Partiprogram

2023 er et valgår og Stavanger Høyre har vedtatt et nytt partiprogram.

Stavanger Høyre ønsker å gjøre kommunen vår til et enda bedre sted å bo for deg og meg. Vi er overbevist om at vi sammen skaper den aller beste kommunen. Stavanger er på sitt beste når folkevalgte jobber sammen med næringsliv, barnehager, skoler, helse og velferdsvirksomhetene, idrett, kultur og alle andre gode krefter som vi er så heldige å ha i Stavanger.

Stavanger Høyre vil ha et samfunn som gir muligheter for alle. En fellesnevner i Høyres politikk er et samfunn bygget på frihet og valgfrihet fremfor unødvendig detaljstyring.

Stavanger Høyre vil møte den enkelte med utgangspunkt i det hver og en kan bidra med i samfunnet. Det norske samfunnsfellesskapet bygger på at alle skal ha de samme rettighetene, de samme mulighetene og det samme personlige ansvaret. Dette må ligge fast selv om samfunnet er sammensatt og innbyggerne ulike.

Stavanger skal være Norges beste kommune å vokse opp i, med gode skoler og barnehager, et variert kultur- og fritidstilbud, god eldreomsorg og trygge nærmiljø. I Stavanger tar vi vare på hverandre og løfter dem som står utenfor og trenger hjelp.

For å møte fremtiden er det avgjørende at vi lykkes med å omstille næringslivet og skape nye kompetanse- og kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Stavanger skal også bli enda grønnere enn i dag. Kunnskap og ny teknologi skal redusere klimagassutslipp og lokal forurensning. Vi vil ta hele kommunen i bruk med alle de muligheter vi har innen landbruk og havbruk på øyene våre.

Her kan du se noen utvalgte punkter fra hver kapittel:

Kapittel: Oppvekst og utdanning

Stavanger Høyre vil:

 • Innføre løpende barnehageopptak der alle barn skal på tildelt plass innen de fyller ett år.
 • Tilrettelegge for at det finnes barnehager som har fleksible åpningstider der det er behov.
 • Ta vare på et mangfoldig barnehagetilbud og tilrettelegge for temabarnehager – eksempelvis frilufts-, gårds- teater- og idrettsbarnehager.
 • Sørge for et lokalt lærerløft gjennom etter- og videreutdanning for lærerne i Stavangerskolen.
 • Redusere tidstyver og unødvendig byråkrati i skolen, slik at læreren får mer tid til den enkelte elev.
 • Sikre at alle elever får utfordringer tilpasset sitt faglige nivå.
 • Videreføre fritt skolevalg i grunnskolen.
 • Tilby friplass på SFO for elever i 1. til 4. klasse og fra 1. til 10. klasse for barn med særskilt tilrettelagt undervisningstilbud og for familier med lav inntekt.
 • Gi søskenmoderasjon til familier som har barn både på SFO og i barnehage.
 • Arbeide for at barn og deres familier i barnevernstjenesten har én fast kontaktperson å forholde seg til.
 • Sikre at søsken som ønsker det, kan bo sammen etter omsorgsoverdragelse.
 • I større grad lytte til barnas behov for medvirkning.
 • Gi barn og unge et variert tilbud i hverdagen og sikre gode møteplasser i alle kommunedelene.
 • Være en pådriver for å utvikle møteplasser for uorganiserte barn og unge, som for eksempel gratis adgang til åpne idrettshaller og idrettsanlegg i helgene. Dette skal ikke bare gjelde idrett, men et bredt spekter av aktiviteter
 • Arbeide for at familier med barn med funksjonsnedsettelser sikres gode og tilrettelagte tjenester hvor barnets beste legges til grunn.
 • Aktivt samarbeide med studentorganisasjoner og sørge for at de får være med som høringsinstans for kommunen.
 • Sikre studentenes helsetilbud ved å innføre fastlegeordning etter modell fra Bergen.
 • Arbeide for flere studentboliger, hovedsakelig på Campus Ullandhaug, med et mål om minimum 20 % dekningsgrad.
 • Etablere et studenthus i sentrum som på en god måte kan utfylle og supplere det tilbudet som studentene har på campus på Ullandhaug.

