Samfunn med muligheter for alle

Høyre vil skape et samfunn med muligheter for alle og vil føre en politikk som legger til rette for å skape fremtidens samiske samfunn. I fremtidens Sápmi er det viktig å ta vare på tradisjonelle samiske næringer, samtidig som man legger til rette for utvikling av nye næringer tuftet på samisk kultur. Høyre var en aktiv part ved opprettelsen av Sametinget og mener det er viktig at mennesker med tilhørighet til den samiske kulturen bevarer og utvikler samisk språk, samisk kultur og samisk samfunnsliv.

Høyre tok initiativ til ratifisering av ILO-konvensjonen og konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og sentrale myndigheter. Viktige politiske beslutninger som vedtas, utformer fremtidens samiske samfunn.

Her kan du laste ned programmet vårt for 2017-21.

Olgešbellodaga Sámediggeprográmma 2017-2021

Våre hjertesaker

Språket hele livet

For Høyre er det viktig å sikre et fullverdig samiskspråklig tilbud gjennom hele livet. Høyre vil at alle samer som ønsker det, skal ha mulighet til å lære seg samisk. Samisk språk og kultur er det viktigste for bevaring av samiske samfunn. Å sikre et godt samiskspråklig tilbud i barnehager og et likeverdig og godt samiskspråklig tilbud på skolen vil være nøkkelen til å lykkes. Her er det avgjørende å ha et nært og aktivt samarbeid med kommunene som i praksis skal gjennomføre dette.

Næring

Grunnlaget for næringsutvikling i de samiske områdene må være til stede. Det er særskilt viktig å styrke og å utvikle de tradisjonelle samiske næringene, men det må også legges til rette for at det kan skapes nye næringer og arbeidsplasser. Høyre vil føre en politikk som sikrer at det lønner seg både å skape arbeidsplasser og å være i arbeid.

Helse

Livsstilssykdommer, psykiske problemer, fattigdom og vold i nærerelasjoner er en stadig større utfordring i det samiske samfunnet. Høyre ønsker målrettede tiltak for å motarbeide denne utviklingen. Høyre ønsker at språk og kulturforståelse skal bli en mer sentral del i helse og helserelaterte utdannelser.

Her kan du lese vårt partiprogram for 2017-21

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Høyres utgangspunkt er ansvarlighet i samepolitikken, derfor vil Høyre fortsette en politikk som legger til rette for fremtidens samiske samfunn. Høyre var en aktiv part ved opprettelsen av Sametinget. Høyre ser betydningen av at mennesker med tilhørighet til den samiske kulturen er best egnet til å bevare og utvikle samisk språk, samisk kultur og samisk samfunnsliv. Høyre tok initiativ til ratifisering av ILO-konvensjonen og konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og sentrale myndigheter. Viktige politiske beslutninger som vedtas, utformer fremtidens samiske samfunn. Høyre, som et konservativt parti ønsker nytenkning i samepolitikken gjennom endringer som bevarer kulturen og språket. Ved utformingen av samepolitikken for 2017-2021 er det viktig å ta vare på tradisjonelle samiske næringer, samtidig som man legger til rette for utvikling av nye næringer tuftet på samisk kultur.

Bilde av jente 

Språket hele livet

For Høyre er det viktig å sikre et fullverdig samiskspråklig tilbud gjennom hele livet. Høyre vil at alle samer som ønsker det, skal ha mulighet til å lære seg samisk. Samisk språk og kultur er det viktigste for bevaring av samiske samfunn.

Å sikre et godt samiskspråklig tilbud i barnehager og et likeverdig og godt samiskspråklig tilbud på skolen vil være nøkkelen til å lykkes. Her er det avgjørende å ha et nært og aktivt samarbeid med kommunene som i praksis skal gjennomføre dette.

 

Næring

Grunnlaget for næringsutvikling i de samiske områdene må være til stede. Det er særskilt viktig å stryke og å utvikle de tradisjonelle samiske næringene, men det må også legges til rette for at det kan skapes nye næringer og arbeidsplasser. Høyre vil føre en politikk som sikrer at det lønner seg både å skape arbeidsplasser og å være i arbeid.

Programmet beskriver det Høyre vil jobbe for i Sametinget og hvordan vi vil fremme samiske interesser ovenfor Storting og regjering. Høyre på Sametinget har i sitt program flere politiske områder det legges ekstra stor tyngde på.

