Et ansvarlig Solabudsjett for aktivitet og arbeidsplasser

Tirsdag vedtok formannskapet i Sola neste års kommunebudsjett. Flertallspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vil bidra til å skape aktivitet og arbeidsplasser i kommunen. Budsjettet holder derfor trykk på gjennomføring av fremtidsrettede investeringer som nytt sykehjem, flere boliger, utbygging av skoler, nytt kommunehus og ny kirke i sentrum.

Budsjettet har følgende fem hovedsatsingsområder:

Investeringer for fremtiden skaper aktivitet og arbeidsplasser

 • Høyt investeringsnivå i perioden er bra for både kommunen og aktiviteten i regionen

 • Sykehjem, oppfølging av skolebruksplan, bygging av rådhus, ny kirke (tidligere oppstart), superlekeplass (økt ramme) og helsekvartal i Sola sentrum

 • Andre nærmiljøanlegg som trimpark i Sørabygda og skateparker

 • Idrettsanlegg som skytehall og sykkelanlegg

Satsing på kvalitets- og kompetanseheving

 • Etter- og videreutdanning i skolen videreføres

 • Det settes av midler til økt satsing på kvalitets- og kompetanseheving innen barnehage (400 000) og levekårssektoren (100 000 med opptrapping til 500 000).

God integrering og løft for frivillighet, idrett og fritid

 • økt tilskudd til frivillige lag og foreninger innen levekår (50 000)

 • Avsatt pott som ungdomsrådet fordeler til ungdomstiltak og arrangement (100 000)

 • Lag og foreninger skal ikke betale leie i varmtvannsbassenget (200 000)

 • Videreført fritidsveileder for barn og unge flyktninger og innvandrere (565 000)

 • økt kommunalt bidrag til bygging av idrettsanlegg (med 500 000 til 2 000 000 pr. år)

Fremtidsrettet miljøsatsing

 • økt investering i energibesparende tiltak i kommunale bygg

 • Utarbeidelse av sykkelstrategi

 • Ladestasjoner for elbil i sentrum

 • Intensivere arbeidet med å få fjernvarme til sentrum

Et ansvarlig og nøkternt budsjett

 • Styringsmål om netto driftsresultat minimum 3 % og gjeldsgrad maksimum 60 % fastholdes

 • Nøkternt skatteanslag realistiske inntekstforutsetninger i utfordrende tider

 • Ytterligere økt egenfinansiering av investeringer med 1,1 i 2016 og videre 1,5, 1,6 og 2,0 i perioden. Totalt 6,2 mill. for å begrense kommunens gjeldsvekst.

Budsjettet følger opp viktige punkter i samarbeidsavtalen som Høyre, Krf og Venstre inngikk etter valget i høst, og skal sørge for at det fortsatt skal være godt å vokse opp, bo og arbeide i Sola kommune. Følgende tilleggspunkter er vedtatt:

 • Rådmannen bes fremme sak for privat utbygging av Røyneberg barnehage.

 • Som et grep for bedre integrering av barn og unge flyktninger og innvandrere, skal stillingen som fritidsveileder videreføres.

 • Sola kommune skal jobbe med å forbedre, fornye og forenkle (FFF) innen de ulike virksomhetene. Rådmannen bes øke fokuset på FFF innenfor oppvekstsektoren.

 • Rådmannen bes vurdere om en større andel av integreringstilskuddet for flyktninger bør gå til innføringsklassene.

 • Rådmannen bes fremme en sak for bedre utnyttelse av personal, og økt samarbeid på tvers av virksomhetene innenfor miljøtjenesten, Grannes ressurssenter og barne- og avlastningsboligen.

 • Satsing på kompetanseheving innenfor skole videreføres. Flertallet ønsker også en utvidet satsing innenfor levekår- og barnehagesektoren, og det settes av penger til dette.

 • Sola kommune fikk i 2015 avslag på søknad om midler til rask psykisk helsehjelp. Rådmannen bes søke på ny i 2016. Kommunen jobber parallelt med å styrke egen kompetanse innenfor dette feltet.

 • Rådmannen bes sette opp et seminar om rus for kommunens politikere og administrasjon/ ansatte. Målet er både å fokusere på forebygging, de pårørendes rolle og å få en oppdatert kartlegging av utfordringene og hvordan de tiltak som gjøres fungerer og kan forbedres.

 • Lag og foreninger skal ikke betale leie for varmtvannsbassenget i helsehuset, i likhet med andre kommunale idrettsanlegg.

 • Vedr. fremtidig drift av kjøkkentjenester bes rådmannen utrede videre alternativ 3, nedleggelse av storkjøkkendrift og kjøp av tjenesten. Det fremmes en ny sak med en mer detaljert utredning av gjennomføring, økonomi og kvalitetsnivå. Det forutsettes at dagens kvalitetsnivå opprettholdes eller forbedres. Frigitte ressurser brukes til økt grunnbemanning og kvalitets- og kompetanseheving innen levekår.

 • Det vises til tidligere vedtak om et ”helsekvartal” i sentrum i tilknytning til det nye sykehjemmet, og som en viktig del av sentrumsplanen. Et slikt «kvartal» med plass for helsevirksomheter og omsorgsboliger for ulike aldersgrupper vil bety mye i et levende sentrum, og dette må konkretiseres og prioriteres. Rådmannen bes følge dette opp i det videre arbeid i forbindelse med detaljreguleringer.

 • Det skal utarbeides en strategi for sykkelsatsing i kommunen. Det skal videre søkes om midler gjennom regjeringens nye sykkelveisatsingsprosjekt. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/mer-gang–og-sykkelvei-for-pengene-apner-for-enklere-standard-med-god-trafikksikkerhet/id2460997/

 • Rådmannen bes ta kontakt med Lyse for å få etablert ladestasjoner for elbil i Sola og Tananger sentrum.

 • Administrasjonen fremmer en sak om webcasting av politiske møter. Det utredes hvilke praktiske løsninger andre kommuner har benyttet for å skape mer åpenhet og interesse rundt de politiske beslutningsprosessene.

 • Rådmannen bes kontakte Sola sentrumsforening for sammen å legge til rette for et ”bondens marked” med lokal mat i Sola Sentrum.

 • Sola kommune skal bygge rådhus, sykehjem og kirke i sentrum. Flere eksisterende kommunale bygg som kulturhuset og Sande skole er tilrettelagt for tilkobling til fjernvarme. Kommunestyret er opptatt av å tilrettelegge for gode energiløsninger i de kommunale byggene i sentrum. Rådmannen ber Lyse legge frem en forpliktende strategi for levering av fjernvarme til Sola sentrum. Denne skal inneholde fremdriftsplan for utbygging og en oversikt over økonomiske forhold slik som anleggsbidrag og energipriser.

 • For kommunens investeringsprosjekter skal det være et mål å gjennomføre opp mot 90% innenfor vedtatte fremdrift og budsjett.

 • Rådmannens bes fremme en sak på organisering og prioritering av ressursene internt i avdeling arealbruk, med tanke på effektivisering, og raskere og mer forutsigbar saksbehandling.