Politikk

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for kommunen, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Gode skole- og oppvekstsvilkår

I inneværende periode har Høyre fått gjennomslag for flere gode ordninger innenfor skole og oppvekst:

 • Vi foreslo og fikk gjennomslag for ekstern bistand for å bedre oppvekstmiljøet, og prosjektet
 • «Helhetlig oppvekstmiljø» er nå godt i gang. Her må barnehager, skoler, frivilligheten og ikke minst foreldrene bidra for å forbedre forholdene for de unge slik at de kan kjenne seg trygge og ha en god hverdag både i barnehage, på skole og i fritiden. Vi skal sørge for at videre arbeid med dette nødvendige prosjektet fortsetter og får kommunens økonomiske støtte
 • Etter bekymring fra foreldre fikk vi gjennomført en utvidet skoleskyssordning på grunn av trafikkfarlig skolevei. Høyre vil videreføre dette inntil en trafikksikkerhetsplan er utarbeidet og gjennomført for Skiptvet
 • Høyre har ønsket å styrke Ungdomsrådet og en årlig bevilgning til dette ligger nå inne i økonomiplan og budsjett. Gjøkeredet er et populært samlingssted for de unge og driften er styrket i perioden. Vi vil jobbe for at Gjøkeredet videreutvikles og fortsatt skal være et attraktivt samlingssted for barn og unge

Skiptvet Høyre har som mål

 • Å styrke fagligheten og videreutdanning for våre lærere
 • På sikt å ha en skole fra 1.-10. klasse for å utnytte lærerressursene bedre
 • Å få mer praktisk-orientert læring inn i skolen
 • Videre satsing på prosjektet «Helhetlig oppvekst»
 • Å gjeninnføre fleksibelt barnehageinntak
 • At offentlige og private barnehager likestilles økonomisk og praktisk. Full støtte til gårdsbarnehagen «Hestehoven» som privat barnehagetilbud
 • Å bygge nytt idrettsbygg og svømmehall på Kirkelund
 • Fortsette samarbeidet rundt barn og unge med Indre Østfold Kommune

Fortsatt videre satsning på skole

Den viktigste faktoren for at ungdom skal gjennomføre videregående opplæring er et godt kunnskapsgrunnlag fra ungdomsskolen. Vi ønsker flere utdannede lærere inn i skolen, og gode muligheter for lærere til å kunne øke sine kunnskaper ved videreutdanning og kompetanseheving. Skiptvet Høyre vil følge nøye opp forvaltningsrapporten fra 2022 om «Skole- kvalitet i undervisningen».  En rapport som dessverre viser at Skiptvetskolen har klare forbedringsmuligheter innenfor det faglige innholdet i skolen.

Elevtallet er synkende i Skiptvetskolen. Dessverre er kommunens økonomiske ressurser svekket etter regjeringsskiftet i 2021. Vi mener at Skiptvet på sikt bør samle sine ressurser i en skole for alle fra 1 -10 klasse på Kirkelund. Da vil lærerkapasiteten kunne utnyttes bedre og det vil bli lettere å få tak i og beholde kvalifiserte lærere. Lærerne som er utdannet for 1 – 7klasse kan da følge sin klasse over et lengre utdanningsløp, og overgangen fra småskolen til storskolen vil bli lettere for elevene.

Barnehagene i Skiptvet

Læring og lek i barnehagen danner grunnlaget for at barna lykkes i skolen. Tidlig innsats er en nøkkel til senere mestring og økt læringsutbytte for alle elever.

Det har vært god barnehagedekning i Skiptvet. Barnetallet er nå synkende. Høyre er enig i at de kommunale barnehageressursene bør samles i Lindormen og Finlandsskogen. På denne måten får vi samlet all kompetansen i to relativt nye barnehager og vi unngår å måtte bruke mye penger for å ruste opp Solhaug Barnehage som bygningsmessig i dag ikke tilfredsstiller kravene for barnehagedrift. Dette er penger vi heller kan bruke mer fornuftig på barna våre. Hvis nødvendig må det gjøres utbygging av de to gjenværende barnehagene.

Norske kommuner har vært helt avhengig av oppbygging og drift av private barnehager for å kunne tilby barnehageplasser til alle. Nåværende regjering vil bygge ned de private barnehagene. I Skiptvet er «Hestehoven» en svært populær og godt drevet privat gårdsbarnehage. Høyre har stor tiltro til privat barnehagedrift. Dessverre har Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Skiptvet støttet høringssvar som vil gjøre det vanskeligere å drive og opprette privat barnehagedrift. Høyre er en garantist for at det fortsatt kan være privat barnehagedrift i Skiptvet, og at offentlige og private barnehager skal likestiller økonomisk og praktisk.

