Vil ha undervisningsevaluering i den videregående skolen

– Tilstandsrapporten for videregående opplæring viser oss at det skjer mye bra rundt om på skolene, og at en del viktige nøkkeltall går i riktig retning. Likevel har man et stort forbedringspotensial sammenlignet med andre fylker sier fylkestingsrepresentant for Høyre, Joakim Sennesvik

Han harlevert inn en interpellasjon om undervisningsevaluering til fylkestinget somstarter 7. mars.

– Ielevundersøkelsen kan man se at man innen parametere som motivasjon,egenvurdering, elevdemokrati og medvirkning, har rom for forbedring.Samhandlingen og relasjonen mellom lærer og elever blir ofte trukket frem somviktige faktorer særlig for motivasjon og godt læringsmiljø i skolen, fortellerhan.

Innføring avundervisningsevaluering i videregående skoler kan være et godt grep for åforbedre elevenes motivasjon, og følelsen av både egenvurdering og medvirkning.Dessuten kan det være et nyttig verktøy for læreren som klasseleder, for ågjøre undervisningen enda bedre. De fleste stedene dette brukes, gjøres detpraktisk ved at elevene får komme med sine tilbakemeldinger og vurderinger tilulike deler av undervisningen.


Spørsmål tilfylkesråd for utdanning:

– Finnesdet videregående skoler i Nordland som benytter undervisningsevaluering?

Hvisja, kan man si noe om erfaringen disse skolene har med undervisningsevaluering?

Kandet være aktuelt å innføre undervisningsevaluering i Nordland, eventuelt som etforsøksprosjekt på enkelte skoler?

Forslag til vedtak:

Nordlandfylkesting ber fylkesrådet komme med en sak til fylkestinget der innføring avundervisningsevaluering utredes.