Lokale arbeidsplasser – også for neste generasjon

Arbeidet med å utrede kraftproduksjon er helt avgjørende for å beholde arbeidsplasser og utvikle nye i vår region – utredningen må starte nå.

Sør-Odal Høyre leverte tidligere i vår en interpellasjon om å utrede kjernekraft for å øke kraftproduksjonen i Kongsvingerregionen. Slomarka industriområde er et ideelt sted for å bygge et SMR (små modulær reaktor). Sør-Odal kommune har allerede anerkjent at vi i løpet av få år vil ha behov for økt kraftproduksjon i vår region. Får vi ikke dette, vil det ikke bare få konsekvenser for nye arbeidsplasser, men også få konsekvenser for å bevare de arbeidsplassene vi har i dag. 

Alle bedriftene i Kongsvingerregionen må omstille fra gass/olje som energikilde til elektrisitet eller andre karbonfri energikilder i nær fremtid. Noen i større grad enn andre. Et godt eksempel er arbeidet med å omlegge langtransporten fra fossil til elektrisk, noe som vil medføre behov for ladeinfrastruktur som også vi kreve store mengder strøm og effekt fra kraftnettet. I tillegg har Kongsvingerregionen fokusert på etablering av nye store næringsområder. Nye industribedrifter, noen med stort kraftbehov, ønsker å etablere seg her og ser på våre områder som svært attraktive. Men vi mangler den nødvendige kraften.

«Hvis vi skal få tilbake fornuftige strømpriser, kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser, trengs det mye kraft. Energikommisjonen sier at vi trenger 40 TWh ny produksjon innen 2030. Det tilsvarer 66 Alta-kraftverk, eller 21 Fosen-anlegg» (nettavisen.no)

Arbeidet med å utrede og bygge et SMR vil ta tid, dette arbeidet må starte nå.   

Sør-Odal kommune og hele regionen får mange positive gevinster av å støtte og legge til rette for bygging av kjernekraft ved Slobrua Industriområde. Ved en slik utbygging, og drift av området på sikt vil vi ha behov for mye arbeidskraft. Dette vil gi mange nye typer spennende arbeidsplasser. Vi kan faktisk bruke en faktor på 2-3 for å beregne antall indirekte arbeidsplasser som følge av lokal industri. For energiproduksjon, dersom denne er stabil (som kun vannkraft og kjernekraft er), kan tallet være langt høyere ettersom det er energiproduksjon som er grunnsteinen for lokal industri. Både økte skatteinntekter, flere arbeidsplasser, økt kjøpekraft til øvrig handelsstand og servicenæring i regionen, innbyggervekst og løsning på energikrisen etc. Her er det bare vinn – vinn for alle parter. 

Vi i Sør-Odal Høyre er tydelige på at kjernekraftverk på Slobrua MÅ utredes på lik linje med sol og vind, og vi må handle nå for at tiden ikke skal gå fra oss.