Vi må skape flere fiskeriarbeidsplasser langs kysten

Den økonomiske veksten i Nord-Norge har vært sterk de siste årene med sjømatnæringen i front. Dette har på mange måter vært et eventyr for landsdelen og for mange små kystsamfunn. Myre og Lovund er eksempler på lokalsamfunn som har en positivitet, velstand og bosetning som ikke hadde vært mulig uten fiskeri- og sjømatnæringen.

Marianne Dobak Kvensjø, 2. kandidat til stortinget for Nordland Høyre.

Men til tross for økonomisk vekst har vi utfordringer med befolkningsnedgang og fraflytting fra mindre kystsamfunn. Vi må derfor legge til rette for flere nye arbeidsplasser innenfor denne næringen.

Å skape arbeidsplasser handler om å opprettholde lokalsamfunnene, beholde skoletilbudene, at det er lys i husene og at den lokale kjøpmannen og håndverkerne har mange nok kunder. Men ikke minst handler det om at vår ungdom skal bli værende eller flytte hjem etter endt utdannelse. 

Sjømatnæringen har i dag flere hovedutfordringer. Vi er i hovedsak en råstoffleverandør og næringen har for få helårlige arbeidsplasser.

Å forbedre mulighetene til å selge bearbeidet fisk til utlandet, er en viktig del av det Norge nå forhandler med Storbritannia om etter Brexit. Den «fish and chipsen» som spises på puben eller kafeen i London eller Liverpool burde være foredlet av norske hender i Lofoten eller Vesterålen istedenfor at det gjøres i utlandet.

Samtidig må vi bedre mulighetene for en helårlig drift tilpasset arbeidstakerne og ikke svingninger i vær og råstofftilgang. Mer forutsigbarhet og trygge arbeidsplasser vil gjøre det mulig og mer attraktivt for nordnorsk ungdom å jobbe innenfor fiskeforedling.

Med morgendagens teknologi kan det bli mulig.

Med Høyre i regjeringen har vi hatt en fremtidsrettet fiskeri – og sjømatpolitikk. Nofima i Tromsø har forsket på og igangsatt et spennende prosjekt med ny fryseteknologi, med gode resultater. I samarbeid med næringen har regjeringen bevilget midler for å kunne videreutvikle prosjektet. Målet er å fryse ned fisken og tine den opp med like god kvalitet som fersk fisk. Prosjektet kan skape 1000 nye arbeidsplasser langs kysten, og er et viktig bidrag for å opprettholde bosetting og attraktive lokalsamfunn. Og med Høyre i regjering vil flere slike prosjekt komme.

Høyre står fjellstøtt bak fiskeri- og sjømatnæringa. Vi vet hva denne næringen betyr og hvilke muligheter den gir for lokalsamfunnene langs kysten. Vi skal ta vare på mulighetene næringen gir og vi skal være pådriver og garantist for at næringa også i fremtiden kan skape flere nye jobber. Med teknologisk utvikling og en næringsrettet politikk kan videreforedlinga av fisk gi oss mange flere arbeidsplasser og økt verdiskapning i lokalsamfunn langs kysten.