Politikk

Skaun Høyre skal satse på kvalitet og kunnskap, være en god arbeidsgiver for våre stolte ansatte og sette klare mål. Vi skal være forutsigbar i alle langsiktige prosesser, og ha en god økonomistyring. Høyre bygger sin politikk på tillit og ansvar fra hvert enkelt menneske. Høyre setter personlig frihet og sosialt ansvar som en forutsetning for en sunn samfunnsutvikling. Mennesker er viktigere enn systemet.

Våre hjertesaker

 • Barnehager

  Barnehagen skal forberede ungene på skole og livet videre. Samtidig skal det være mye lek. En god barnehage klarer å kombinere dette, og det er slike barnehager vi ønsker i Skaun.

 • Kunnskap i skolen

  Høyres nasjonale mål er å ha verdens beste skole. For oss i Skaun er det derfor viktig at man får en økt satsing på lesing, skriving og regning, og å løfte lærernes kompetanse og styrke skoleledelsen.

 • Trygge lokalsamfunn

  Trygghet er en grunnleggende forutsetning for at man skal trives i Skaun. Det er viktig for Høyre at barn er trygge i barnehage og på skole, og ikke minst på veien fram og tilbake til disse.

 • Flere, bedre og tryggere veier

  For Skaun er det viktig med gode veier, da dette er en forutsetning for all transport innad, samt til og fra kommunen. For at folk skal få bo der de vil, samtidig som at de skal ha tilgang til spennende jobber så må vi ha gode veier og gode kollektivtilbud.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Kvalitet og valgfrihet i omsorgen

Omsorg gjelder ikke bare de eldre. Det gjelder oss alle. Vi er alle forskjellige, og situasjonen man er i er ofte spesiell for den enkelte. Derfor må det være fleksibilitet og valgmuligheter i den omsorgen som blir gitt.

å få god og riktig hjelp når man trenger det, er viktig for både trygghet og livskvalitet. Det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men pasienten. Alle fortjener en verdig alderdom.

Derfor har regjeringen lagt frem kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet». Vi går til valg på å forbedre eldres måltider, økt aktivitet og fellesskap, trygg helsehjelp og bedre sammenheng i tjenestene. Eldre på sykehjem bør få tilbud om minst en times aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov.

Kvalitet og valgfrihet til alle. Brukerne av helsetjenesten vet selv best hvilket tilbud de trives med. Derfor må flere kommuner åpne for fritt brukervalg. Dette vil øke kvaliteten på helsetjenesten.

Trygge og gode helsetjenester i kommunen er viktig. Vi må bli flinkere til å fange opp og forebygge psykiske plager. Da må vi ha gode og trygge helsetjenester som fanger opp de som har behov for hjelp.

Skaun Høyre vil

At det skal bygges flere omsorgsboliger. Gjerne med betjening ut fra beboernes ønsker. Det
må være tilbud om tun-løsninger på Venn, i Børsa og Buvika.
At flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig. Det skal ofte ikke til så mye for at man kan
bo hjemme enda lengre. Vi må satse på mer velferdsteknologi i hverdagen. Varme hender er
viktige, men det utelukker ikke at man også kan bruke Skype o.l. til å følge opp i perioder.
Morgendagens eldre vil finne teknologien lettere og lettere å bruke.
Unge og gamle demente må få et bedre tilbud. Her ønsker Høyre at man ser på både dag- og
døgntilbud i området rundt Rossvollheimen.
For unge er det god omsorg at man opprettholder hverdagslivet mens man får/venter på
behandling.

Kunnskap og mestring i skolen

Kunnskap er det viktigste i skolen. Et høyt kunnskapsnivå styrker elevenes fremtidsmuligheter, og alle barn i skolene i Skaun skal få utvikle sine evner og sitt talent. Høyre mener at de tiltak kommunen setter i verk må være rettet inn mot å heve kvaliteten og kunnskapsnivået i Skaunskolen. Ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig

Høyre ønsker å skape en skole som gir elevene trygge rammer, mestring og nødvendige ferdigheter slik at de kan realisere evnene, drømmene og ambisjonene sine. Skolen må være bygget rundt hver enkelt elev, og det må ligge til rette for et godt læringsmiljø med dyktige lærere med relevantkompetanse.

