gir planen økt tilstedeværelse av militære kapasiteter og bedre kampkraft i et endret sikkerhetspolitisk trusselbilde. De rødgrønne kan kun takkes for årevis med underfinansiering av forsvaret. Intet mer, og nå vil de sette seg i førersetet med å være Ole Brum. Det som er spesielt med fremleggelsen og vedtaket i fylkestinget forleden, er at høringsfristen til Stortinget for lengst var gått ut, og at fylkesrådet på vegne av flertallspartiene hadde gjort vedtak fra Nordland som allerede var fremmet skriftlig til stortinget og muntlig i forsvarskomiteen`s høring om langtidsplanen.


Sikkerhet for innbyggerne

Fylkesrådets saksfremlegg og forslag til vedtak inneholdt ingen helhetlige forsvarsfaglige eller kostnadsmessige vurderinger. Forvaltningslovens krav til forsvarlig utredning er ikke fulgt. Vi var vitne til et saksfremlegg som på en lettvint måte var bygd opp for et vedtak om at alle funksjoner skal være som i dag, og mere til, noe som ikke bidrar til en styrkning av verken materielt vedlikehold eller nye investeringer. Heller ikke økt aktivitet. Det kommer Høyre som forsvarlig forsvarsparti aldri til å akseptere, nettopp fordi det ikke styrker forsvarsevnen vi sårt trenger. Det handler om sikkerhet for innbyggerne.

Hva skal ut?

Hva er det fylkestingets rødgrønne flertall ønsker å ta ut av planen, og har man i det hele tatt vurdert hvilke andre installasjoner man risikerer å sette i spill med et slikt vedtak? Det ønsker nok ikke fylkesrådet å si noe om. Kanskje mener fylkesrådet at «Ny by, ny flyplass» i Bodø ikke er så viktig, at økte seilingsdøgn i nord ikke har noe for seg, at kystvaktbasen på Sortland ikke er viktig, at nye overvåknings eller kampfly med økt frekvens ikke betyr noe, eller er det satsingen i Ofoten man vil til livs?

Under disse omstendigheter var det umulig for Nordland Høyre å stemme for fylkesrådets forslag.

Arbeiderpartiet i Nordland retter i etterkant sterke karakteristikker mot Nordland Høyre. Utvilsomt også i forsøk på avbøting av partiets ansvar for at kampflybasen i Bodø ble vedtatt nedlagt under den rødgrønne regjeringen. Denne saken er vesensforskjellig fra da de rødgrønne fjernet kampflybasen i Bodø sørover, med tilhørende kompetanse og arbeidsplasser ut av fylket vårt. Nå er det kun snakk om forflytning og økt satsing internt i Nordland.

Fylkesrådsleder vet godt at hvis noe skal inn, må noe ut, – eller ønsker fylkesrådet kutt i andre sektorer for å hente mer penger til alt man vedtok i fylkestinget, kanskje utdanning, samferdsel – eller helse?

Høyre ønsker en styrking

Langtidsplanen betyr ikke en svekkelse av forsvaret i nord – eller i Nordland, slik våre politiske motstandere fremstiller det. Tvert imot. For Nordland foreslår regjeringen en kraftsamling av militære kapasiteter innenfor flere forsvarsfelt i Ofoten/Sør Troms/Evenes-regionen. Hovedbegrunnelsen er forsvarsfaglig, og dreier seg om å etablere langtrekkende luftvern i dette området – for samlet beskyttelse av kampfly, overvåkningsfly, ubåter, forsyningslinjer og landsettingsområder for Natostyrker, samt kunne gi beskyttelse til fremrykkingsaksen videre nordover.

Det er en grunn til at Stortinget skal avgjøre saken innenfor et overordnet forsvarsfaglig og sikkerhetspolitisk perspektiv. Det gir trygghet for beslutninger og for landet. Nordland Høyre og lokalforeninger/regioner har jobbet tett opp til vårt parti i denne saken – i likhet med de andre partiene, men mener den endelige løsningen må finnes i et bredt kompromiss i Stortinget uten å låse sin posisjon i lokale vedtak først. Eventuelle endringer må kunne forsvares i en forsvarsfaglig helhet, samt innenfor det økonomiske handlingsrommet som først og fremst styrker Norges forsvarsevne.

Uverdig skuespill

Fylkestingets vedtak om ja til alt, med tilhørende uforsvarlig saksbehandling, styrker neppe de enkelte punktene i forslaget. Tvert imot mener vi i Høyre at det nærmest kan oppfattes useriøst, og at det politiske spillet fylkesrådet har drevet, for eksempel ikke styrker en mulig delt løsning mellom Andøya/Evenes. En ting er i alle fall sikkert – fallhøyden er stor for de andre fylkespartiene dersom ikke moderpartiene går med på vedtakene fra fylkestinget.

Fylkesrådet har altså spilt et nytt skuespill. Det forrige skuespillet var at regjeringen hadde skylden for det drastiske fergekuttet fylkesrådet «måtte» gjøre og måtte gjøre en helomvending på. Nå tar de rollen som Ole Brum, ja takk – begge deler, uten at de sier hva som skal ut eller hva som skal nedprioriteres. Dette blir bare uverdig politisk spill og valgkamp.

Jonny Finstad

Fylkesleder Nordland Høyre