Høyre vil i Sametinget bidra til at politikken som utformes ivaretar og fremmer det samiske mangfold. Politikken må ha som mål å skape toleranse og gjensidig respekt mellom den samiske befolkningen, Sametinget og sentrale myndigheter.

Høyre mener at samisk tradisjonskunnskap innen ulike felt skal ligge til grunn for politikkutformingen.

Viktige målsettinger for Høyre på Sametinget er å:

 • Jobbe for økt bruk av mer offentlighet som gir større innsyn i hvordan offentlig midler forvaltes
 • Gjennomgå organiseringen av Sametinget for å tydeliggjøre skillet mellom forvaltning og politikk og sørge for en effektiv saksbehandling
 • Jobbe for nulltoleranse ovenfor mobbing og diskriminering
 • Jobbe for at vold og overgrep i nære relasjoner avdekkes og motvirkes
 • Jobbe for en utvikling av samisk språk, samisk kultur og samisk samfunnsliv

 

Samisk språk og kultur er det viktigste for bevaring av samiske samfunn. Høyre i Sametinget vil derfor kanalisere økonomiske midler til tiltak som ivaretar dette. Primærnæringene er også viktige språk og kulturbærere. Disse næringen må derfor vies ekstra oppmerksomhet.

 • Høyre i Sametinget vil følge opp Hjertespråket- NOU om samiske språk
 • Høyre i Sametinget vil at samisk kulturarv skal være en viktig del av opplæringen i barnehage og skole for samiske barn, uavhengig av bosted

 

Språk

Språk er en viktig kultur- og identitetsbærer. Det er derfor viktig for Høyre at de samiske språk bevares og videreutvikles gjennom rettigheter og muligheter til økt anvendelse. Høyre vil at alle samer som ønsker det, skal ha mulighet til å lære seg samisk.

For å oppnå dette er det avgjørende at det finnes lærere med kompetanse i samisk, og utvikling av slik kunnskap skal vektlegges i skoleverket. Det er også viktig at det finnes læremidler på samisk på alle skole- og utdanningsnivå. Høyre mener det er viktig å prioritere utvikling av samiske læremidler.

Samiske medier er ikke bare nyhetsformidlere, mediene er viktige for å utvikle og styrke de samiske språkene. Samisk journalistutdanning er viktig for utvikling av et godt medietilbud på samisk.

Høyre vil:

 • At Sametinget skal ha en tydelig rolle i arbeidet med samisk språk, kultur og historie
 • At Sametinget prioriterer midler som fører til reell opplæring i samisk
 • Arbeide for en samordning av samiskopplæring og utarbeidelse av samiske læremidler på tvers av landegrensene
 • Stimulere til at det etableres flere arbeidsplasser med basis i samisk språk
 • At NRK Sami Radio må bestå som en egen enhet og styrkes, men samtidig må lokalradioer som har sendinger på samisk styrkes
 • Sørge for at viktig informasjon fra myndighetene er tilgjengelig på samisk

 

Kultur

Kultur henger nøye sammen med identitet. Det arktiske området er et flerkulturelt område, der flere kulturer gjennom hundrevis av år har levd side om side. Dette bygger på gjensidig respekt for hverandres identitet. Samisk kultur er viktig for næringsutvikling og for bosetting. Barn og unge skal derfor få delta i kulturopplevelser som gjør dem bevisst sine røtter og tradisjoner. Høyre ønsker et levende mangfold i samisk kultur og samfunn.

Noe av det som står oss nærmest er kulturen. Kulturen står i nær relasjon til den samiske befolkningen. Lange turer på fjellet, fjordstrøk fylt av glede, duodji, samisk kunst og reindrift er viktige momenter som bør ivaretas, kunne videreføres og beskyttes.

Kulturlivet bidrar til å utfordre oss til å åpne oss for det ukjente. Kunst og kultur har en egenverdi, og skal ikke først og fremst brukes som et verktøy for å nå andre mål.

Sapmi har et rikt og variert kulturliv. Det er derfor viktig å ivareta den samiske kulturen, både ved revitalisering og bevilgninger.

Mangfoldet tilsier også at kirken og de kristne organisasjoner har økonomi til å utføre arbeid av holdningsskapende karakter.

Sametinget skal være en pådriver for utvikling og formidling av samisk kultur.

