Vekst med lukket merdteknologi

Norge har fra naturen`s side unike muligheter for å utvikle og øke vår lakseproduksjon.Det bør snarest utlyses inntil 40 konsesjoner hvor søkerne må kunne dokumentere at man rent faktisk har en produksjon som tilfredsstiller kriteriene.

Høyre vil sikre god markedsadgang og forutsigbar konsesjonspolitikk fordi dette er viktig for den videre vekst innenfor fiskeri- og oppdrettsnæringen. Fiskeri- og havbruksnæringene er blant de viktigste fremtidsnæringer for Norge. En bærekraftig vekst innen disse sektorene vil skape lønnsomme arbeidsplasser i alle deler av landet. Høyre vil videreføre arbeidet med stabile og gode rammevilkår som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskaping innenfor forsvarlige rammer, rammer som også sikrer viktige miljø- og naturverdier.

Norge eksporterer sjømat for ca. 100 milliarder årlig, hvorav laks står for nesten 68 prosent. 84 prosent av all laks eksporteres uten bearbeiding. En foredling til eksempelvis filet kunne gitt en omsetningsvekst på 20 milliarder og ville skap tusenvis av arbeidsplasser i Norge. Norsk «flyfisk» gir et CO2 – utslipp som er like stort som hele norsk innenriks flytrafikk. Større grad av bearbeiding i Norge ville gitt betydelig reduserte CO2 utslipp.

Eksperter anbefaler at det innføres «incentiver for å bytte fra høykarbon landbaserte kilder til protein til lavkarbon havbaserte løsninger, med andre ord mer proteiner fra havet.

Laksenæringen har biologiske utfordringer som lakselus, sykdommer, rømming og utslipp. Som følge av disse utfordringene har dødeligheten de siste årene ligget nærmere 20%. Disse utfordringene gjør at det har vært lav eller ingen produksjonsvekst. Pga god etterspørselsvekst har dette igjen medført en betydelig prisøkning på laks. Departementet har søkt å motivere til nye produksjonsformer ved å legge ut et begrenset antall grønne konsesjoner og nå sist utviklingskonsesjoner. Langt de fleste av disse konsesjonene er gått til helt åpne anlegg eller semilukkede anlegg, lukkede anlegg i sjø er nedprioritert.

Det er nå under bygging/ prosjektering mellom 70 til 100 landanlegg verden over. Dersom alle disse blir realisert vil det overstige den samlede produksjon Norge har i dag. Det ligger milliarder på vent for å finne «miljøprosjekt» å investere i. Denne utviklingen er i hovedsak motivert av meget høye laksepriser. Dersom det hadde vært mulig med en større produksjon i Norge ville prisbildet blitt ett annet og interessen for å investere til disse landanleggene ville mest sannsynlig blitt betydelig redusert. Det er god grunn til å sette fokus på denne utviklingen.

Lukkede anlegg i sjø tilbyr allerede i dag løsninger som kan bidra til å redusere miljøbelastningen i våre fjorder, tilby oppsamling av partikulært materiale, ingen påslag av lus og god fiskevelferd, men disse systemene blir ikke prioritert. De har få eller ingen utviklingsmuligheter.

Nordland Høyre anbefaler.

Norge har fra naturen`s side unike muligheter for å utvikle og øke vår lakseproduksjon. Det bør settes enda større fokus på bærekraftig vekst. Løsningen for å få fart i implementeringen av lukkede oppdrettsløsninger i sjø er å lansere en egen konsesjonsrunde med meget strenge krav til miljø og fiskevelferd. Det bør snarest utlyses inntil 40 konsesjoner hvor søkerne må kunne dokumentere at man rent faktisk har en produksjon som tilfredsstiller kriteriene. Følgende objektive kriterier bør stilles:

  • Man må kunne dokumentere at man ikke har påslag av lus
  • Tar opp minst 50 prosent av sedimenterbart materiale
  • Man må kunne dokumentere at ekstra sikring mot rømming.

Søkere som best innfrir disse kriteriene prioriteres og det skal betales 15 millioner kroner per konsesjon. Denne konsesjonsrunden bør utlyses raskest mulig, slik at man unngår at norske bedrifter som tilfredsstiller vilkårene ikke flytter sin virksomhet ut av Norge.