Kapittel: Arbeid, livskvalitet og gode sosiale tjenester

Stavanger Høyre vil:

 • Hjelpe unge ledige med tiltaksplasser, lønnstilskudd og gjøre det mulig å kombineredagpenger med utdanning.
 • Sørge for at en andel av nyansatte i Stavanger kommune er mennesker som har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».
 • Invitere ideelle og private aktører til samarbeid for fellesskapet beste.
 • Tilby en ordning for sommerjobb til utsatt ungdom.
 • Arbeide for at det er tilstrekkelig med døgnplasser innen psykisk helse og rus i spesialisthelsetjenesten.
 • Arbeide for å gi flere rusavhengige tilbud om aktivitet, utdanning, og/eller jobb etter behandling.
 • Legge til rette for at barn og unge kan kontakte helsesykepleier og helsestasjon digitalt.
 • Innføre et eget guttetilbud på helsestasjon for ungdom – til etterlevelse av eksempel fra Sandnes, hvor én ukedag er reservert gutter.
 • Ansette helsesykepleiere i 100 prosent stilling på alle skolene i Stavanger.
 • Aktivt benytte leie-til-eie-modeller for å sikre at flere kan bli boligeiere.
 • Legge til rette for god informasjon til innvandrere og asylsøkere, spesielt med sikte på å øke innvandrerkvinners deltagelse i samfunns- og arbeidsliv.
 • Tilby mottaksklasser ekstra norskopplæring i sommerferien.
 • Legge til rette for praksisplasser for innvandrere med mangelfulle norskkunnskaper.
 • Legge til rette for fadderordninger rettet mot nyankomne innvandrere som integreringstiltak, fadderordning for leksehjelp – både for barn og unge som elever, men også for foreldre som skal følge opp egne barn.
 • Legge til rette for mentorordninger mellom innvandrere og næringslivet.
 • Arbeide for et romslig livssynsnøytralt seremonibygg i Stavanger.
 • Sikre at Stavanger kommune har handlingsplaner mot radikalisering og ekstremisme.
 • Sikre et godt krisetilbud til både menn og kvinner.
 • Legge til rette for en regnbueplass i Stavanger.
 • Arbeide for å bedre respekten for LGBTQ+ personer, inkludert i religiøse miljøer.

Kapittel: Velferd, helse og omsorg

Stavanger Høyre vil:

