Vedtekter Nordland Høyre

Nordland Høyres vedtekter for fylkesorganisasjon. Sist endret på årsmøtet november 2016.

§ 1 Formål

Nordland Høyre, som er Høyres organisasjon i Nordland fylke og valgkrets, vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Fylkesorganisasjonen er tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon, og skal følge opp de programmer og iverksette de planer som Høyres landsmøte, Høyres sentralstyre og Høyres arbeidsutvalg har vedtatt.

Fylkesorganisasjonen har ansvaret for Høyres totale politiske og organisatoriske arbeid i fylket og danner bindeleddet mellom kommuneforeningene i fylket, og mellom disse og Hovedorganisasjonen.

Fylkestingsgruppen har ansvar for arbeidet med de politiske sakene i fylkestinget, innenfor rammen av det vedtatte fylkestingsprogrammet og reglement for fylkestingsgruppen.

§ 2 Organisasjon

Fylkesorganisasjonens organer er årsmøtet, fylkesstyret, arbeidsutvalget og nominasjonsmøtet.

Fylkesforeninger i Unge Høyre, Høyres Studenter og Senior Høyre som er godkjent i henhold til sideforeningenes egne vedtekter og organer er definert som Nordland Høyres sideforeninger. Årsmøtet i fylkesorganisasjonen skal avholdes innen 1. mars hvert år.

Nominasjonsmøtet for fylkestings- og stortingsvalget skal normalt avholdes innen 1. desember i mellomvalgår.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap oppnås gjennom Høyres kommuneforeninger i fylket på de betingelser som vedkommende forenings vedtekter fastsetter.

I kommuner uten Høyreforening kan alle innbyggere som er enig i Høyres formål og som ikke er tilsluttet noe annet parti, bli medlemmer direkte i fylkesorganisasjonen.

Alle medlemmene må ha fylt 15 år.

Medlemmer uten tillits- og folkevalgte verv og som ikke ønsker å være tilknyttet kommuneforeningen, kan være tilsluttet direkte under fylkesorganisasjonen. En slik tilknytning gjør at man kun har rett til å delta i den formelle demokratiske beslutningsprosessen i fylkesorganisasjonen og Høyre nasjonalt.

§ 4 Foreninger

Fylkesorganisasjonen skal søke å opprette foreninger i alle kommuner i fylket.

Foreningene vedtar selv sine vedtekter basert på «Fellesvedtekter for Høyres kommuneforeninger». Avvik fra disse skal godkjennes av Høyres lovkomité.

Foreningen har ansvaret for Høyres arbeid i kommune, og skal følge opp de programmer og iverksette de planer som Høyres Hovedorganisasjon og fylkesorganisasjonens organer har vedtatt.

Godkjente sideforeninger og kommunestyregruppen skal være representert i foreningens styre.

Fylkesorganisasjonen kan avkreve kommuneforeningene bidrag til sitt arbeid basert på medlemstall eller stemmetall.

Fylkesstyret kan pålegge kommuneforeningene å stille rene partilister ved kommunestyrevalg. Avtaler om valgsamarbeid med andre partier må godkjennes av fylkesstyret, som også kan pålegge kommuneforeningene slike samarbeidsavtaler.

§ 5 Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget består av følgende medlemmer:

 • leder,
 • 1. nestleder,
 • 2. nestleder,
 • fylkesleder i Høyres Kvinneforum,
 • fylkestingsgruppens leder og/eller
 • fylkesordfører og/eller
 • fylkesrådsleder,
 • Stortingsrepresentantene,
 • Sametingsrepresentanter fra Nordland,
 • Unge Høyres leder,
 • Senior Høyres leder.

Arbeidsutvalget har ikke varamedlemmer.

Arbeidsutvalget leder det daglige arbeid i fylkesorganisasjonen og kan avgjøre alle saker som ikke er tillagt fylkesstyret eller årsmøtet.

