Ny barnehage har en sentral posisjon.

Siljan skal bli kjent for et konsept som er banebrytende for samarbeid mellom aktører med ulike ståsted og ulike behov. Konseptet skal bygge opp under trivsel og miljø for alle aldersgrupper og grupper av mennesker med ulike behov i Siljan.Siljan skal markedsføre konseptet for å øke sin attraktivitet som et godt bosted. Ny barnehage har en sentral posisjon.

Bakgrunn.

Siljans største utfordring inn i fremtida er å øke befolkningen. Basert på utviklingstall og fremskrivninger fra SSB er Siljans en kommune som har store utfordringer med å få til vekst i befolkningen.
Siljan må arbeide for å bli mer attraktiv enn andre for å tiltrekke seg barnefamilier som kan bidra til befolkningsøkning. Flyktninger vil ikke i fremtida bidra til befolkningsvekst for kommunen. Viktige faktorer for god attraktivitet er mange. Siljan må satse på sine fortrinn som er naturgitte fortrinn av typen natur, god tilrettelegging for aktiviteter i natur og andre aktiviteter som idrett og aktiviteter i friluft. Siljan er tradisjonelt en landbrukskommune, men sysselsettingen har falt dramatisk siste 40 år.
Siljan bør satse mer på gode bomiljø og bygge attraktivitet med basis i bomiljø.

Siljan ligger sentralt plassert i et stort arbeidsmarked innen 1 time reiseavstand, men har store utfordringer i å kunne utvikle nytt næringsliv i bygda.
Siljan bør støtte godt opp og bidra til videreutvikling av det næringslivet vi har i Siljan.

Etter beslutning om å legge ned barnehagen i Oppdalen har vi Loppedåpan og Skogloppa igjen på Holtesletta med friluftsprofil. En slik profil gir attraktivitet for en viss gruppe av barnefamilier. En ny trend er terasselandbruk/bylandbruk hvor egne varer produseres nært boligen. Vi tror at en barnehage med fokus på noe produksjon fra jorda kan representere en ny attraktivitet for barnefamilier. En slik barnehage vil være en tilvekst til eksisterende tilbud og totalt sett gi Siljan et flott barnehage tilbud i flere kategorier.

Lokalisering.

En plassering i sentrum på jordbruksareal gir muligheter til å skape et læringsmiljø knyttet til dyrking av jordbruksvekster, bær og frukt.
En slik barnehage tilfører en ny dimensjon for barnehage tilbudet i Siljan og øker attraktiviteten for familier med barn til å etablere seg i Siljan.

Mange har ytret seg negativt for etablering på jordet i sentrum. Dette er synsing og ikke basert på fakta.
Dette er fakta:
Det er bygd mange leiligheter tett til renseanlegget. En privat utbygger ville ikke gjort dette hvis det var lukt fra renseanlegget. Det er ikke lukt fra renseanlegget.
Det blir sagt at barnehagen blir plassert i ei kuldegrop nær elva. Det stemmer ikke. Høydekoten viser ca 10 m. heving over elva og mellom barnehagen og elva er det også en liten høyde som skjermer for rå luft fra elva.
Tvert imot tomta er av de mest solrike som finnes i Siljan med sol fra tidlig morgen til sein kveld.

Flere instanser støtter sentrumsetablering for kopling mot andre miljøer i sentrum som sykehjem m.m.
Barnehagen dekker opp for behovet for familier fra områder som naturlig sokner til sentrum.

Alternativ tomt i sentrum er tenkt i området sykehjemmet. Med det behovet og den muligheten det representerer for Siljan kommune å være best på omsorgstjenester er det viktig at det er godt med tilgjengelig areal for utvidelse av omsorgstjenester tilknytta dagens sykehjem. Foreslått konsept med sambruk vil da heller ikke kunne gjennomføres.

Landbruk og dyrking.

Barnehagen kan ha en «landbruksprofil» i samarbeid med mange aktører som kan ha interesse og nytte av og samarbeide med barnehagen. Det samme gjelder andre aktører i sentrum. Notatet tar ikke stiling til pedagogisk innhold generelt.
Se vedlagt uttalelse fra Utdanningsforbundet.


Miljø- det grønne skiftet.
Siljan kommune bør ha en offensiv holdning til det grønne skiftet ved å ta dette inn i planleggingen av nye kommunale bygg. Innovativt leverandørsamarbeid bør vurderes.
Tenkt plassering er solrik, bygg bør være miljøvennlig. På tak bør det etableres solcellepanel. I teknisk rom tilrettelegges for plass til fremtidige batteripakker. Uthus tak kan egne seg godt for solceller. Bør være mest mulig sørvendt.
Kan det tenkes sirkulærøkonomi i barnehagen på ny en ny måte ? Her kan være tilskuddsordninger.

Kan Siljan etablere den «grønneste» barnehagen i Telemark ?

Mulighet konsept – samhandling mellom flere aktører.

En plassering på dyrka mark har mange muligheter. Det er et ønske å få mer aktivitet i sentrum. Et konsept for flere aktører bygget rundt barnehagen gir interessante muligheter for aktiviteter.

Bebyggelse, miljø:
Det kan vurderes å bygge opp et tun basert på en tradisjonell Siljan gård.
Tenke tradisjon og kultur fra Siljan, planlegge et tradisjonelt gårdstun som er typisk for Siljan

Gårdstun:
– Barnehagen kan ha et utseende som et tradisjonelt innhus/hovedhus, enkel stil men funksjonell som barnehage.
– Uthus, bygge enkelt uthus for flere funksjoner
– lager for de ulike aktørene, andre funksjoner
– enkel gårdsbutikk
– Kan utvides med bryggerhus, bakerovn

– Samlingsplass / sosial plass m/bålpanne, benker for eldre, unger osv.
– gode opplevelser for alle !

Området rundt gården, aktiviteter:
– Etablere frukthage (frukt er sunt)
– Etablere produksjon av bær (bringebær, solbær)
– Etablere skogsområde, bjørk og rogn (bjørkesaft, rognebærgele)
– Etablere grønnsakhage (grønt er sunt)
– Etablere produksjon av andre sorter (potet, gulrot)
– Gi mulighet for kommersielle etableringer innen grønt osv. Tenke nye sorter, noen flyktninger i Siljan med bondebakgrunn som kan tenke seg å produsere nye vekster (urter, salat annet, ref. innhold Asiamat butikker) ?

Tenke vanningsanlegg og automatisering (Kort veg til elva).

Vegen videre – aktører.

Området skal utvikles til et senter hvor mange aktiviteter kombineres med utgangspunkt i de muligheter tilgang til dyrkbar jord gir.

Aktører (Dugnad er viktig og sosialt givende.)
– barnehage
– andelsgård (dyrking og lager i uthus)
– Røde kors (lageri uthus, sosialt arbeid)
– Nav, flyktninger (prosjekt dyrking)
– Pensjonistforeningen
– opplevelser for eldre, beboere på sykehjemmet
– bondelaget
– gjennbruksforretning
– salg av jordbruksprodukter
– Siljan Turlag
– Andre ?