 • Være en aktiv pådriver for å fullføre byggingen av nye SUS (Stavanger universitetssykehus).
 • Arbeide for at kvinner får bedre oppfølgning etter fødsel og tiden etter ved for eksempel å tilby ammehjelp.
 • Styrke tilbudet til personer med spiseforstyrrelser.
 • Arbeide for at seniorsentrene og frivillighetssentralene fortsatt skal ha en viktig funksjon som sosiale møteplasser i lokalmiljøene.
 • Arbeide for at Stavanger etablerer en demenslandsby etter modell fra Carpe Diem demenslandsby i Bærum kommune.
 • Bygge nytt sykehjem i Jåttåvågen (Hinna kommunedel), realisere andre byggetrinn på Ramsvigtunet (Storhaug kommunedel) og vurdere utvidelse av Blidensol (Hillevåg kommunedel).
 • Fokusere på en differensiering i boligkonsept med livsløpsstandard og universell utforming.
 • Blande beboere med ulik alder og bakgrunn for å skape gode møteplasser for en aktiv alderdom.
 • Tilby helsestasjon for eldre i samarbeid med seniorsentrene.
 • Tilby eldre digital assistanse, for eksempel en ordning med digital hjemmehjelp eller på bibliotek og servicetorg.
 • Tilby minst én times aktivitet på eller utenfor sykehjem pr dag.
 • Gjeninnføre fritt brukervalg i helse- og omsorgstjenestene.
 • Bidra til at personer over 65 år er delaktig i representasjon i politiske organer og ved oppnevnelser i offentlige utvalg.
 • Prioritere jevnlig gjennomgang av medikamentlistene for eldre som får hjemmesykepleie eller er på sykehjem.
 • Sikre at all bruk av velferdsteknologi er tilpasset brukernes forutsetninger, og at digitalisering ikke fører til mindre menneskelig kontakt.
 • Arbeide for at omsorgstilbudet skal være mest mulig individuelt tilpasset ut fra en faglig vurdering, og at den hjelpetrengende skal bli møtt med respekt og verdighet.
 • Styrke tilbudet om sen middagsservering på alle sykehjem.
 • Legge til rette for flere plasser der unge og eldre kan møtes og være i aktivitet på tvers av generasjoner, for eksempel ved å inngå samarbeid med barnehager og skoler.
 • Ha som mål at beboere på kommunale sykehjem skal kunne velge mellom minst to ulike matretter.
 • Være en kommune som investerer i kompetanse og tilbyr etter- og videreutdanning mot å binde seg i stillingen i inntil to år etter endt utdannelse.
 • Arbeide for at ansatte hjelpepleiere med sykepleierutdanning fra hjemlandet får godkjent utdanningen.
 • Legge til rette for at helsetjenester kan tilbys av private og ideelle aktører der dette er formålstjenlig.
 • Undersøke muligheten for å anskaffe et kommunikasjonsverktøy – applikasjon – hvor pårørende mottar informasjon om brukerens helse, besøk på sykehjem, ernæring og lignende. Et slikt verktøy kan utvikles med inspirasjon fra foreldrekommunikasjon i barnehager, men må naturligvis være i tråd med gjeldende regelverk for håndtering av persondata.
 • Arbeide mot all form for diskriminering ved å styrke kunnskapen om CRDP (FNkonvensjonen Convention on the Rights of Persons with Disabilities) både blant folkevalgte og administrasjonen på alle nivåer.
 • Sikre universell utforming av offentlige områder.
 • Bidra til at det etableres flere HELT MED-arbeidsplasser i kommunen.
 • Sikre at kommunen har en rekrutteringsstrategi for mennesker med funksjonsnedsettelse.
 • Bruke teknologi som understøtter dialogen mellom tjenesteyter, tjenestemottaker og pårørende.
 • Sikre at teknologi ikke erstatter personalet, men blir et verdifullt supplement.
 • Få på plass et sentralt plassert visningssted som kan gi innbyggerne våre en fyldig innsikt i hvilke tilbud som finnes innen velferdsteknologi og hvordan vi sammen kan tilrettelegge for bruk av velferdsteknologi hos den enkelte innbygger.

Kapittel: Klima, miljø og natur

Stavanger Høyre vil:

 • Iverksette tiltak som reduserer det generelle strømforbruket, og jobbe aktivt for å øke den lokale energiproduksjonen.
 • Gjeninnføre pant på gamle vedovner for å redusere utslipp og gi innbyggerne mulighet til en mer effektiv alternativ varmekilde.
 • Legge en rådgivningsfunksjon til servicetorget for innbyggere som trenger bistand til å velge energieffektivisering og søke om offentlige midler.
 • Rehabilitere flere kommunale broer og kaier.
 • Få på plass autonom vanntransport i havnebassenget for å sikre enkel tilgang til sentrum, og redusere reiseavstanden mellom områdene rundt havnebassenget.
 • Etablere flere dedikerte næringsparkeringsplasser for håndverkere og andre yrkesgrupper.
 • Arbeide for å videreutvikle ordningen med el-bysykler, også på øyene.
 • Etablere et treplantingsprogram og fremdriftsplan for å fremme lokale plantearter, få fart på treslagskiftet, øke CO2-fangsten i stående biomasse og fjerne uønskede arter i Stavanger-naturen.
 • Styrke innsatsen mot plastforurensing og arbeide for fjerning av plastavfall på land, i strandsonen og i sjøen.
 • Få på plass en kommunal «bybonde-funksjon» for å samordne bruk av gressetere som skjøtselsarbeidere i friområdene. Teste teknologiske metoder for inngjerding for å unngå fysiske sperringer i naturen.
 • Tilby et mangfold av aktiviteter i friområdene våre der eksisterende infrastruktur gjør det mulig. Sjakkhage, stupebasseng, frisbeegolf, turorientering og klatrepark er eksempler på slike aktiviteter.
 • Få på plass bade- og fortøyningssoner i Hinna, Hillevåg, Tasta, Storhaug og Hundvåg.
 • Stille krav om sjøkabel, kabel i bakken ved fremtidig kraftutbygging.
 • Ta initiativ til et større næringsmessig samarbeid i Stavanger-regionen for ombruk og gjenvinning.
 • Intensivere innsatsen mot matsvinn hos dagligvarebutikker og annet næringsliv, samt i husholdningene i kommunen.
 • Foreta en ny vurdering av rutiner og utstyr som det er behov for dersom en sikkerhetssituasjon skulle oppstå, og sørge for at innbyggerne i Stavanger kommune er godt ivaretatt både i forhold til sikkerhet og nødvendig beredskap.
 • Styrke beredskapen på skoler og barnehager.
 • Fremskynde bygging av ny beredskapssentral i Stavanger kommune.