Fylkesstyret fastsetter videre arbeidsområde og fullmakter for arbeidsutvalget.


§ 6 Fylkesstyret

Fylkesstyret består i tillegg til Arbeidsutvalget av:

 • ledere i Høyres kommuneforeninger,
 • Statsråder,
 • statssekretærer,
 • sentralstyremedlemmer,
 • ordførere,
 • fylkesråder,
 • to representanter valgt fra Nordland Unge Høyre,
 • en representant valgt fra Senior Høyre,
 • to årsmøtevalgte representanter (etter samme modell som sentralstyret)

Fylkesstyret kan gi andre tillitsvalgte adgang til å delta i møtene uten stemmerett.

Sideforeningenes og Høyre kommuneforeningers nestledere er vararepresentanter til fylkesstyret når leder har forfall. Dette er ikke til hinder for at sideforeningenes nestledere kan være faste medlemmer av fylkesstyret.

Fylkesstyret har ansvaret for:

 • det politiske utrednings- og programarbeidet
 • rammene for nominasjonsprosessen i fylkesorganisasjonen, herunder avgjøre bruken av kandidatavtaler og uravstemning blant medlemmene og om det skal gjennomføres tidligere nominasjon av fylkesordfører- og/eller fylkesrådslederkandidat i et eget nominasjonsmøte.
 • å påse at nominasjonsprosessen følger «Reglement for nominasjonsprosesser».
 • å innstille på valgkomite til årsmøtet.
 • å godkjenne fylkesorganisasjonens årsregnskap med revisjonsberetning i tillegg til det overordnede økonomiarbeidet i fylkesorganisasjonen.
 • opplæringsarbeidet i fylkesorganisasjonen.
 • planlegging og gjennomføring av kampanjer.
 • det kvinnepolitiske arbeid.
 • å følge opp programmer og iverksette planer vedtatt av Høyres Hovedorganisasjons organer.
 • å rapportere om økonomiske forhold i henhold til offentlige pålegg og Høyres reglementer.
 • å godkjenne foreninger og virkeområdet for disse.
 • å godkjenne foreninger til sideorganisasjonene.
 • etablering av Senior Høyre-foreninger og Senior Høyre-kontakter.

Fylkesstyret kan gjennom eksplisitte vedtak be Arbeidsutvalget utføre disse oppgavene.

Fylkesstyret skal påse at kommuneforeningene drives i henhold til gjeldende vedtekter og vedtatte planer, herunder med alminnelig flertall innkalle til ekstraordinært årsmøte i kommuneforeningen når situasjonen krever det.

Fylkesstyret oppnevner:

 • nominasjonskomité som forbereder og har ansvaret for nominasjonen av partiets stortingskandidater og fylkestingskandidater.
 • komiteer og utvalg som anses nødvendige. Alle komiteer og utvalg bør være slik sammensatt at de også dekker sideorganisasjonenes interesser.

Fylkesstyret godkjenner innen utgangen av mars fylkesorganisasjonens årsregnskap med revisjonsberetning. Fylkesstyret skal ha til orientering fylkestingsgruppens årsregnskap med revisjonsberetning hvis gruppen disponerer egne midler.

Fylkesstyret behandler innen utgangen av november måned arbeidsplaner og budsjetter.

Fylkesstyret forbereder saksliste for årsmøtet, og innstiller på valgkomité med representanter fra alle regioner i fylket.

Fylkesstyret fastsetter selv sin møteplan som bekjentgjøres på fylkesorganisasjonens nettsider.

Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

§ 7 Fylkesårsmøtet

Fylkesårsmøtet og ekstraordinært fylkesårsmøte innkalles og sammensettes i hht. «Reglement for Høyres års- og nominasjonsmøter i Høyres fylkesorganisasjoner» vedtatt av Høyres sentralstyre. Avvik skal godkjennes av sentralstyret.