Høyre mener det er viktig med samhandling med andre urfolk og vil støtte opp om dette, blant annet ved å bevilge ressurser til slikt arbeid. Kulturarven styrker både lokal og nasjonal identitet.

Høyre vil styrke infrastrukturen for kultur- og næringsmiljøer, slik at disse blir pådrivere for å videreutvikle samisk kultur og språk.

Kultur og identitet henger tett sammen. Høyre har vært en av de store forkjemperne for å styrke og bevare det samiske språket.

bilde av lavvo

 

Opplæring i tradisjonell kunnskap

Høyre vil:

 • At samisk kulturarv skal være en viktig del av opplæringen i skolen for samiske barn, uavhengig av bosted
 • Gi Sametinget større innflytelse over fordelingen av midler til samiske kulturformål
 • Gi kirken og andre trossamfunn mulighet til å fortsette sitt holdningsskapende arbeid
 • Gi gode arbeidsvilkår for utøvere av nyskapende kunst og kultur, blant annet gjennom private initiativ og i samarbeid med næringslivet
 • Gjennom fornuftig vern og bruk av kulturminner styrke historieforståelse og samisk identitet hos nye generasjoner
 • Stimulere frivillige samiske idrettsorganisasjoner som driver aktiviteter på tvers av landegrensene
 • Gi bedre rammevilkår til festivaler i samiske områder
 • Videreutvikle Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš til nivå med de øvrige nasjonale teaterinstitusjonene
 • Gi støtte til mindre kulturarrangement med samiske aspekter
 • støtte Duodji- instituttets rolle som en viktig aktør for å utvikle duodji til en lønnsom samisk næring
 • etablere en utviklingsplan for samiske museer og kulturinstitusjoner, med sikte på å styrke deres besøkstall og inntjening og økonomi gjennom bedre formidling, innhold og markedsføring
 • Ny teknologi må i større grad tas i bruk i opplæring og formidling av samisk kultur

 

 

Barnehagen og skolen er viktige arenaer for å lære og praktisere språk. Høyre mener at alle samiske barn skal ha mulighet til opplæring i samisk på skolen.

Høyre vil:

 • At Sametinget følger opp bruken av tospråklighetsmidler i den hensikt å sikre riktig bruk av midlene
 • At samiske barn sikres et samiskspråklig barnehagetilbud
 • At barnehagen har klare mål for sitt språkarbeid og at fokus er på innhold og kvalitet

Kunnskap gir selvstendighet for den enkelte og velferd for samfunnet. Barnehage og skole er svært viktige arenaer for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap. For å utvikle det samiske samfunnet og sikre velferden vil Høyre satse målrettet på utdanning og forskning.

Utdanning må ta utgangspunkt i at samene er et urfolk. Samisk språk og kultur skal ha en sentral plass i barnehage og i skolen, samtidig som barn med en annen kulturbakgrunn inkluderes. Høyre vil ha en skole som viser omsorg, stiller faglige krav og er inkluderende.

Høyre vil ha mer fokus på arbeid med de grunnleggende ferdighetene.

Høyre vil sikre et fullverdig samisk utdanningstilbud fra barnehage til høyere utdanning.

Bilde av jente

Det aller viktigste i samisk skolepolitikk, er at vi snarest kommer i gang med å utarbeide samiske læreplaner som bygger på innstillingen fra Ludvigsen-utvalget. Høyre ønsker at samiske læreplaner blir en del av de nasjonale læreplanene. Ludvigsen-utvalgets føringer kan gi oss gode muligheter til det. Høyre ønsker å utvikle læreplaner som passer samiske elever slik at de blir funksjonelt tospråklige samtidig som de kan klare seg i det samiske, norske og internasjonale samfunnet. Samiske barn i Norge vil tilegne seg norsk uten at vi behøver å øke timetallet noe særlig i forhold til den norske fag- og timefordelingen.

Opplæring i samisk står sentralt i bevaring og utvikling av samisk språk. Høyre vil legge til rette for at også private skoler kan tilby opplæring i samisk på grunnskole- og videregående skole nivå.

Høyre vil arbeide for å gi elever mulighet til å velge et samisk språk som valgfag.

Høyre vil styrke fagskolene slik at det skal være attraktivt å ta høyere fagutdanning. Det er viktig å utvikle fagutdanning i de fagområdene som er viktig for bevaring og videreutvikling av samisk kultur. Dette gjelder særlig reindrift og duodji.