Grunnet en sviktende kommuneøkonomi ble i denne perioden løpende inntak i barnehage fjernet. Høyre ønsker i kommende periode og gjeninnføre løpende barnehageinntak. Innført ordning vil fører til at mange foreldre må ta ut ulønnet permisjon for å være hjemme med barnet frem til barnet får tildelt barnehageplass. Er barnet født mellom februar og juli kan man måtte vente til august året etter før man får plass.

Nytt idrettsbygg og svømmehall

Nåværende idrettsbygg og svømmehall ved Kirkelund er etter 50 års bruk i dårlig forfatning. Bygda og skolen trenger et nytt idrettsbygg og en ny svømmehall. Høyre går inn for et helt nytt bygg ovenfor der idrettsbygget på Kirkelund ligger i dag. Ved overgang til en skole vil dette bygget bli maksimalt utnyttet og sikret universell utforming slik at alle kan bruke det. Trenger Kirkelund nye skolelokaler vil nytt skolebygg da kunne bygges på tomt etter gammelt idrettsbygg. Når vi på sikt skal gjøre så store investeringer, må vi sørge for at vi tenker fremover og bygger for nye 50 år!

Plan, eiendom, næringsliv og landbruk i Skiptvet

Høyre er opptatt av at Skiptvet skal fortsette å være en levende bygd. Vi ønsker at det skal bo folk i hele bygda, og vil fortsette å legge til rette for det. Det å kunne være sjef i og over eget liv står sterkt hos oss, og dette innebefatter også at man skal få bestemme mest mulig over egen eiendom og utvikling av denne. Vi ønsker også en rimelig åpen politikk om personlig boplikt på gårdsbruk som omsettes, i dag praktiseres ikke dette likt i alle saker og Høyre er opptatt av likebehandling.

Skiptvet Høyre har som mål

 • At det ikke innføres eiendomsskatt på boliger
 • At det ikke innføres eiendomsskatt på næringseiendommer
 • At det skal være spredt boligbygging i bygda
 • Å arbeide for en snarlig løsning på tilførselsvei til Holstadåsen
 • At kommunen skal ha respekt for privat eiendomsrett og så langt som mulig unngå tvangstiltak
 • At kommunen skal ha næringstomter til utleie eller salg
 • At det må foretas en kritisk gjennomgang av kommunens eiendommer
 • Å selge kommunale bygg og eiendom vi ikke trenger slik at vi kan frigjøre kapital og redusere driftsutgifter
 • Å sikre fulldyrket mark mot nedbygging med boliger eller næringsbygg
 • Å se på et samarbeid med våre nabokommuner dersom det må gjøres store ombygginger eller utbygginger på renseanlegget, dette for å spare kostnader

Tomter og boligbygging

I Sentrumsplanen fikk Høyre gjennomslag for tomter opp til 1800m2. Vi var også konsekvente og ønsket vern av fulldyrka mark, i motsetning til Arbeiderpartiet og Senterpartiet som tillot nedbygging av matjord med boliger (se sentrumsplanen). Vi mener det er nok annet areal å ta av.

Skiptvet trenger flere innbyggere. I dagens samfunn med sterk prisvekst, økende renter og stadig strengere krav til egenkapital og belåningsgrad, må vi kunne tilby mange forskjellige typer boliger i ulik størrelse, form og prisklasse. For å gjøre det enklere for folk å komme inn på boligmarkedet må vi sørge for at kommunen legger til rette for «leie til eie», «deleie» eller andre nye boligkjøpsmodeller.

Skiptvet Høyre forventer at kommunen snarlig kommer til enighet med aktuelle grunneiere om tilførselsvei til Holstadåsen. Det er viktig at både private tomter og kommunens tomter i Holstadåsen kan bebygges så snart som mulig.

Næringsliv

Et godt næringsliv er viktig for Skiptvet. Høyre vil at kommunen skal legge til rette for at det er attraktivt og enkelt å etablere næringsvirksomhet i Skiptvet. Kommunen må være en JA-kommune! Kommunen må kunne tilby næringstomter for kjøp eller utleie. Kommunens digitale løsninger må være brukervennlige, og det må være enkelt for næringsdrivende å samarbeide med kommunens administrasjon. Skal kommunene tiltrekke seg og beholde alle former for næringsvirksomhet er det svært viktig at det ikke innføres eiendomsskatt på næringseiendom i Skiptvet.

Nye krav til renseanlegg i Skiptvet

En av de største utgiftene Skiptvet Kommune blir pålagt i nær framtid er kravene til bedre kloakkrensing. Dette for å redde miljøet i og rundt Oslofjorden. Det vil bli svært store utgifter for de ganske få (1100 til i framtiden kanskje 1500) husstandene i Skiptvet som skal dele på disse utgiftene. Høyre mener det må vurderes om det i stedet for nybygging eller ombygging av eget renseanlegg i Skiptvet kan samarbeides med nabokommuner om å dele på disse utgiftene.