Hvis fylkesstyret ønsker å redusere størrelsen på fylkesårsmøtet, kan fylkesstyret med 2/3-flertall velge å innkalle 2/3 av det beregnede antall delegater valgt av kommuneforeningene rundet opp til nærmeste hele tall.

Fylkesårsmøtet bør holdes for åpne dører. Fylkesårsmøtet avgjør selv dette spørsmål.

Fylkesårsmøtet skal behandle:

 • fylkesstyrets beretning inkludert organisasjonsstatus for kommuneforeningene og rapport fra sideforeningene om organisasjonenes virksomhet herunder status for opplæring.
 • den politiske situasjon i fylket.
 • rapport fra fylkestingsgruppen.
 • valgkomiteens innstilling på valg av:
 • leder,
 • nestledere,
 • fylkesleder i Høyres Kvinneforum,
 • fylkesstyremedlemmer med vararepresentanter,
 • revisorer og/eller desisorer,
 • delegater til Høyres landsmøte, hvorav fylkesleder i Høyres Kvinneforum og Nordland Unge Høyres leder har fast plass, elles deres stedfortreder.
 • fylkesstyrets innstilling på valg av valgkomité for neste årsmøte.

Leder, nestleder og medlemmene velges av første årsmøte etter et valg for en periode på 2 år.

Hvis noen av de fylkesårsmøtevalgte medlemmene fratrer i løpet av det første året, gjennomføres det suppleringsvalg for ett år på det første ordinære årsmøtet.

Personvalg foregår alltid skriftlig hvis det er flere kandidater enn det skal velges, eller hvis et tilstedeværende medlem forlanger det. Ved valg på en enkelt tillitsvalgt kreves absolutt flertall av de avgitte stemmer. Hvis ingen har oppnådd dette flertall ved første avstemning, holdes bundet omvalg mellom de to kandidatene som oppnådde flest stemmer.

Når det er valg på flere tillitsvalgte under ett, og det er nødvendig med skriftlig avstemning, må det på hver stemmeseddel stemmes på det antall kandidater som skal velges. I tilfelle stemmelikhet foretas bundet omvalg. Dersom det etter omvalget er stemmelikhet, avgjøres utfallet ved loddtrekning.

§ 8 Nominasjon, nominasjonsmøtet, forhandlinger og konstituering av fylkestingsgruppen

Fylkesstyret oppnevner Nominasjonskomité som forbereder nominasjonen av partiets kandidater ved fylkestings- og stortingsvalg, jf. § 6 Fylkesstyret.

Nominasjonskomiteen skal innhente forslag fra medlemmene og kommuneforeningene og fremlegge for nominasjonsmøtet en fortegnelse over foreslåtte kandidater, samt eget forslag til valgliste.

Avtaler om listesamarbeid med andre partier må godkjennes av sentralstyret, som også kan pålegge fylkesorganisasjonen slike samarbeidsavtaler.

Nominasjonsmøtet innkalles og sammensettes i henhold til «Reglement for Høyres års- og nominasjonsmøter» vedtatt av Høyres sentralstyre. Avvik skal godkjennes av sentralstyret.

Dersom det avdekkes alvorlige brudd på «Reglement for nominasjonsprosesser», og disse brudd blir bekreftet av Høyres Hovedorganisasjon, kan det innkalles til ekstraordinært nominasjonsmøte etter de samme kriterier som for ekstraordinært fylkesårsmøte.

Snarest mulig etter et fylkestingsvalg og før første møte i fylkestinget skal arbeidsutvalget i samråd med ordførerkandidaten/gruppelederkandidaten innkalle til konstituerende møte i fylkestingsgruppen for valg av gruppestyre, vedtagelse av gruppens reglement, godkjenning av eventuelle forhandlingsresultater med andre partier og forslag på disponering av gruppens medlemmer.

