Vi forventer at vi i Vesterålen får god nok informasjon og ei likebehandling av regioner i Nordland

Det dårlige flybusstilbudet og mangelen på informasjon om avganger må ikke bagatelliseres ut i ei koronaforklaring

Sture Pedersen, Ordfører i Bø kommune (Høyre), Lena Arntzen, stortingskandidat (5.plass) for Nordland Høyre

Det dårlige flybusstilbudet og mangelen på informasjon om avganger må ikke bagatelliseres ut i ei koronaforklaring.

Vi ser at Nordland fylkeskommune i dag er ute og peker på korona, og det må de gjerne gjøre. Fakta er at løyvet som ble gitt Boreal fra Nordland fylkeskommune er datert oktober 2020, og gjeldende fra 1. januar 2021. Det vil si at både Boreal og Nordland fylkeskommune må forventes å være godt kjent med både korona og usikkerhetene som har vært i kjølvannet av pandemien. Et løyve er et fylkeskommunalt gode som tildeles en konkret aktør og det er fra vårt perspektiv skattebetalernes rett å få kjennskap til hva dette løyvet gir av tilbud, og dessverre i dette tilfellet, hva det ikke gir av tilbud.

Bakdelen med å informere om tilbud og avganger er at det forplikter. Vi forstår ut fra artikkel på vol.no at Tide valgte å planlegge og informere for minimum 3 mnd frem i tid i Lofoten, og at Boreal valgte å ikke gjøre det samme i Vesterålen. Avgangene er endret og deretter gjort utilgjengelig for de reisende og befolkningen. På den måten har man unngått å forplikte seg overfor reisende, og man har gjort reiseplanlegginga mer krevende. Hvem avgjorde at denne strategien var ok? Reisende til/fra Vesterålen har brukt mye tid på undersøkelser og googling av buss, reiseplanlegging, og de har hatt ei usikkerhet hengende over seg; Går flybussen?

Forskriften som regulerer Boreals løyve åpner for at fylkeskommunen kan pålegge Boreal å drifte enkelte ruter dersom behovet tilsier det, og det åpnes for at fylkeskommunen da må dekke det eventuelle tapet Boreal måtte ha som følge av dette kravet. Dette er en av mulighetene man har og ei mulighet som regjeringa til sammenligning har benyttet på Skagen ved kjøp av minimumstilbud på kritiske avganger. Forskriften har også flere formuleringer som skal sikre innbyggere og reisende forutsigbarhet. Blant annet sier forskriften at forslag om endring av ruteplan skal sendes løyvemyndigheten (som er Nordland fylkeskommune) senest 4 måneder før endringen skal tre i kraft. Det kan godt hende at dette er gjort, men det er ikke kommunisert ut.

Vi lurer på om Nordland fylkeskommune har gjort seg tanker om den åpenbare forskjellsbehandlingen av Lofoten kontra Vesterålen som man her er vitne til. Dessverre en ikke ukjent problemstilling for Vesterålen når det kommer til samferdsel.

Det er fylkeskommunen som sitter med makta her og som deler ut løyver. De må også stille krav. Vi forventer ikke at man skal opprettholde en hel rekke ulønnsomme avganger. Selskaper som drives kommersielt må tjene penger, og også reisende vil måtte akseptere at antallet flybusser blir noe redusert under en pandemi, men her kan som sagt Boreal kompenseres økonomisk fra Nordland fylkeskommune slik at man har et offentlig tilgjengelig og ikke minst, kjent minimumstilbud.

Det vi forventer er at vi i Vesterålen får et fast antall flybussavganger, ei forutsigbarhet, god nok informasjon og ei likebehandling av regioner i Nordland. En god start kan være å forplikte seg til å følge samme standard som i Lofoten. Det er et minimum av ambisjonsnivå.

Lena Arntzen, stortingskandidat (5.plass) for Nordland Høyre Sture Pedersen, Ordfører i Bø kommune (Høyre)