Vi ser at vi står i fare for at kunnskap om det tradisjonelle samiske fjordfiske kan gå tapt dersom ikke rekruttering og kunnskapsoverføringen bedres, gjerne på samme måte som for duodji og reindrift.

Høyre vil:

 • Arbeide for at det utvikles tilstrekkelig læremidler på samisk
 • Gi alle som ønsker det, mulighet til opplæring i samisk
 • At det utdannes flere samiskspråklige lærere
 • At det utdannes flere samiskspråklig helsepersonell
 • Arbeide for en samordning av samiske læreplaner og samiskopplæring på tvers av landegrensene.
 • At det etableres en fagskole i reindrift og duodji ved Samisk videregående skole og reindriftsskole
 • Etablere en informasjonsportal om samisk språk, kultur og samfunn i tilknytning til veiviserordningen, gjerne på nordisk basis
 • Bidra til etablering av fagskole i samiskrelaterte fag
 • At Samisk høgskole utvikles til et internasjonalt samisk universitet
 • Arbeide for at samiske forskningsmiljøer stimuleres til forskning innenfor temaer som bidrar til innovasjon og utvikling i det samiske samfunnet
 • Bidra til at det avlegges flere doktorgrader innen samisk og samiskrelaterte fag
 • At samisk tradisjonell kunnskap samles i en informasjonsbase
 • Jobbe for stipendiatordninger i sør- og lulesamisk
 • Elever med samisk bakgrunn kan få inntil ti dagers permisjon for å få opplæring i samisk tradisjonell kunnskap
 • Arbeide for å sikre god kompetanse og gode lærerkrefter i de samiske områdene
 • Arbeide for å forhindre frafall slik at flest mulig fullfører videregående opplæring

 

Høyre vil ha en velferdsreform som gir flere en ny sjanse i arbeidslivet og færre på passiviserende stønader.

Høyre vil ha en velferdsreform for å forenkle stønadssystemet og styrke arbeidslinjen. Samtidig må vi sikre at mennesker som trenger hjelp, faktisk får det. Velferdssystemet vårt må bli bedre til å hjelpe dem som trenger det aller mest.

 

Et styrket sosialt sikkerhetsnett for dem som trenger det

Høyre vil gi trygghet og et bedre støttetilbud til dem som trenger det.

Gjennom felles beslutninger har vi bygget et sikkerhetsnett for å gi trygghet til dem som faller utenfor arbeidslivet. Det er bra for storsamfunnet, men viktigst av alt er at det er bra for den enkelte. De fleste barn i Norge vokser opp i trygge familier med gode økonomiske vilkår. Samtidig er det familier som faller utenfor på grunn av dårlige levekår, svak økonomi eller begge deler. Det rammer barna. Høyre vil sikre at samiske barn har gode oppvekstsvilkår og kan delta i fritids- og kulturaktiviteter som styrker barns samiske identitet.

 • Videreføre redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen for barn av foreldre med svak økonomi.
 • Styrke behandlingen innen rusomsorg og psykiatri.

 

Høyre vil utvikle pasientenes helsetjeneste, og særlig prioritere kvalitet i behandlingen og oppfølgingen av de pasientgruppene som er mest sårbare.

Å få hjelp når man trenger det mest er viktig for både trygghet og for opplevelse av livskvalitet. Det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men pasienten. Behandlingsapparatet må bygges opp rundt dette. Det er derfor Høyre ønsker en helsetjeneste for pasienten.

I de neste tiårene vil også den samiske befolkningen bli eldre. En aldrende befolkning, ny medisinsk teknologi og økende forventninger til velferdssystemet medfører økt press på helsetjenestene. For å sikre den grunnleggende tryggheten og å kunne gi et bedre tilbud til de som trenger det mest, mener Høyre det vil bli nødvendig å prioritere bedre og tydeligere enn i dag.

