Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i Sola jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hjertesaker

 • Trygge arbeidsplasser

  Vi vil si nei til innføring av eiendomsskatt, og arbeide for gode rammebetingelser for all næringsvirksomhet i kommunen.

 • Kunnskap i skolen

  Vi vil gi ansatte i skolen mulighet til videreutdanning. Vi vil sikre barn en bedre overgang mellom barnehage og grunnskole, og ha stort fokus på tidlig innsats.

 • Raskere utbygging av vei og kollektiv

  Vi vil jobbe for en rask utbygging av Transportkorridor Vest, med firefelts vei fra Hafrsfjord bro til Sømmevågen, og videre til E39. Kollektivtilbudet må videreutvikles og tilpasses innbyggernes behov.

 • Kvalitet i omsorgen

  Vi vil jobbe for at de som ønsker det kan bo lengst mulig hjemme, og at en ikke skal måtte vente mer enn 3 uker på fast plass for langtidsopphold. Vi vil sørge for et godt tilbud innen demens, og sikre god kreftomsorg.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Skole og barnehage

Kunnskap gir muligheter for alle. Skolen skal sette elevens læring og utvikling i sentrum.
Elevene skal oppleve mestring i et godt læringsmiljø. Alle skal føle seg trygge og inkludert.
Tidlig innsats, dyktige og kvalifiserte lærere, og en god skolehelsetjeneste er viktige virkemidler for å gjøre

Solaskolen enda bedre. Sola Høyre mener at alle barn skal ha et godt barnehagetilbud,
uansett hvor de bor. Barnehagen skal være en trygg omsorgsarena og en arena for læring gjennom lek.

Barnehagen skal stimulere barns naturlige nysgjerrighet.

SOLA HøYRE VIL
› Ha en skole hvor elevene gis mulighet til å oppnå sitt fulle faglige, sosiale og praktiske potensial.
› Fokusere på tidlig innsats i barnehagen og de første årene i grunnskolen, blant annet for å unngå frafall.
› Forsterke innsatsen mot mobbing og krenkende atferd, og ha tett oppfølging av enkeltelever.
› Styrke skolehelsetjenesten og seksualundervisning i skolen, og bedre tilgangen på informasjon om tilbud og rettigheter.
› Sørge for en god rådgivningstjeneste på ungdomsskolene, for å sikre en bedre overgang mellom grunnskole og videregående, gjennom tett samarbeid med fylkeskommune og næringsliv.
› Være positive til å se på hvordan dagens lekseordning kan bli bedre.
› Etablere ordninger slik at skolelei ungdom får mulighet til å gjennomføre grunnskolen, blant annet ved mer praktisk innhold i skolehverdagen.
› Jobbe for at Sola kommune skal være en attraktiv arbeidsplass for lærere gjennom gode program for kompetanseheving og etter- og videreutdanning.
› Sørge for et mangfoldig og forutsigbart SFO-tilbud.
SOLA HøYRE VIL
› At alle skal få tilbud om barnehageplass i sitt nærmiljø.
› Utvikle innholdet og kvaliteten i den gode Solabarnehagen.
› Være positive til et mangfold av barnehager i Sola, som friluft,- gårds,- og idrettsbarnehager.
› Sikre gode rutiner for samarbeid mellom barnehage/ skole og barnevern/PPT.
› Sikre tilstrekkelig kapasitet ved pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT).
› Gjøre nytte av flere fagpersoner i skole og barnehage.
› Sikre gode bygg og uteområder for skoler og barnehager.

Helse og omsorg

Helsetjenester i kommunen skal preges av kvalitet og kompetanse. Det skal være godt for alle å bo i Sola, og det er viktig å ta vare på de som faller utenfor.
Kvalitetsreformen «Leve hele livet» skal forbedre det aller viktigste i eldreomsorgen: mat, helsehjelp, aktivitet og fellesskap. Vi vil sikre sammenheng og valgfrihet i
tjenestene. Sola kommune skal være et aldersvennlig samfunn.

SOLA HøYRE VIL
› Jobbe for å bli en demensvennlig kommune, ved å gi et godt tilbud til innbyggere med demens og deres pårørende.
› Få på plass omsorgsboliger med ulike tilbud, som kafè, sosiale tilstelninger, fysisk aktivitet etc.
› Støtte gode tiltak for økt livskvalitet for eldre, blant annet i samarbeid med frivillige organisasjoner som Livsglede for eldre o.l.
› Sikre god og næringsrik mat, både på institusjon og til hjemmeboende, og følge opp regjeringens satsing på matproduksjon ved sykehjem.
› Jobbe for å få på plass ordning med “spisevenn”.
› Trygge og forenkle innbyggernes hverdag ved bruk av velferdsteknologi til de som trenger det.
› Fortsatt gi godt helhetlig tilbud gjennom døgnet innen psykisk helsevern og rusomsorg.
› Styrke oppfølging av pårørende.
› Støtte tiltak for å forebygge ensomhet.
› Styrke arbeidet mot barnefattigdom.
› Gi tilbud om etter- og videreutdanning til ansatte i pleie og omsorg, samt sørge for god rekruttering.
› Styrke kommunens tilbud på kreftomsorg, og videreutvikle lindrende enhet.

Frvillighet, idrett og kultur

Det er en møteplass mellom mennesker, og gir tilhørighet til lokalsamfunnet.
å delta i frivillig aktivitet er bra for folkehelsen. Frivillige organisasjoner kan bidra på ulike arenaer, og Sola skal være en ja-kommune som er positiv
til initiativ fra lokalmiljøet.