Kommunale eiendommer

Det er dyrt å drifte og vedlikeholde bygg som brukes lite. Høyre har krevd en kritisk gjennomgang av kommunens bygg. For å sikre kommunens økonomi må vi samle virksomheter i færre bygg og selge de eiendommer og bygg vi ikke trenger. Dette kan gi kommunen egenkapital til fremtidige nødvendige investeringer.

Helse- og omsorgstjenestene i Skiptvet

Utgangspunktet for Høyres politikk er hensynet til og omsorgen for enkeltmennesket. Derfor vil vi sikre at det er brukeren, ikke systemet, som står i sentrum av helse- og omsorgstjenestene. Alderssammensetningen i Skiptvets befolkning er i sterk endring. De nærmeste årene vil det bli færre barn og unge, mens de eldre blir mange flere. Dette må det tas hensyn til når vi planlegger helse- og omsorgstjenesten for de kommende årene.

Skiptvet Høyre har som mål

 • At vi møter eldrebølgen med investeringer for å sikre best mulig omsorg for alle
 • At alle som trenger det, skal få et godt helsetilbud enten de er bosatt hjemme eller på sykehjem
 • Å legge til rette for et kompetanseløft og videreutdanning for ansatte i pleie- og omsorgssektoren
 • Å være åpne for nye typer ansettelser innen fastlegeordningen
 • Å fortsette samarbeidet med Helsehuset og Legevakten i Askim
 • Å få økt aktivitetstilbudet til alle tjenestebrukere
 • Å få etablert en frisklivssentral
 • Å styrke det psykiske helsetilbudet til barn og unge

Mange eldre foretrekker og ønsker å få hjelp til å bli boende i hjemmet lengst mulig. Høyre vil arbeide for at dette blir mulig og hjemmetjenesten må derfor på sikt styrkes. Det må i tillegg være god tilgang til døgnomsorg for de som trenger og ønsker dette når det ikke lenger går an å være hjemmeboende. Balansen mellom disse tjenestetilbudene vil bli krevende i årene som kommer. Høyre mener det er viktig at kommunen planlegger for forskjellige omsorgsnivåer. Alle brukere skal møtes med respekt og verdighet, og den enkelte brukers synspunkter og ønsker skal høres og tas hensyn til. Det må finnes aktivitetstilbud til alle tjenestebrukere slik at hverdagen blir meningsfull i fellesskap med andre.

Kommunen må arbeide målrettet for at det blir en økning i heltidsstillinger innen pleie- og omsorgssektoren. De ansatte må brukes fleksibelt mellom de forskjellige tjenestenivåene og institusjonene. Det vil da være lettere å få til heltidsstillinger.

Høyre vil at kommunen legger til rette for kompetanseløft og videreutdanning for de ansatte innen helsesektoren. Dette må bli et prioritert satsningsområde for Skiptvet.

Legetjenesten må sikres og kommunen må være åpen for tiltak og nye måter å ansette og beholde fastleger på. På sikt bør kommuneoverlegen være en av våre egne fastleger.

Høyre ønsker at kommunen først og fremst samarbeider med Indre Østfold kommune om de tjenestene Skiptvet ikke selv kan tilby. Dette gjelder blant annet Helsehus med akuttplasser, rehabilitering utover tilbudet Sollia kan gi og legevakttjenester.

Kommunen må fortsatt samarbeide med og støtte frivilligheten om velferds- og aktivitetstiltak samt gode folkehelsetiltak.

Psykisk Helse

Vi i Høyre tror på å skape et samfunn der alle har tilgang til god psykisk helsehjelp. Vi erkjenner viktigheten av å investere i forebygging og tidlig hjelp, slik at mennesker får støtten de trenger før problemene blir større.

Skiptvet Høyre har som mål

 • Å øke psykologstillingen i Skiptvet til full stilling
 • Jobbe for å redusere stigmaet rundt psykiske helseproblemer og sikre at det finnes nok kompetanse blant lærere og helsepersonell i Skiptvet
 • Styrke samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for bedre oppfølging av personer med psykiske lidelser
 • Øke tilgjengeligheten av lavterskeltilbud og forebyggende tiltak for å fange opp og støtte tidligere i problemløsningsprosessen
 • Fremme mental helse og trivsel i skolen gjennom tiltak som inkluderer forebyggende arbeid, tidlig identifisering av utfordringer og riktig oppfølging
 • Støtte og legge til rette for frivillige organisasjoner og initiativer som arbeider med psykisk helse for å sikre et bredt og mangfoldig tilbud
 • Investere i skolehelsetjenesten i Skiptvet, slik at ungdommer raskt kan få den hjelpen de trenger der det er kort vei mellom ungdommen og faglig helsehjelp.
 • Sikre at personer med psykiske lidelser får nødvendig og individuelt tilpasset oppfølging og behandling, basert på deres spesifikke behov