Skaun Høyre vil

styrke Skaun kommunes omdømme som arbeidsgiver ved å tilby gode og store nok fagmiljø
for ansatte i skolen. Vi ønsker de beste lærerne i alle våre klasser slik at elevne trives på
skolen.
prioritere tidlig innsats som nøkkelen til bedre læring og inkludering. Sikre en god overgang
fra barnehage til skole slik at oppfølging av de barna som trenger det skjer sømløst.
hjelpe elever med lese-, regne og skrivevansker til å fullføre skolegangen og lykkes på skolen,
trives sosialt og føle mestring.
at elever som presterer svært godt faglig skal ha nok utfordringer i skolehverdagen til å
utnytte potensialet sitt.
jobbe for et styrket oppvekstsenter på Venn ved at skolekretsene Jåren og Venn slås
sammen. Videre vurdere om de eldste elevene på Viggja kan ha bedre utbytte ved at de
flyttes til Børsa.
I dag er det en skjevfordeling av ressursene mellom de 5 barneskolene, noe de store skolene
lider under. Skaun Høyre vil derfor følge opp anbefalingene fra Norconsult når det gjelder
skolestruktur.
at SFO-tilbudet i Skaun skal ha faglig innhold og være tilpasset familienes behov.
Våre barnehager har god kapasitet. Vi vil jobbe for at dette fortsatt er mulig, og at vi
beholder dagens gode faglige og fysiske standard på disse. Kompetanseheving må
tilrettelegges for de som ønsker det, enten i form av kurs eller høyere utdanning. Det er
viktig at man hele tiden utvikler tilbudet.
at fysisk aktivitet skal være fokusområde på SFO og skole. Godt kosthold er også en
forutsetning for god læring. Her ønsker Skaun Høyre at man sammen med frivilligheten kan
se på ordninger som kan prøves ut på Skaun Ungdomsskole.
at ethvert tilfelle av mobbing skal følges opp.
styrke elevenes digitale ferdigheter ved å tilby koding og programmering som valgfag i
ungdomsskolen.
at grunnskolene ansetter miljøterapeuter for å avlaste lærerne.
ha et tilbud om leksehjelp til de elevene som trenger det mest, gjerne i samarbeid med
frivillige.

Grønn transport og bedre veier

Skaun Høyre er opptatt av god infrastruktur og vil fortsette å bygge et moderne samferdselsnett.

God infrastruktur gir stor nytte for samfunnet og Skaun Høyre legger til grunn at hverdagsreisen skal bli enklere for både innbyggerne og næringslivet. Samtidig vil vi jobbe med at negative sider reduseres. Reduksjon av støy, ulykker og forurensing er spesielt viktig.

Skaun Høyre ønsker tidenes satsing på samferdsel fordi det lønner seg for samfunnet, innbyggerne og miljøet. Vi må lytte til ungdommens ønsker og behov.

Skaun Høyre vil

redusere klimagassutslippene, skape flere lønnsomme arbeidsplasser og tryggere veier i
nærmiljøet. Det må settes klare krav ved innkjøp av utstyr og tjenester at de er
klimanøytrale.
redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Vi ønsker å gjøre det mer attraktivt å
reise kollektivt for innbyggerne som pendler til jobb. Dette i nært samarbeid med
fylkeskommunen. Det må etableres en «buss-on-demand» ordning i kommunen hvor den
enkelte kan melde inn behov for transport ut fra noen forhåndsdefinerte ruter.
satse på trafikksikkerhet. Man ønsker å skape et tryggere nærmiljø ved å utforme
infrastrukturen med tanke på myke og unge trafikanter. Trafikksikkerhet er viktig i
utformingen av trygge lokalsamfunn og tryggere veier. økt asfaltering/re-asfaltering er
viktige tiltak også for trafikksikkerhet.
At kommunen skal være enda mer «aktiv og attraktiv» ved at også folkehelse blir like viktig
som økonomi når planer skal utarbeides og vedtas.
Vi ønsker å utvikle Trygg Trafikk sine «hjertesoner» rundt våre barneskoler slik at man både
får god trafikksikkerhet, samt at man legger til rette for gode vaner og bedre folkehelse.

Attraktive og inkluderende lokalsamfunn

Skaun Kommune skal være en god plass å bo. Det skal være trygt og godt å vokse opp og man skal trives. Kommunen skal sette menneskene først og tilby gode tjenester. Vi må ha et inkluderende lokalsamfunn. Et godt samfunn skapes nedenfra, gjennom familie, frivillighet og gode nabolag

Frivilligheten og kulturlivet gir lokalsamfunnet identitet og bidrar til inkludering. Næringsliv og utvikling skal ønskes velkommen.

Skaun Høyre vil

være en kommune med rask saksbehandling og aktivt arbeider for å digitalisere prosesser
Være en kommune hvor beslutninger blir tatt lokalt med mindre byråkrati
Være en kommune som spiller på lag med frivilligheten, og bidrar til gode fritidstilbud. Tilbud
og etterspørsel vil variere over tid. Kommunen bør være med å sikre mangfold og
tilgjengelighet når de stiller med ressurser.
Være en kommune som oftere sier JA til næringslivet og er med på å skape jobber
Være en kommune som legger til rette for at innvandrere lærer norsk og kommer raskt ut i
jobb og aktivitet
Være en kommune hvor politikere lytter til innbyggerne.
Redusere eiendomsskatten og fjerne den helt på sikt.