Politikk

Vi kan få enda mer ut av våre ressurser! Sirdal Høyre skal jobbe for HELE Sirdal som kommune. Vi vil bli bedre på skole, barnehage og kommuneøkonomi. Vi må i denne periden ha fokus på å trygge eksisterende, og satse på flere arbeidsplasser. Vi ønsker at flere skal få ta del i vår kommune.

Våre hjertesaker

 • Skole, barnehage og kompetanseutvikling

  Vi ønsker å legge forholdene til rette for at Sirdal fremdeles skal være et godt og utviklende sted for barn og ungdom å vokse opp. Gjennom å legge vekt på videreutdanning av skole- og barnehageansatte, vil vi bidra til å sikre god kompetanse og bedre arbeidsplasser.

 • Kultur og oppvekst

  Sirdal Høyre ønsker å satse på ungdommen og støtte et mangfoldig fritidstilbud for barn og unge. Fritidsklubben ser vi som en viktig arena. Sirdal Høyre vil satse på bygdetunet på Kvæven for å utvikle dette til mye mer enn det er i dag.

 • Idrett og friluftsliv

  Flotte idrettsanlegg og vår fantastiske natur legger forholdene til rette. Sirdal Høyre ønsker å videreutvikle næringspotensialet som naturen gir, primært med tanke på turisme. Ny motorferdsellov gir nye muligheter for et fartsfylt friluftstilbud også for dem som ikke er født med ski på beina. Vi ønsker å se på muligheten for kjøp av Valevatnterrenget og Prestegårdseiendommen.

 • Helse og omsorg

  Gode helse- og omsorgstjenester er viktige for innbyggerne. Innbyggerne i Sirdal skal ha trygghet for at de får den gode omsorgen når de trenger den. Vi mener at gode omsorgstjenester skal baseres på individuell valgfrihet og være tilpasset den enkeltes behov. Forebyggende helsearbeid fremmer livskvaliteten og gir bedre helse.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

BARNEHAGE, SKOLE OG OPPVEKST

SIRDAL – HVORDAN GJøRE HVERANDRE GODE?

Sirdal Høyre vil jobbe for en trygg og mobbefri kommune. Sirdal har alle forutsetninger for å gi våre barn et trygt og tilrettelagt oppvekstmiljø, med skole og barnehagene som naturlige sentrum.Barnehage og skole er de viktigste læringsarenaer for våre barn.

Rett kompetanse og bemanning er helt essensielt. Skolen skal ha kapasitet til å sette den enkelte elev i sentrum, med tilpasset undervisning. Sirdal VGS er en viktig kompetansearbeidsplass for kommunen. Gledelig er det at elevsøkertallet på Sirdal VGS for 2019 er høyere enn på lenge. Vi vil være med å støtte og videreutvikle Sirdal Videregående Skole.

KULTUR, IDRETT OG FRILUFTSLIV

SIRDAL – STORT POTENSIALE

Sirdal med sin storslåtte natur gir mange muligheter for både innbyggerne og turister. Nærhet til Lysefjorden og andre spektakulære reisemål gjør Sirdal attraktiv for mange. Hele året. å utnytte mer av næringspotensialet som turismen gir er sterkt ønskelig.

Idretten engasjerer også mange, i alle aldre. Den lager naturlige møteplasser på tvers av generasjoner og skaper viktig samhold. Dette er uvurderlig og kan ikke settes en prislapp på. Sirdal Høyre vil sikre gode rammevilkår og betingelser for våre idrettslag og foreninger. Tonstadbadet er et positivt aktivitetstilbud og en sosial møteplass for mange, men med et uutnyttet potensiale. Vi vil utvide åpningstid. Kulturlivet i Sirdal er viktig, og spesielt blant de yngre må det sikres gode vilkår. Kulturskolen (SMoK) hadde gledelig over 200 søknader til skolestart høsten 2018, noe som er betydelig flere enn noen gang tidligere.

HELSE OG OMSORG

LIVSKVALITET OG MULIGHETER HELE LIVET

Sirdal skal være en kommune hvor vi føler trygghet for velvære og hvor vi kan leve godt gjennom hele livet. Tilbudet til de som trenger hjelp, støtte og omsorgstjenester skal være av høy kvalitet og gitt av fagfolk med god kompetanse. Sirdal har et godt tilbud innen helse og omsorg i dag. Utfordringen fremover er å videreutvikle tilbudet slik at det møter kommende utfordringer, bl.a. en økende andel eldre i befolkningen.

I Sirdal Høyre anser vi en viktig videreutvikling å være et øket fokus på hjemmebasert omsorg, herunder også å styrke driften av dagsentrene. Mulighetene som følger av utviklingen innenfor velferdsteknologi må også tas i bruk.