Høyre ser at det er behov for å investere i skolehelsetjenesten i Skiptvet, slik at ungdommer raskt kan få den hjelpen de trenger. Det må være kort vei mellom ungdommen og faglig helsehjelp. Vi trenger også å jobbe for å redusere

stigmaet rundt psykiske helseproblemer og sikre at det finnes nok

kompetanse blant lærere og helsepersonell i Skiptvet. Vi vil jobbe for å styrke og utvide tilbudet innen psykisk helsevern, slik at ventetider reduseres og flere får den hjelpen de trenger – når de trenger den.

Kultur, idrett og Frivillighet

Frivilligheten er en bærebjelke i vårt lokalsamfunn. Kommunen og frivilligheten må sammen legge til rette for at alle kan delta og bidra uavhengig av sosial/kulturell bakgrunn, funksjons-nedsettelser eller andre hemninger.

Skiptvet Høyre vil

 • Revidere frivillighetsmeldingen fra 2013
 • Revidere kulturstøtteordningen – mer aktivitet skal gi mer støtte
 • Innføre en årlig frivillighetspris for å anerkjenne den jobben og innsatsen som blir gjort for innbyggerne
 • At bygdebøkene fullføres med forfatter i full stilling
 • Opprettholde en god skolebibliotektjeneste lokalisert på skolene
 • Fortsette det positive samarbeidet med Indre Østfold Kulturskole
 • Ta vare på kulturminner, gjøre dem kjent for alle i bygda og bruke dem aktivt

Mesteparten av lokale fritidstilbud gis i private anlegg og møteplasser som er etablert, drevet og finansiert av lag og foreninger. Idrett aktiviserer både barn, ungdom og voksne i bygda. Vi må ta vare på og utvikle idrettsanleggene våre.

Vi ønsker å gi lag og foreninger gode vilkår. I noen tilfeller betyr det å bevilge mer penger.

JA-kommunen må gi frihet, lempe på byråkratisk regelverk og ønske gode initiativ velkommen.

Kommunen skal legge til rette for vekst og utvikling for frivilligheten slik at den enkelte kan bidra med sitt engasjement i lokalsamfunnet. Privat og frivillig innsats er et helt nødvendig supplement til kommunale tjenester.

Høyre ønsker et bedre samarbeid mellom de frivillige lag og foreninger i bygda.

Skiptvet kommune har i mange år hatt et godt samarbeid med Indre Østfold Kulturskole. I dette samarbeidet inngår det ulike prosjekter, spesielt med alle elevene ved Vestgård skole. Kulturskolen bistår blant annet med korpsdirigent. Det arrangeres flere konserter i samarbeid med kulturskolen.

Dette samarbeidet må opprettholdes og videreutvikles slik at barn og unge opp til 20 år i Skiptvet kan få mulighet til å utvikle sine musikalske og kunstneriske talenter.

Skiptvet Høyre skal sørge for at vi ikke tar frivillig innsats for gitt. Vi skal bidra til at dette enorme frivillige apparatet ivaretas, utvikles, vokser og sikrer oss en god fremtid.

Skiptvet Høyre og regionpolitikk

For Skiptvet Høyre er det svært viktig at Skiptvet Kommune søker fellesskap og felles løsninger med

Indre Østfoldregionen. Det gjelder alle områder: Helsehus, legevakt, kultur, ungdomstiltak,

videregående skoler, næringsutvikling, samferdsel m.m.

Nå når nye Østfold fylke skal dannes er det viktig at vi støtter vår egen region slik at vi ikke igjen blir

en utkant styrt og glemt av Østfolds ytre-region og byene der.

For Skiptvet Høyre er disse områdene særlig viktig og der vi vil legge press på fylkespolitikerne

 • Fullføring av E18 mot Oslo
 • Utvide parkeringen ved Askim Stasjon
 • Fullføring av påkobling av jernbanens Østre linje til Follobanen
 • Gjenopprette full togforbindelse til Sarpsborg og ytre deler av fylket via Rakkestad
 • Fullføre vedtatt nybygging og utvidelse av Askim og Mysen videregående skoler
 • Oppstart av nye høyskoletilbud i vår region
 • Forbedring av kollektivtilbudet inn/ut av Skiptvet
 • Bompengefri på- og avkjøring til E6 ved Grålum fra Trøskenveien
 • Støtte til gangvei langs vei 115 mot Askim

Husk å stemme også ved Fylkestingsvalget, da dette får betydning for ovennevnte. Ved å stemme Høyre ved fylkestingsvalget kan vi få en fylkesordfører fra vårt område, Thor Hals fra Askim.