SOLA HøYRE VIL
› øke støtten til frivillige lag og organisasjoner, spesielt til idrettslag som eier og drifter egne bygg.
› Lytte til idrettsrådets innspill og prioriteringer.
› Sørge for at alle barn, uavhengig av foreldres økonomi, skal ha mulighet til å delta på minst èn organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
› Sørge for gode lokaler for kultur i Tananger.
› Støtte opp om bygging av fotballhall i Tananger.
› Etablere gode idretts- og nærmiljøanlegg på Myklebust og Jåsund, blant annet i forbindelse med bygging av ny skole.
› Trinnvis videreutvikle kommunens eiendom i Sømmevågen til et område for museumsvirksomhet, kultur og friluftsliv.
› Etablere en nettportal rettet mot ungdom og frivillige lag og foreninger som blant annet skal inneholde informasjon om tilbud som finnes, og utlån av lokaler.
› Legge til rette for at flyktninger og innvandrere får møte bredden av frivilligheten for å finne aktiviteter som passer deres interesser.
› Samarbeide med frivillige organisasjoner for åskape aktivitetstilbud i eldreomsorgen som ikke bare gjelder omsorgsoppgaver.
› Fortsette utviklingen av rusfrie helgetilbud for ungdom i samarbeid med lag og foreninger.

Bolig, landbruk og grønt skifte

Vi løser utfordringer uten eiendomsskatt.

Høyre behandler skattebetalernes penger med respekt, og vil unngå å belaste husholdninger og
arbeidsplasser med unødige skatteregninger. Derfor skal vi hele tiden sette tæring etter næring, og søke etter nye
måter å drive kommunen på, for å få bedre tjenester for innbyggernes penger. Klima- og miljøutfordringene krever lokal innsats.

Bedre ressursutnyttelse kan gi store gevinster for miljøet, økonomien og samfunnet.

SOLA HøYRE VIL
› Fortsatt si nei til eiendomsskatt.
› Holde de kommunale avgiftene lave.
› Fortsatt legge til rette for varierte boligstørrelser.
› Jobbe for bedre kollektivtilbud i hele kommunen, blant annet gjennom “HentMeg-ordningen”.
› Ha fokus på reduksjon av matsvinn.
› Støtte opp om Solabøndene og lokal matproduksjon.
› Forholde seg til langsiktig grense landbruk, med mindre særlige hensyn tilsier noe annet.
› Sørge for at det blir etablert flere ladestasjoner for elbiler.
› Etablere flere stasjoner for ELsykler til utleie i kommunen, og legge til rette for sykkelparkering på alle offentlige virksomheter.
› Tilrettelegge for at Solas friområder er tilgjengelig for alle.
› Redusere bruken av plast, og innføre avgiftsfrie innleveringsordninger forhav- og strandrydding.

Samferdsel, arbeid og verdiskaping

God næringspolitikk bidrar til nye arbeidsplasser.
Effektive transportløsninger sørger for at flere kommer seg raskere og enklere frem, og at de som
leverer viktige varer og tjenester slipper å stå i kø. Utbygging av veier, kollektivtilbud og gangog sykkelstier er nødvendig
og gir økt trafikksikkerhet. At flest mulig har en jobb å gå til er viktig, både for den enkelte og for samfunnet.

Sola skal være en ja-kommune som legger til rette for bedrifter som skaper trygge arbeidsplasser og bidrar til verdier for fellesskapet.

SOLA HøYRE VIL
› Ha bedre fremkommelighet på veiene, og jobbe for raskere utbygging av Transportkorridor Vest.
› Realisere bussvei fra Forus via Sola sentrum til flyplassen, og fra Stavanger til Tananger.
› At staten skal bidra med mer midler til utbygging av vei- og kollektivprosjekter, slik at bompenger skal reduseres.
› Videreutvikle sentrale transportknutepunkt, som havnen i Risavika og flyplassen.
› At kommunen må være bevisst på å handle av lokale bedrifter så langt det lar seg gjøre, og legge til rette for at disse kan delta i offentlige anbud.
› Videreutvikle Sola og Tananger sentrum til attraktive og hyggelige møtesteder, som skaper mer aktivitet.
› Skape gode betingelser for handels- og næringsvirksomhet.
› Jobbe for flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), og utvikle virksomheten til Ranso til flere områder.
› Jobbe for flere læreplasser både i kommunal og privat sektor.
› åpne for at deler av introduksjonsprogrammet gjøres om til ordinært arbeid eller utdanning.
› Innta en aktiv holdning mot diskriminering og ha nulltoleranse for mobbing og trakassering

Digitalisering og innovasjon

En veldrevet kommune gir fornøyde ansatte og innbyggere. Kommunen skal være effektiv, åpen og serviceinnstilt, og det
må være lett å henvende seg til kommunen. Den skal tilpasse seg den enkeltes behov, og gi innbyggere og næringsliv tjenester med høyt servicenivå.

SOLA HøYRE VIL
› At Sola skal være en ja-kommune, med god service og veiledning.
› Ha gode og brukervennlige nettsider, som er enkle å bruke og finne frem i.
› At saksbehandling som ikke krever betydelig skjønnsutøvelse skal automatiseres i størst mulig grad.
› Gjennom digitalisering ha en døgnåpen og tilgjengelig kommune

› Fortsatt ha fokus på effektivisering av kommunale tjenester for å gi innbyggerne mest mulig igjen for skattepengene.
› At Sola kommune skal være et attraktivt arbeidssted, med fokus på trivsel og kompetanse.
› Fortsette arbeidet med flere heltidsstillinger, samt innføre nye turnusordninger.
› Jobbe for at Fylkesmannens rolle skal begrenses til tilsyns- og klageinstans.
› øke innbyggerinvolveringen, og løse flere oppgaver i samarbeid mellom kommune og innbyggere.