STEDSUTVIKLING

VI VIL GJøRE SIRDAL ENDA MER ATTRAKTIV

å bidra til en god og langsiktig forvaltning av areal- og stedsressursene er en viktig politisk oppgave. Utvikling av sentrumsområder og sosiale møteplasser er viktig for innbyggernes trivsel og for kommunens attraktivitet for potensielle tilflyttere. Videreutvikling av Tonstad sentrum og etablering av GP-området som sentrumsområde i øvredalen har derfor høy prioritet for Sirdal Høyre. Standard på veier innen kommunen og på innfartsårene er av stor betydning. Dette har utviklet seg positivt, men er et område vi fortsatt vil ha fokus på. I det kommunale utviklingsarbeidet må miljøhensyn og bærekraft, som vår tids store utfordringer, være grunnleggende.

NÆRING OG VERDISKAPNING

NYE ARBEIDSPLASSER ER JOBB NR 1

Vi har et mangfoldig næringsliv i Sirdal og med en offensiv holdning er det trolig mulighet for videreutvikling i mange lokale bedrifter. Vi vil legge stor vekt på å støtte opp om dette. Turistnæringen er en sentral drivkraft og de lokale ringvirkningene av dette er godt dokumentert. Hyttebyggingen er en viktig pillar, samtidig som det er uutnyttede potensialer knyttet til gjennomgangstrafikken. Mulighetene som følger av de senere års utvikling lokalt innenfor produksjon og distribusjon av fornybar energi må følges opp. Kommunen må bidra til at tilgang til arealer og –lokaler ikke er begrensende for næringsutvikling. Et øket fokus på jobbskaping vil kreve en gjennomgang og en revitalisering av kommunens næringsarbeid.

VASSDRAG, ENERGI, KLIMA OG MILJØ

SIRDAL SOM VERTSKAP FOR ET GRøNT, KLIMAVENNLIG KRAFTSENTER AV NASJONAL OG INTERNASJONAL BETYDNING

Sira-Kvina kraftselskap er en av hovedmotorene i den norske kraftforsyningen. Ertsmyra er et av Europas viktigste (kraft)veikryss. I sum med vind- og småkraftutbygging gjør dette Tonstad til Norges krafthovedstad. Sirdal kommune har i denne sammenheng unikt store utviklingsmuligheter, men samtidig også et stort forvaltningsansvar. For kommunen er det svært viktig å ivareta lokal forvaltning av kraftressurser og miljø. Det er også viktig at kompetansemiljøer samkjøres, utvikles og støttes. Sirdal Høyre vil prioritere, og jobbe hardt for å utnytte de utviklingsmuligheter som ligger til den lokale kraftbransjen.

BYGG, EIENDOM OG TEKNISKE TJENESTER

EFFEKTIVISERING AV DRIFT OG STøRRE GRAD AV TJENESTEKJøP

Sirdal kommune har en betydelig bygningsmasse. En vesentlig del er større bygg knyttet til de sentrale tjenesteområdene. I tillegg eier kommunen boliger / leiligheter og et antall gjenværende grendehus. Sirdal Høyre vil tilpasse bygningsmassen til kommunens faktisk behov. Deler av bygningsmassen må samtidig fornyes og det må sørges for at verdiene tas vare på gjennom et forsvarlig vedlikehold. Det må fortsatt investeres i VA-sektoren og drifta må ivaretas på en god måte. Våre kommunale veier skal ha god standard. Prosessen med gjennomgang av kommunens «veiportefølje» må videreføres. Kommunens eiendomsdrift skal ha fokus på energieffektivisering og gode miljøløsninger.

ØKONOMI OG DRIFT AV KOMMUNEN

øKT HANDLINGSROM FOR FREMTIDIGE INVESTERINGER

Sirdal er blant kommunene i landet med høyest inntekt pr innbygger. Samtidig er kommunens kostnadsnivå også blant de høyeste i landet. Det har nærmest etablert seg som en «normalsituasjon» at kommunens driftsregnskap, på tross av god inntektsside, viser negativt resultat. Finansinntektene har i mange år bidratt til at «bunnlinja» i de fleste driftsår likevel blir positiv. Det høye kostnadsnivået betyr at vi «velger bort» investerings- og utviklingsmuligheter. Sammen med usikkerhet på inntektssiden medfører dette også at Sirdal som en rik kommune likevel er sårbar. Sirdal Høyre har rettet fokus mot kostnadsutfordringen inneværende periode og temaet vil være sentralt for oss også i kommende periode; skal Samfunnsplanens mål om befolkningsutvikling nås vil dette kreve en økonomi som gir handlingsrom og muliggjør handlekraft i arbeidet med å utvikle kommunen.