God folkehelsepolitikk er å støtte opp under gode valg for den enkelte. Derfor mener Høyre at særlig sårbare pasientgrupper og de med alvorlige sykdommer skal sikres et verdig tilbud. Forebygging er bra og kostnadseffektivt både for den enkelte og for samfunnet. Pasientens helsetjeneste og en god folkehelsepolitikk er blant de viktigste bidragene for å bekjempe uønskede forskjeller mellom folk i Norge.

pasientenes helsetjeneste 

Høyre vil:

 • Sikre den samiske pasienten tilgang til en kompetent, handlekraftig og godt organisert primærhelsetjeneste, uansett hvor du bor i landet
 • Bygge opp samisk helsepark i Karasjok som en ressurs for alle samer i landet
 • Støtte opp om samarbeidsløsninger mellom primær- og spesialisthelsetjenesten når det gjelder etablering og drift av funksjonelle bo- og medisinske sentra i samiske bosettingsområder
 • Sørge for samisk medbestemmelse i organiseringen av helsetjenester til den samiske befolkningen
 • Sikre god samisk folkehelse gjennom å gjøre det enkelt for samer å ta gode helsevalg, der det stimuleres til å bruke tradisjonelle, sunne samiske mattradisjoner
 • Bidra til at samiskspråklige demente får tilbud på eget språk
 • Arbeide for å bekjempe sykdommer som er utbredt i den samiske befolkningen
 • Ha mer fysisk aktivitet i den samiske skolen for å bekjempe fedme blant barn og ungdom
 • Styrke forskningen for å få kartlegge helsetilstanden hos den samiske befolkningen 

For å bevare og utvikle de tradisjonelle samiske områdene, må det legges til rette for at det kan skapes nye næringer og arbeidsplasser.

Arbeid er grunnlaget for velferd, trygghet, selvstendighet og verdighet. En solid og nyskapende næringspolitikk er et avgjørende virkemiddel for å trygge jobber og bidra til at det skapes nye arbeidsplasser. Det er viktig å sikre dem som står utenfor arbeidslivet en ny sjanse til å komme i arbeid. Høyre vil føre en politikk som sikrer at det lønner seg både å skape arbeidsplasser og å være i arbeid.

Høyre vil:

 • Legge til rette for lokal utnyttelse av lokale og regionale naturressurser
 • Styrke innsatsen for bedring av samferdsel og infrastruktur
 • Redusere grensehindringer for næringsutvikling, og legge til rette for samisk samhandling og harmonisering av regelverk på tvers av landegrensene
 • Bidra til utvikling av samisk reiseliv i samarbeid med de tradisjonelle næringene
 • At det blir fokus på lokal, ureist mat som ressurs i turismesammenheng
 • Støtte opp om utvikling av nye næringer basert på samisk kultur
 • Stimulere til at næringer basert på samisk tradisjonell ressursutnyttelse videreutviklesBygge opp infrastruktur for tilrettelegging av turisme og annen næringsutvikling

 

Gruvedrift

Høyre mener det er viktig at etablering og drift av gruver kan gjennomføres i sameksistens med blant annet samiske næringer. Høyre vil sikre at interessene til tradisjonelle samiske næringer blir ivaretatt i slike saker. Mineralloven bør harmoneres med internasjonale konvensjoner.

Når arbeidsplasser etableres i områder hvor det er tradisjonelle næringer som blir fortrengt må verdier av etableringen bli igjen i områdene.

 

 

Reindrift:

Høyre støtter reindriftens særstilling i Norge, fordi reindriften er en viktig samisk næring og kulturbærer. Høyre vil legge til rette slik at reineierne skal få større del av verdiskapingen av reinprodukter. Men også reindriften må tilpasses ressursgrunnlaget. Høyres mål er å overlate naturen i minst like god stand til neste generasjon. Det viktigste er å arbeide for å sikre internasjonalt forpliktende avtaler i kampen mot menneskeskapte klimaendringer.

Gjennomføre en NOU om reindriften i Norge-en uavhengig gjennomgang som belyser historien og skisserer framtida for reindrifta i Norge

Arbeide for at regelverket i reindriftsavtalen forenkles og forbedres. Dette kan gjøres ved at næringsoppgaven som reineiere utarbeider til ligningsmyndighetene skal danne grunnlaget for all beregning av eventuelt tilskudd som utbetales over reindriftsavtalen

Bidra til at reindriften får selvråderett i tråd med gjeldende lovverk

Legge til rette for økt verdiskapning av produkter fra rein

Arbeide for at privatslakting/buskslakting av rein kommer under samme regler som slakting av elg. Dette vil gjøre det mulig for reineieren å få bedre pris for reinprodukter ved at man får selge direkte til forbrukerne uten større slaktekostnader

Arbeide for harmonisering av avfallsregelverket med EU ved slakt

Arbeide for at reindriften får utviklingsmuligheter på lik linje med landbruket

Fremme lokale tradisjonelle mattradisjoner i hele Sápmi gjennom økt satsing på verdigrunnlaget for samisk kultur gjennom tilrettelegging både økonomisk og kulturelt for foredling av råvarene fra naturen til konsum

Reindrift er en viktig samisk næring som er regulert gjennom egen lovgivning. Høyre vil videreutvikle reindriften som næring.

