Våre hovedsaker

Kultur, utdanning og språk

Den samiske kulturen er unik og er med på å gjøre Norge og Europa spennende og mangfoldig, og skal være synlig i hele Norge. Språket er en meget viktig del av kulturen. Høyre vil prioritere tiltak som gjør at barn og unge får kunnskap og glede av sin samiske bakgrunn, uansett bosted.

Helse og omsorg

Den samiske befolkningen i Norge skal, som andre innbyggere, ha tilgang på gode helsetjenester uansett hvor de bor. Derfor er det viktig å styrke helse- og omsorgstjenestene i kommunene slik at de kan møte den samiske befolkningen på en god måte. Det gjelder særlig kompetanse i samiske språk, kultur og samfunnsliv

Samene mot 2030

Høyre vil mot 2030 bidra til å videreutvikle samepolitikken og Sametingets virksomhet. For Høyre er det viktig å føre en politikk som ivaretar og fremmer det samiske mangfoldet. Politikken må ha som mål å skape toleranse og gjensidig respekt basert på kunnskap og forståelse mellom ulike kulturbakgrunner.

Samer i et nordområdeperspektiv

Norges nordområdestrategi omfatter også samene. Derfor er det en stor utfordring for Sametinget, samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn å kunne ta del i en offensiv nordområdesatsing. Kunnskaps-, kapasitets- og kompetanseutvikling er viktige innsatsfaktorer i dette arbeidet.

Se vår politikk

Samepolitisk utvalg

Kontakt

Rita Leinan
Leder
Telefon: 48219271

Aktuelt

Jørstad vil tilbake på Sametinget

Søndag 26. februar avholdt Høyre nominasjonsmøte i Nordre valgkrets. Her ble tidligere sametingspolitiker Inger Jørstad nominert på...