Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Sandnes Høyre skal forenkle, fornye og forbedre! Vi skal hele tiden ha fokus på forebygging og tidlig innsats, i stedet for reparasjon og brannslukking.

Se vår politikk

Aktuelt

Nikolai Astrup og Linda Hofstad Helleland

Skole og oppvekst

Sandnes Høyre vil at Sandnes-skolen skal løfte alle elever slik at de kan innfri sine drømmer og ambisjoner. Et godt læringsmiljø med høy trivsel er en forutsetning for å kunne måle seg med de beste.

I Sandnes skal alle barn, uavhengig av bakgrunn, ha rett til en trygg og god skolehverdag. Det skal være nulltoleranse for mobbing.

Aktiv eldrepolitikk - Leve hele livet

Sandnes Høyre ønsker en kommune hvor vi kan leve godt hele livet. Tilbudene til de som trenger hjelp, enten det er privat eller offentlig tjenesteyting skal være forankret i forskning og sikre trygghet og valgfrihet.

De fleste eldre ønsker å klare seg selv og være i sitt eget hjem så lenge som mulig. Nye og innovative omsorgstilbud, omsorgsteknologi og tilpassede boligkonsepter med tilpassede tjenester er alle bidrag til å styrke de eldres medbestemmelse og valgfrihet.

En attraktiv by for næringslivet

Sandnes Høyre tar næringslivet på alvor og vil lytte til innspill for at Sandnes skal være et attraktivt sted å jobbe og investere. Et rikt og variert næringsliv er helt avgjørende for å sikre videre utvikling i kommunen.

Sandnes Høyre vil legge til rette for nye og allerede etablerte bedrifter, og støtte innovasjon og entreprenørskap. Målet er å gi enda bedre tjenester til våre innbyggere og sikre en bærekraftig kommuneøkonomi.

Et levende kulturliv

Et blomstrende og variert kulturliv er viktig for våre innbyggere, byens attraktivitet, byliv og fremtidige vekst. Vi mener at kultur er en viktig næring og drivkraft for vekst og utvikling. Vi må derfor investere i kultur for å skape en mer levende by.

Et rikt kulturtilbud gir både innbyggere og besøkende opplevelser, trivsel og glede. Sandnes Høyre ønsker å styrke det arbeidet som utføres av ildsjeler og de mange frivillige organisasjoner som et levende og aktivt kulturliv er helt avhengige av.

Kenny Rettore - Gruppeleder, Sandnes

Kenny Rettore

Gruppeleder, Sandnes

Kontakt

Sandnes Høyre

Guttorm Stangeland

Leder
Telefon 40005473

Daniel Aamodt

Fylkessekretær
Telefon 41624182

Våre folk