Høyre vil styrke reindriftskompetansen i departementet som er ansvarlig for reindrift. For Høyre er det også viktig at tradisjonell fagkunnskap, som reindriftssamene selv innehar, skal være et bidrag ved politikkutviklingen fremover. Høyre vil gi reindriftsnæringen økte muligheter til selv å foreta nødvendige reguleringer, gjennom bedre selvstyre internt i næringen. Høyre vil legge til rette for økt økonomisk vekstkraft i reindriftsnæringen.

Reindriftsavtalen, som er næringens årlige forhandling med staten, skal videreføres. Høyre vil vurdere forhandlingsmodellen med sikte på å øke reindriftens innflytelse gjennom å øke det politiske handlingsrommet i forhandlingene. Høyre vil gjennomgå regelverket for avfallshåndtering med sikte på en harmonisering med regelverk for håndtering av avfall fra vilt.

For å styrke lønnsomheten og øke verdiskapingen i reindriften er videreforedling, markedsføring og merkevarebygging av reinkjøttprodukter viktige satsingsområder. Omsetning og markedsføring av reinkjøtt må gis ekstraordinær oppmerksomhet med tanke på økte eksportkvoter.

Den stadige økningen i rovviltbestanden er en trussel mot reindriftsnæringen. Høyre vil derfor jobbe for en forvaltning av rovvilt som minimerer tap og en rettferdig erstatningsordning. Høyre vil føre en rovviltforvaltning som ivaretar hensynet til at reineierne fortsatt kan ha en produktivitet i reinflokken sin som gir både en økonomisk og økologisk forutsigbarhet.

Reindriften må sikres rammevilkår som på sikt gjør den uavhengig av overføringer fra staten. Høyre vil likebehandle bønder og reineiere når det gjelder avgifter på driftsmidler.

Høyre vil:

 • At reindriften så langt som mulig likebehandles med øvrige primærnæringer når det gjelder avgifter på drivstoff
 • Vurdere merverdiavgiftsreglene ved innkjøp av snøscooter med sikte på harmonisering og likestilling med andre næringer
 • Fjerne reguleringer på reinkjøttmarkedet
 • Arbeide for at reindriften skal bli økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig
 • Styrke reinslakterienes kapasitet og sikre at reinen blir slaktet i nærmiljøet – dette for å være med på å skape og sikre arbeidsplasser i lokalsamfunnene
 • Styrke statusen og posisjonen til kvinner som arbeider innenfor reindrift, for å videreføre tradisjonell kunnskap om ressursbruken innenfor den samiske kulturen
 • Jobbe for at reintallet justeres til et økologisk og bærekraftig nivå for blant annet å øke lønnsomheten
 • Jobbe for å motivere unge reindriftsutøvere til å videreføre reindriften og ta vare på den viktige kulturbæreren reindriften er
 • Styrke markeds- og salgsarbeidet for reinkjøtt
 • Legge til rette for en generasjonsovergang i reindriften
 • At lærlingeordningene for samiske næringer styrkes

 

Arktisk landbruk

Jordbruket er viktig for matproduksjon, bosetting og ivaretakelse av kulturlandskapet. Høyre vil at landbruket skal produsere mat på den mest effektive og bærekraftige måten, som gir lavest mulig utslipp av klimagasser.

Høyre vil at bøndene skal kunne drive gården som hovedinntektskilde. Når større matproduksjon fører til økt inntekt, vil vi også få økt matproduksjon. For Høyre er det viktig at det økonomiske grunnlaget for bøndenes virksomhet styrkes i de arktiske strøk.