§ 9 Suspensjon

Fylkesstyret kan med alminnelig flertall fatte vedtak om suspensjon fra alle verv i Høyre som følge av å være folkevalgt eller tillitsvalgt i fylkesorganisasjonen og tilhørende kommuneforeninger for 3, 6 eller 12 måneder når;

 1. Folkevalgt medlem har brutt med gruppens reglement.
 2. Medlemmet ved sin handlemåte har skadet Høyre utad eller innad.
 3. Medlemmet har forbrutt seg mot Høyres vedtekter og/eller Etiske retningslinjer i Høyre.
 4. Medlemmet ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av punkt 1, 2 eller 3.

Avgjørelsen kan innankes innen 14 dager etter vedtaket til sentralstyret for endelig vedtak.

Fylkesstyret er endelig ankeinstans for vedtak om suspensjon fattet på kommuneforeningsnivå.

Suspensjonsvedtak gjelder alle verv i fylkesorganisasjonen og tilhørende kommuneforeninger.

§ 10 Eksklusjon

Fylkesstyret kan med 2/3-flertall fatte vedtak om eksklusjon av medlemmer direkte knyttet til fylkesorganisasjonen eller tilhørende kommuneforeninger når medlemmet;

 1. Bekjenner seg til en annen politisk oppfatning enn den som bygger på Høyres formålsparagraf.
 2. Ved sin handlemåte har påført Høyre vesentlig skade utad eller innad, eller forbrutt seg mot Høyres vedtekter og/eller Etiske retningslinjer i Høyre.
 3. Er medlem av annet politisk parti
 4. Ikke retter seg etter advarsel gitt på grunnlag av punkt 1, 2 eller 3.

Medlemmer som stiller seg til disposisjon eller er nominert på en konkurrerende valgliste vil automatisk miste sitt medlemskap.

Avgjørelsen kan ankes til Sentralstyret innen 14 dager etter vedtaket.

Eksklusjonsvedtaket gjelder for alle foreninger i Høyre og Høyres sideforeninger. Vedtaket kan ikke omgjøres før minst tre år har gått. Den ekskluderte må i slike tilfeller søke sin forening om å bli tatt opp som medlem.

§11 Administrasjon


Administrasjonen til Nordland Høyre er lagt til Høyres Nord-Norgekontor (HNNK). Avtalen om kontorsamarbeidet godkjennes av Fylkesstyret.

Leder av HNNK fungerer som fylkessekretær med de rettigheter og plikter som følger av dette.

Leder av HNNK ansettes i Arbeidsutvalget til Høyres Hovedorganisasjon etter innstilling fra generalsekretæren, i samarbeid med fylkeslederne som inngår i avtalen om Forum for HNNK.

Daglig leder av HNNK, eller den daglig leder bemyndiger, har innstillingsrett og plikt i alle saker som ikke gjelder nominasjon, personvalg eller hvor innstillingsretten er tillagt andre organer.

Andre ansettelser foretas av HNNK, i samarbeid med Hovedorganisasjonen og fylkeslederne, etter gjeldende regulering i avtalen om HNNK.

Bortfaller avtalen om HNNK gjelder regulering av administrasjon i «Fellesvedtekter for Høyres fylkesorganisasjoner».

§ 12 Vedtektsendringer

Fylkesårsmøtet vedtar fylkesorganisasjonens vedtekter basert på «Fellesvedtekter for Høyres fylkesorganisasjoner».

Til endringer av vedtektene kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag om vedtektsendringer må være sendt fylkesstyret 8 uker før årsmøtet. Avvikelser fra «Fellesvedtekter for Høyres fylkesorganisasjoner» må godkjennes av Høyres sentralstyre etter innstilling fra Høyres lovkomité.

§ 13 Oppløsning

Oppløsning av fylkesorganisasjonen kan kun skje etter vedtak i sentralstyret etter forutgående vedtak av fylkesårsmøtet.

Fylkesorganisasjonens midler og arkiv overlates til det organisasjonsleddet som skal ivareta kommuneforeningene eller til Høyres Hovedorganisasjon ved oppløsning.