Kapittel: Næringsliv, kompetanse og innovasjon

Stavanger Høyre vil:

 • Gi gode og forutsigbare rammevilkår til alle næringer.
 • Arbeide for mindre byråkrati, forenkle regelverk og redusere terskelen for kontakt med næringsavdelingen.
 • Bruke Stavanger kommunes posisjon som innkjøper til å vri næringsutvikling i ønsket retning og fremme gründerskap og grønn omstilling.
 • Legge til rette for et godt samarbeid mellom privat og offentlig sektor for å sikre nødvendig og sømløs utnyttelse av kompetanse, kvalitet, konkurransefordeler og økonomi.
 • Gjøre det lettere og mer fordelaktig for bedrifter å ta inn flere lærlinger.
 • Arbeide for å sikre Stavanger flere statlige arbeidsplasser, ettersom vår region har lavest antall per innbygger av de store byene i Norge.
 • Føre en bevisst politikk på å splitte opp anbud slik at det er mulig å levere tilbud på deler av anskaffelsen. Dermed kan små bedrifter konkurrere om kontrakter, noe som sikrer et mangfold av store, mellomstore og små bedrifter.
 • Stanse elektrifiseringen av sokkelen der dette medfører negative konsekvenser for strømforsyningen på fastlandet og det blir for lite tilgjengelig kraft for annen næring/industri.
 • Kreve at hvert enkelt felt skal vurderes helt konkret i forhold til eventuell elektrifisering.
 • Sørge for mer fornybar-/energiteknologi på kommunale tak for å redusere forbruket og driftskostnadene.
 • Finne løsninger slik at flere kan benytte solenergianlegg også i trehusbyen.
 • Arbeide for at høyspentledninger og andre kabler legges i bakken.
 • Støtte opp under arbeid for å vurdere muligheter og risiko ved eventuell bygging av kjernekraftverk i Norge.
 • Motivere til lokal foredling og salg. Det bynære landbruket kan dra nytte av at det er et stort nært marked som det kan leveres kortreiste spesialprodukter til.
 • Beitedyr bidrar til fangst og lagring av karbon og bør telle positivt i et klimaregnskap.
 • Utvikle oppdrettsnæringen i fylket, kartlegge behov og potensiale – spesielt med vekt på utvikling av den bærekraftige matvareproduksjonen.
 • La gründerselskaper benytte Stavanger kommune som testlab for nye løsninger, hvor gründerselskaper driver utvikling på tjenesteområder som er relevante for kommunens virksomhet – eksempelvis helseteknologi og droner.
 • Styrke yrkesfagenes status blant ungdom og voksne, slik at flere velger en karriere innenfor yrkesfagene.
 • Føre en skjenkepolitikk som differensierer på lokasjon i og utenfor sentrumskjernen, og ivaretar både næring og boligområder på en god måte med levende bydeler.
 • Jobbe for en løsning for automatisk fornyelse av skjenkebevilling, der kun endringer skal meldes inn, slik at ikke ansatte i utelivsnæringen i praksis går på 4 års midlertidig engasjement.
 • Utvikle en bærekraftig cruiseturisme ved å flytte cruisebåtene ut av indre Vågen og sette et tak på antall besøkende per dag.
 • Påse at reiselivsnæringen utvikler seg på en måte som skaper attraktive lokalsamfunn og fornøyde innbyggere.