Styrke bonden som selvstendig næringsdrivende gjennom å gi den enkelte bonde større råderett over sin egen eiendom og bedre muligheter til å utvikle og realisere egne strategier

Stimulere til forskning på miljøvennlige alternativer innen matproduksjon og husdyrhold

Stimulere til at arktisk landbruk utvikles i tilknytning til turisme også for å gi bedre økonomi i næringen

 

Fiskeri og havbruk

Fiskeri og havbruksnæringen er av de viktigste fremtidsnæringene for Norge. En bærekraftig vekst innen disse sektorene vil skape lønnsomme arbeidsplasser i alle deler av landet.

Norge må ha en fiskerinæring som ivaretar den sjøsamiske tradisjonen. Sjøsamiske fangst av sel må tilsattes som ledd i å få fisken tilbake til fjordene. Tradisjonell bruk av selskinn til klær kan gi ny verdiskapning i de sjøsamiske områdene og samtidig ivareta miljøaspektet.

Kombinasjonsbruk må vektlegges. Ressursforvaltningen må gjennomgås slik at den lokale verdiskapningen blir større.

 

Areal og miljø

Høyres mål er å overlate naturen i minst like god stand til neste generasjon. Det er viktig for næringsliv og bosetting at befolkningen kan høste av naturen på en bærekraftig måte. Dette gjelder ikke minst folk i de samiske bosetningsområdene. Høyre mener lokalbefolkningen må ha mulighet til å nyte godt av det lokale ressursgrunnlaget.

De landbaserte naturresursene har et stort vekstpotensial. Bruk og utvikling av naturressursene må ha bærekraft og lokal vekst som formål, og bør i størst mulig grad forvaltes lokalt. En fleksibel arealpolitikk med større lokalt handlingsrom styrker muligheten for vekst i fjell- og kystregionene.

Opprettelsen av Finnmarkseiendommen har gitt økt mulighet til å utnytte ressursene på en slike måte at verdier som skapes, i større grad forblir i Finnmark.

Det viktigste er å arbeide for å sikre internasjonalt forpliktende avtaler i kampen mot menneskeskapte klimaendringer.

 

 

 

Høyre vil utvikle nordområdene som vårt viktigste utenrikspolitiske interesseområde og skape innovasjon og bærekraftige arbeidsplasser i nord.

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. De tre nordligste fylkene har rike naturressurser, og må utvikles til å bli en av Norges mest nyskapende regioner. Nordområdene skal preges av stabilitet, innovasjon og jobbskaping.  

Nordområdepolitikken handler om en god og helhetlig regionalpolitikk.

Innovasjon og utvikling skal skje på en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig måte. Målet er å sikre nasjonal verdiskaping samt opprettholde norsk suverenitet.

Internasjonalt samarbeid, folk-til-folk-samarbeid, et regionalt perspektiv og ivaretagelse av urfolkets rettigheter er av særlig betydning for utviklingen av nordområdene. 

Høyre vil:

 • At Norge skal være den fremste arktiske nasjon på innovasjon og forvaltning av ressursene både på land og i havet
 • At urfolk i nordområde har gode muligheter for samarbeid og samhandling for utvikling av egne lokalsamfunn og kultur
 • Kunnskap om hverandres kulturelle ståsted gir grunnlag for bedre samling
 • Utarbeide en samlet nasjonal strategi for oppbygging av strukturer og innsats i nordområdene. Formålet er å skape nasjonal vekst, utvikling og arbeidsplasser i nord
 • At Nordområdene skal være en fredelig og stabil region. Det skal sikres gjennom internasjonalt samarbeid og gjennom sivil og militær tilstedeværelse og aktivitet

Høyre vil at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Transportsektoren skal bli utslippsfri, og Norge skal være et foregangsland innen fornybar energi.

Høyres ideologiske utgangspunkt er forvalteransvaret. Vi må etterlate kloden vi overtok fra våre forfedre, i minst like god stand til våre etterkommere. Klimautfordringen er en av vår tids største utfordringer. Dette gjelder også i de samiske samfunn og særlig i primærnæringene som er avhengig av stabilt klima, som f.eks reindrift.

De samiske kommunene og samiske lokalsamfunn må spille en aktiv rolle i klimakampen for at Norge skal kunne omstille seg til å bli et lavutslippssamfunn. Offentlig innkjøpsmakt og regelverk er et viktig virkemiddel for å utvikle miljøteknologi og ta i bruk miljøvennlige løsninger. I tillegg vil Høyre også stille krav og innføre tiltak som bidrar til miljøvennlig by- og stedsutvikling i kommunene.

Eller last ned vårt partiprogram her