Stange Høyre med tre delegater på Høyres landsmøte

Stange var godt representert på Høyres landsmøte som ble avholdt helgen 24. til 26. mars på Gardermoen. Ordførerkandidat Per Olav Hansen, fylkestingsrepresentant Gjertrud Nordal og Astrid Mello Carlsen for Senior Høyre var med på å påvirke politikken som Høyre skal jobbe med videre.

Landsmøte 2023

Høyre er opptatt av at det skal være muligheter for alle. Økonomi for familier og bedrifter, produksjon av mer energi samt forskning på kvinnehelse var blant temaene som ble debattert og vedtatt ny politikk for.

Økte renter, matpriser og dyrere strøm setter mange familiers økonomi under press. Høyre vil prioritere det viktigste først, slik at folk og bedrifter ikke må plukke opp regningen. De offentlige ressursene må rettes inn mot å få flere i arbeid, fjerne flaskehalser i økonomien og hjelpe de som trenger det mest.

Strøm og energi har preget den offentlige debatten det siste året. Prognosene for kraftbalansen antyder at vi allerede om få år kan oppleve kraftmangel i Norge. Hvis vi skal lykkes med å få ned strømprisene, kutte utslippene og legge til rette for flere grønne jobber, er det behov for vesentlig økt kraftproduksjon, mer nett og mer effektiv bruk av energien. Høyres mål er at rikelig med ren og rimelig energi skal være et konkurransefortrinn for industri og næringsliv i Norge, og et gode for husholdningene. Norge har de beste vindressursene i Europa, mulighet til å oppgradere vannkraftverk, bygge ut mer småkraft og legge til rette for mer solenergi. Høyre er positive til mer vindkraft på land, med forbehold om lokal tilslutning. Høyre vil sørge for at kommunene får en betydelig andel av verdiskapingen fra fornybar kraftproduksjon.

Verdien av norsk eierskap i norske bedrifter handler om mer enn penger. Bedriftseiere som bor der virksomheten drives, tilfører lokalsamfunnet mer enn arbeidsplasser. Myndighetenes oppgave er å sørge for forutsigbare og langsiktige rammebetingelser som fremmer bærekraftig verdiskaping og inkluderende vekst i hele Norge. Plutselige endringer av rammevilkår skader tilliten til myndighetene og øker politisk risiko for investeringer.

Den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen setter strengere krav til at vi ivaretar vår egen sikkerhet og beredskap, og bidrar til NATOs styrke og evne til kollektiv sikkerhet. Vi vil måtte ta krevende og viktige valg for å oppnå dette. Disse veivalgene må også ses i sammenheng med Finlands og Sveriges inntreden i NATO. De siste beregningene viser at forsvarsbudsjettets andel av BNP har falt til 1,43 %. Samtidig er Norge også et av svært få NATO-land som ikke har en forpliktende plan for å nå to-prosentmålet. Det er et stort behov for å styrke Forsvaret ytterligere, og våre allierte har klare forventninger til oss.

Høyre mener politiet må bli bedre rustet til å avdekke og etterforske overgrep på internett. Politimestrene må få handlingsrom til å prioritere etterforskning av alvorlig kriminalitet. I stedet for å opprette nye tjenestesteder, bør etterforskningsmiljøer som jobber med internettrelaterte overgrep mot barn styrkes. Det skal ikke være avgjørende hvor i landet lovbruddet finner sted for om det blir prioritert eller ikke. Gjennom hurtig oppklaring og effektiv iretteføring sender vi et tydelig signal om at overgrep mot barn på internett ikke går ustraffet hen.

Høyres Landsmøte har vedtatt en uttalelse om kvinnehelse der det kommer tydelig frem at det må jobbes systematisk med kvinnehelse gjennom alle deler av helsetjenesten. For kjønn har betydning for hvilket helsetilbud vi får. Kvinner og menn har ulik biologi, lever ulike liv og rammes forskjellig av sykdom. Noen sykdommer og lidelser rammer kun kvinner, noen rammer flere kvinner enn menn, og noen har andre symptomer og konsekvenser for kvinner enn for menn. Kvinnehelseutvalget, som ble satt ned av Solberg-regjeringen, og ledet av Christine Meyer (H) peker på flere store mangler som gjør at vi ikke har en likeverdig helsetjeneste. Kvinnehelse har lav status, og historisk sett har medisinsk forskning fokusert på menn. Kvinner har vært underrepresentert i kliniske studier og forskning. Høyre krever at regjeringen fremmer en stortingsmelding om kvinnehelse, basert på Kvinnehelseutvalgets utredning.