Kapittel: Byutvikling og areal

Stavanger Høyre vil:

 • Prioritere en raskere utvikling av Stavanger sentrum. Når sentrumsplanen er vedtatt, må vi lykkes med en god og rask realisering av nye utbygginger, møtesteder og parker.
 • Øke innbyggertallet i Stavanger sentrum. Det kan gjøres ved å reaktivere en del areal som er ubenyttet i dag – for eksempel står flere trehus med en tom 2. etasje.
 • Gjennomføre vedtatte planer for utvikling av sentrum av Vikevåg.
 • Legge til rette for fritidsbåter. Det skal være et mål å sikre tilgang fra sjøen så vel som tilgang til sjøen på steder som reguleres i fremtiden.
 • Undersøke muligheten til å fravike krav til egne uteområder og grøntarealer for å sikre flere sentrumsnære bolig- og næringsprosjekter. Adgang til byparker og offentlige byrom bør hensyntas i den vurderingen.
 • Prioritere raskere og bedre prosesser som gir gode arbeidsvilkår for administrasjonen og forutsigbarhet for utbyggerne. Alle viktige prosjekt skal presenteres og drøftes politisk allerede ved oppstart av den administrative behandlingen.
 • Arbeide for en revitalisering av St. Olavs kvartalet, som vil være et viktig bindeledd mellom Stavanger sentrum og Kannik – herunder nytt teater, museum og bygg for fylkeskommunen.
 • Gjeninnføre arbeidsutvalg i Utvalg for by og samfunnsutvikling, hvor utbyggere kan komme på arbeidsmøter for å diskutere saker fremfor ensidige presentasjoner slik det fungerer nå.
 • Sørge for at utbyggingssaker til politisk behandling inneholder mer realistiske tegninger, skisser og illustrasjoner, som viser prosjektet sett fra bakkenivå, slik folk faktisk vil møte byggene når de er ferdigstilt.
 • Revitalisere Løkkeveien.
 • Endre oppfatningen av sentrum til også etterhvert å innebære deler av Vestre platå, Østre bydel, Bjergsted, Våland, Kallhammeren og Paradis. Sikre god internmobilitet mellom ulike sentrumsområder, dyrke egenart og identitet og spre sentrumsfunksjoner på et større område enn i dag.
 • For at flere kan bo sentralt i nye bymessige områder, vil vi redusere standardkravene til uteområder på egen grunn der det er kort vei felles parker og grøntområder. Større prosjekter kan bli pålagt å ruste opp nærliggende grøntområder for å øke bokvalitetene for hele området.
 • Oppfordre til flere flater for uorganisert idrett og trening i sentrumsnære byggeprosjekt.
 • Fullføre E39 mellom Stavanger og Kristiansand, i tråd med vedtatte planer.
 • Etablere nye sykkelveier og utbedre eksisterende i tråd med kommunens
 • sykkelhandlingsplan.
 • Arbeide for flere flyavganger, flyruter og ferjesamband til/fra Stavanger-regionen.
 • Utvide og styrke HjemJobbHjem-ordningen i hele Stavanger kommune.
 • Utvide bysykkelordningen med flere ladestasjoner, og utvide ordningen til å også omfatte Judaberg, Vikevåg og Sokn.
 • Prioritere bygging av gang- og sykkelvei mellom Judaberg og Ladstein, samt strekningen Åmøy-Sokn.
 • Arbeide videre for at Stavanger skal bli mer trafikksikker, med trygge skoleveier og mindre gjennomgangstrafikk i boligområdene.

Kapittel: Kultur, idrett, frivillighet og møteplasser

Stavanger Høyre vil:

