Et budsjett med hjerte for Øygarden

Posisjonen i Øygarden har levert sitt budsjett som skal behandles på kommunestyret 16.desember. Budsjettet prioriterer mer til de som trenger det mest.

Ordfører, Tom Georg Indrevik

Budsjettet til Høyre og resten av posisjonen prioriterer de som trenger det aller mest. Flere får en vei inn i arbeidslivet, demente får bedre dagtilbud og vi prioriterer barn og unge med særlige behov. I tillegg gir vi mer til hjemmesykepleien, brukerundersøkelse for BPA-brukere og pårørende og til idretten. Les hele budsjettet nedenfor:

 Konto / avdeling /prosjektInntektUtgift
Endring statsbudsjettet  
Fri ramme-14 832 
Endring tilskot private barnehagar-2 500 
Reduksjon pga makspris barnehagar 1 500
Andre inntekspostar endeleg vedtak Stortinget0 
 -15 832 
   
Nedlegging av Skålevik skule og flytting av elevane til Ulveset skule. 2 500
Reduksjon 1 årsverk Plan 525
Generelt nedtrekk Oppvekst justres ned med 5.5 mill 5 500
Vakant stilling, førebyggjande heimebesøk for eldre 741
Reduksjon kostnad utskrivningsklare pasientar UTL Sak 017/21– 3 000 
Besparing pensjon (ref svar på spørsmål)– 2 500 
   
Oppstart LMS opptrapping 10 senger ved slutten av 2022. Korttid / utskrivingsklare pasientar 6 000
Brukarundersøking 2022: BPA-brukarar og pårørande 50
Utarbeide strategi for, og gjennomføre heilskapleg symjeopplæring 70
Oppretthalde den samordna innsatsen gjennom «Trygg Start» 250
Auke av dagaktivitetstilbod til demente 500
Sommeraktivitetar for born med særlege behov 500
Auke av tilskot for private idrettsbaner mv ref model 500
Tilskot Fjell Festning 5. klassingar – tillegg for overnatting/transport 150
Tidleg pedagogisk innsats- barnehage -1 stilling 750
Videreføre VTA prosjektet 800
Reduksjon i kjøp av tjenester – skole-1 500 
Tiltak for menneske med funksjonsnedsetjing – dagtilbod 500
Turen for 10 klassane 1 050
Basecampe indeks ref 16
Opptrapping hjemmesykepleien 2 000
Transport dagtilbud aktiv+, memento, kystmuseet og treff+ 430
Sum1583215832
Verbalforslag
Det skal gjennomførast regelmessige og uavhengige brukarundersøkingar for å måle kvalitet i dei ulike tenesteområda.
Ressursane til spesialpedagogisk undervisning skal endrast til i større grad å vere retta mot brei og tidleg pedagogisk innsats i barnehage og tidleg barneskule.
Det skal satsast meir på tidleg innsats frå 1. til 4. klasse, og prioritere at alle elevar skal læra seg å lese, skrive og rekne.
Det psykososiale miljøet på skulane skal styrkast ved å byggja vidare på modellen med fleire yrkesgrupper rundt elevane.
Resterande kostnader for 10.klasseturer til Polen blir løyvd i revidert budsjett juni 2022.
Det skal stimulerast til utbygging av seniorbustader i lokalsenter, kommunedelsenter og kommunesenter. Dette bør vera bustader som legg til rette for fellesskap, og som mellom anna kan forhindre einsemd, og slik også styrke folkehelsa.
Det skal etablerast eit brukar- og pårørandeutval for omsorgstenesta.
Ordninga BPA (borgarstyrt personleg assistanse) skal gjennomgåast med sikte på å opprette ei kvalitetsnorm også for desse tenestene.
Snarast setje i gong arbeid med å kartlegge behovet for nye rus- og psykiatribustader, samt lokalisering av desse.
Styrke arbeidet med å auka kollektivtilbodet i heile kommunen, herunder arbeide for eigne interne bussruter i kommunen, gjerne gjennom prøveordning med bestillingsteneste i samsvar med prosjekt andre stader i landet.
Setje i gong eit arbeid for å stimulere til nyskaping av varig tilrettelagte arbeidsplassar for menneske med nedsett funksjonsevne.
Kommunen skal ta initiativ til at ein saman med  Vest Næringsråd styrkar arbeidet for å auke omdømme og kunnskap om regionen.
Følgje opp samfunnsplanen ved at det skal stillast tydelege klimakrav ved innkjøp av tenester og varer i kommunal regi.
Setje fokus på arbeidet med å sikre at nye offentlege bygg er energieffektive, og tilpassa nye klimakrav.
Tilskott til lysfestivalen føreset at det skal stå att ein eller fleire installasjon som er synleg for dei som ferdast i området.
Meirinntekter utover vedtatt budsjett skal handsamast av formannskapet.
Videre opptrapping av aksjonssenteret vert å koma attende til i revidert budsjett
Ber om at det kjem opp ei sak om den kommunale vikarpoolen, jamfør budsjettvedtak i 2020, og innretning av denne.
Ein kjem attende med finansiering av fagbøker for grunnskulen i revidert budsjett. 
Ein er positiv til å gje tilskot til nytt banedekke i Straume idrettspark. Finansiering blir vurdert på nytt i revidert budsjett.
I investeringspunktet «ombygging og rehabilitering av bygg og anlegg» skal delar av summen gå til nødvending rehabilitering av Fjell ungdomsskule og leikeområde for Skogsvåg skule
Alle 8. klassar skal ha ei sosial samling med overnatting utafor skulen i første del av skuleåret for å byggje eit godt samhald i klassen.
Fullfinansiering av dei 10 sengene på LMS vert å kome attende til i revidert budsjett.
Ein kjem attende med fullfinansiering av overnattingsturane på Fjell festning for alle 5. klassar i samband med revidert budsjett.