Avtale om samarbeid og politiske satsingsområder i Sola

Partiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre i Sola har inngått avtale om felles politiske satsingsområder og fordeling av sentrale verv for valgperioden 2015-2019.

Partiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, som har samarbeidet i kommunestyret i inneværende periode, har beholdt og styrket sitt flertall i kommunestyret etter valget i Sola. Disse tre partiene er blitt enige om å gjenvelge Ole Ueland fra Høyre til ordfører og Jan Sigve Tjelta fra Kristelig Folkeparti til varaordfører.

Fordeling av verv

I formannskapet får Høyre fire representanter, Krf en og Venstre en. Ledere og nestleder i de mest sentrale utvalgene fordelt mellom partiene, i tillegg til at det er gjort en avtale med Fremskrittspartiet som sikrer dem ledervervet i et utvalg. Fordelingen er som følger:

 • Utvalg for oppvekst og kultur: Leder fra Høyre, nestleder fra Venstre.
 • Utvalg for levekår: Leder fra Høyre, nestleder fra Kristelig Folkeparti.
 • Utvalg for plan og miljø: Leder fra Frp, nestleder fra Høyre.
 • Administrasjonsutvalget: Leder fra Krf, nestleder fra Høyre.

Samarbeidsavtale

Samarbeidspartiene er enige om viktigheten av en forutsigbar styringspolitikk. Ansvarlig økonomistyring skal sørge for at kommunen også fremover skal være en god plass for innbyggerne å bo, vokse opp og arbeide. Verdiskapning og godt regionalt samarbeid er viktige satsingsområder.

Det er de samarbeidende partienes egne programmer som i hovedsak ligger til grunn for politikken som føres. Gjennom nedfelte politiske satsingsområder nevnes felles punkter som er viktige for Samarbeidspartiene. I andre saker står partiene fritt til å ha ulike standpunkter.

Gjennom budsjetter, tertialrapporter osv. sikres en god økonomisk styring av kommunen. De samarbeidende partienes mål er en felles budsjettpolitikk, og partiene forplikter seg til å forhandle for å komme frem til felles budsjettforslag. Det kan også åpnes for et bredere budsjettflertall.

Prioriterte saker

Følgende saker er viktige for de samarbeidende partiene i perioden som kommer:

 • Kommunens satsing på kompetanseheving i skolen skal videreføres, og det skal også være økt satsing på kompetanse innen barnehage og levekår.
 • Tilrettelegging for nye arbeidsplasser er viktig, spesielt i en situasjon med økende arbeidsledighet. Kommunen skal være en tilrettelegger for næringsetableringer, blant annet gjennom å sørge for tilgjengelige næringstomter, positiv og effektiv saksbehandling og en aktiv lokal og regional næringspolitikk.
 • Det er vedtatt at Sola kommune skal ta imot flere flyktinger fra Syria grunnet den ekstraordinære situasjonen i området. Samarbeidspartiene vil følge opp dette vedtaket. Sola kommune vil også i fremtiden tilstrebe å bosette sin andel av flyktninger.
 • Det konstateres at det ikke er flertall i kommunestyret for å innføre eiendomsskatt i perioden, og samarbeidspartiene forholder seg til dette.
 • Samarbeidspartiene er opptatt av å ta vare på matjorden i kommunen, og forholder seg til langsiktig grense landbruk. Ved unntak må det foreligge særlig store offentlige hensyn.
 • Det er behov for ny kirke i sentrum. Samarbeidspartiene vil arbeide for at prosjektet gjennomføres i tråd med budsjettvedtak.
 • Skolebruksplanen vil være førende for prioriteringer i perioden, og partiene er blant annet opptatt av ungdomsskolekapasiteten i kommunen.
 • Vi er opptatt av at flere skal bruke sykkel. Det skal utarbeides en strategi for sykkelsatsing i kommunen utifra et miljø-, transport- og folkehelseperspektiv.
 • Samarbeidspartiene vil jobbe for utvidede åpningstider på biblioteket, f.eks. gjennom ubetjent bibliotek.
 • Vi vil utvikle Sømmevågen og Hafrsfjord til et regionalt/nasjonalt opplevelses- og museumssenter.
 • Vi er opptatt av god sentrumsutvikling i kommunen, og vil jobbe for gjennomføring av sentrumsplanene. Tiltak som superlekeplass, studentboliger, torg/mathall, sentrumspark, lokaler for kultur/frivillighet, helsekvartal osv. vil øke aktiviteten i sentrumsområdene.
Les mer på Solabladet.no