 • Arbeide aktivt for å realisere nytt Rogaland Teater og bygg til Museum Stavanger samlokalisert i Kannik gjennom økonomisk støtte fra kommune, fylke, stat og private bidrag.
 • Arbeide for bygningsmessige oppgraderinger av Stavanger Maritime Museum i forbindelse med 100-års-markeringen i 2026.
 • Videreutvikle Bjergsted / Bjergstedparken som festivalarena.
 • Legge til rette for samarbeid mellom næringsavdelingen i kommunen og regional filmsatsing, da film er både kultur og næring.
 • Sikre gode rammevilkår for dyktige musikere, der også næringsavdelingen involveres sammen med kulturavdelingen i kommunen.
 • Etablere et Vikingsenter i Hafrsfjord, som kan bidra med formidling av vår historie og gjøre Stavanger-regionen enda mer attraktiv for tilreisende.
 • Sikre gode rammebetingelser for lokale kunstnere, der tilbudet ved Tou kan videreutvikles, og stimulere til etablering av flere atelierfelleskap og verksted som kunstnere kan benytte.
 • Stimulere til mer kulturutveksling både for lokale kunstnere til utlandet og tilrettelegge for at internasjonale kunstnere kan oppholde seg i Stavanger.
 • Utrede muligheten for å etablere et internasjonalt senter med gjesteleiligheter, arbeidsrom, atelier og verksted i tilknytning i tilknytning til Tou hvor lokale og internasjonale kunstnere kan arbeide sammen på felles prosjekter.
 • Videreutvikle driften av kulturhuset (Meieriet) på Rennesøy og Otto-huset på Finnøy.
 • Sikre at Metropolis fortsatt skal drives i sentrum.
 • Arbeide for at Stavanger tar posisjon som «Ytringshovedstad», og som lokasjon for et eventuelt nasjonalt ytringsfrihetsråd.
 • Styrke kulturtilbudet på sykehjem og institusjoner.
 • Spille på lag med aktører og gjøre det enkelt å arrangere kulturarrangementer i Stavanger kommune.
 • Få på plass et 50-metersbasseng i Stavanger, fortrinnsvis i Hinna kommunedel.
 • Realisere nytt tennisanlegg og ny storstue for håndballen, i nært samarbeid med idrettslagene.
 • Legge til rette for et variert og inkluderende idrettstilbud og for at ikke-organiserte idretter får gode anlegg og møteplasser.
 • Anerkjenne e-sport som idrett og etablere gode møteplasser.
 • Arbeide for et ungdomskort til lavinntektsfamilier.
 • Videreføre tilbudet med gratis adgang til svømmeanlegg for skoleelever på 1.-7. klassetrinn (inkl. en voksen).
 • Legge til rette for at idrettslag og andre organisasjoner kan drive lavterskel-fritidstilbud for barn og unge etter skoletid.
 • Fortsette å støtte tiltak der fritids- og turutstyr kan lånes for å oppmuntre nye grupper til å bruke friområder og sjøen.
 • Samarbeide med idrettslag og andre organisasjoner for å sikre bedre folkehelse.
 • Opprette et frivillighetens hus i sentrum som vil vøre en møteplass for alle frivillige organisasjoner i Stavanger.
 • Åpne offentlige bygg opp for frivilligheten slik at det er tilgjengelige lokaler i relevant størrelser.
 • Ha en fadderordning rettet mot nyankomne innvandrere som integreringstiltak, samt fadderordninger og leksehjelp rettet mot unge som står i fare for å droppe ut av skolen.
 • Utfordre fylkeskommunen på muligheten for bruk av lokalene på videregående skoler også på kvelder og helger.
 • Vedlikeholde og skape arenaer hvor barn og unge kan møtes til uorganiserte fritidsaktiviteter både innendørs og utendørs.
 • Kartlegge behov for økt tilbud av besøksvennstjenesten, også på institusjonene.
 • Arbeide for flere møteplasser for alle seniorer.

Kapittel: Ledelse og effektiv bruk av offentlige midler

Stavanger Høyre vil:

 • Arbeide for åpne politiske og administrative prosesser, samtidig som vi styrker medvirkning til innbyggere og næringslivet i Stavanger kommune.
 • Gi eldre mulighet til å bidra i samfunnet og stå lengre i jobb. Stavanger kommune skal gå i front for å hindre aldersdiskriminering i arbeidslivet.
 • Redusere unødig byråkrati og sikre effektiv drift.
 • Fjerne eiendomsskatten ved at bunnfradraget gradvis økes.
 • Arbeide aktivt for å redusere de kommunalt ansatte sitt sykefravær.
 • Slippe til private aktører der de kan løse oppgavene like godt eller bedre enn kommunen selv.
 • Gjennomføre en regelmessig gjennomgang av hvilke eiendommer og selskaper kommunen skal eie og hvordan de skal drives.
 • Benytte brukerundersøkelser for stadig å forbedre kommunikasjonen med innbyggerne.
 • Sikre at Stavanger kommune har blant landets laveste kommunale avgifter og gebyrer på kommunale tjeneste.
 • Selge kommunale bygg som står ubrukte og uten en plan for fremtidig bruk.
 • OPS-løsninger (offentlig-privat-samarbeid) for kommunale kaier som faller ned.