Lokale arbeidsplasser og kraft

Sør-Odal Høyre er bekymret for at mangel på kraft i vår region vil føre til at vi mister mange gode og viktige arbeidsplasser i Sør-Odal allerede om bare noen få år.

Sør-Odal kommune vedtok høsten 2022 en sak om å utrede kraftbehovet i Kongsvingerregionen og Sør-Odal. Vi har anerkjent at kraftbehovet ikke vil være nok til å videreføre dagens industri og næringsliv inn i en bærekraftig fremtid, med det mener vi nær fremtid. Og vi vil ikke ha nok kraft til å tiltrekke oss nye arbeidsplasser. 

Kommunestyret har også anerkjent at det vi vi selv som må ta ansvaret for å bidra til løsninger for økt kraftproduksjon i regionen. Frem til nå er det utredning om vind og sol, alternativet er ikke å IKKE gjøre noe. Vi må innse at tiden med billig strøm i Norge faktisk er forbi, kraftbehovet øker voldsomt. Det vi har snakket om frem til nå er væravhengig kraft. Vi i Høyre ønsker at det samtidig, i samme sak også skal utredes for bruk av kjernekraft, modulære anlegg som vi ser i Finland og Sverige. Vi vet for lite og ønsker derfor en utredning på linje m vind og sol.

Vi har fremmet en interpellasjon til kommunestyremøtet i Sør-Odal den 11 mai 2023. Les den og gi oss en tilbakemelding om hva du mener om saken.

INTERPELLASJON

SØR-ODAL HØYRE BER OM AT UTREDNING AV KJERNEKRAFT BLIR MED SOM EN DEL AV DET PÅGÅENDE UTREDNINGSARBEIDET MED Å SE PÅ NYE ENERGIKILDER I KONGSVINGERREGIONEN OG SØR-ODAL 

Vi viser til vedtak i kommunestyremøte sak 076/22 som i 4 punkter anerkjenner at vi i løpet av få år vil ha behov for økt kraftproduksjon i vår region. Får vi ikke dette, vil det ikke bare få konsekvenser for nye arbeidsplasser, men også få konsekvenser for å bevare de arbeidsplassene vi har i dag. 

Kongsvingerregionen (Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog, Grue og Åsnes) har en av landets største ansamlinger av industri. Regionen har en sterk industrikompetanse og mange høyteknologiske bedrifter. Industriklyngen 7Sterke har til sammen over 4300 arbeidsplasser og mer enn 11 000 millioner kroner i omsetning (7sterke.no). De representerer flere bransjer og produkter. Store kjente nasjonale og internasjonale bedrifter har hovedsete her, Mapei AS, Maarud AS, Bergene Holm AS, 
Betong Øst, Contiga, Forrestia, ØM Fjeld, Hydro, KB Gruppen, Lilleseth Kjetting AS, Schutz Nordic AS og mange flere. 

De siste årene har kommunene i Kongsvingerregionen jobbet samlet for å øke regionens attraktivitet. Regionens unike fokus på næringsutvikling gjør at det blir stadig flere nasjonale og internasjonale selskaper som ser hit for fremtidige etableringer. De siste årene har selskap som First Seafood, Vestre, Salsus, Nanopow valgt regionen på grunn av vår effektive næringslivssatsing, industrikompetanse og beliggenhet. 

Men, nå har mangel på kraft og et etterslep på oppgradering av kraftlinjene inn til regionen satt en stopper utviklingen. Næringslivet har blitt bedt om å senke ambisjonsnivået i forhold til 
næringsutvikling av både eksisterende og ny industri (Statnett og Elvia). Flere bedrifter må omstille fra gass/olje som energikilde til elektrisitet eller andre karbonfri energikilder. Samtidig foregår det en stille revolusjon hvor langtransporten skal omlegges fra fossil til elektrisk, noe som vil medføre behov for ladeinfrastruktur som også vi kreve store mengder strøm og effekt fra kraftnettet. I tillegg har 
Kongsvingerregionen fokusert på etablering av nye store næringsområder. Nye industribedrifter, noen med stort kraftbehov, ønsker å etablere seg eller er i ferd med å etablere seg i regionen. 
Det er veldig positivt og helt nødvendig at vi i Sør-Odal nå har gjort vedtak om å kartlegge ulike konsekvenser/muligheter med lokal produksjon av kraft (sol/vind). Men det kan ikke være nok, vi må 
kartlegge og utrede alle mulige kraftkilder inn i energimiksen, også kjernekraft. I punkt 4 i vedtaket fra saken står det at Sør-Odal kommune vil ta initiativ til å sikre en helhetlig og regional strategi for kraftøkning og konkurranse overfor øvrige kommuner i Kongsvingerregionen, da etter en utredning om forutsetninger og behov for kraft. Da må kjernekraft ikke utelukkes. Selv med omfattende energieffektivisering, strukturelle endringer og forbrukskutt, så estimerer DNV strømbehovet i 2050
til å være 65 % større enn i dag. Dersom denne økningen skal skje med variabel sol – og vindkraft, så må vi kunne eksportere og 
importere strøm avhengig av været. Det igjen gjør oss avhengig av utenlanskabler til et Europa i energikrise, og som vil slite mye mer enn Norge med å nå sine utslippsmål. Det vil rett og slett ikke 
være mulig å levere det det er behov for, og strøm vil uten tvil bli mye dyrere, og veldig dyr i perioder. 

Dette igjen betyr tap av arbeidsplasser og svak økonomi for de som så vidt klarer seg. Kjernekraft er en kraftkilde som er uavhengig av vær, og som vil styrke forsyningssikkerheten betydelig. Det vil gi 
pålitelig strøm til overkommelig pris og minimale inngrep i vår verdifulle natur – dette er den grønneste og reneste energikilden vi har.
Når kjernekraft beviselig er den tryggeste energikilden med den lavest negative påvirkningen på klima, helse, natur og miljø, så er det ikke lenger noen gode argumenter for at vi ikke skal kunne 
finansiere, bygge og drifte moderne, små og modulære kjernekraftreaktorer som kun krever plassen tilsvarende en fotballstadion. Dette må inn i det utredningsarbeidet som nå pågår, og som skal opp til behandling her i kommunestyret i Sør-Odal våren 2024 sammen med de andre energikildene som vind og sol.
For forbrukerne vil dette gi seg utslag i pålitelig strøm, lavere strømpriser og bevaring av verdifull urørt natur.