Første budsjett for Troms fylkeskommune

21.november har fylkesutvalget behandlet forslag til det første budsjettet for Troms fylkeskommune. Høyre har sammen med samarbeidspartiene Ap, MDG, KrF og V fremmet sine forslag til budsjettet for 2024 og økonomiplanperioden 2024 – 2027.

Den nylig fremlagte politiske plattformen er brukt som utgangspunkt for en rekke politiske satsninger for barn og unge, kompetanse, samferdsel, kultur, idrett, næring, helse og miljø.

Budsjettvinneren er fylkets barn og unge. Det satses på både nybygg, renovering, utstyr, rekruttering og kompetanse, kildesortering og økte bevilgninger til tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Vi vet at det er store behov for oppgradering av skolebygg i vårt fylke. Nå settes det av penger til forprosjektering til både nybygg på Nord-Troms videregående avd. Nordreisa og forprosjekt Senja videregående skole avd. Gibostad, samt penger til en etterlengtet ombygging på Nord-Troms videregående avd. Skjervøy. Det skal også satses på etter- og videreutdanning av lærere, styrking av skolehelsetjenesten og opptrapping av ordningen “Fagbrev på jobb”.

Kultur, idrett og frivillighet bidrar med en uvurderlig innsats for samfunnet, spesielt for barn og unge. De økonomiske forutsetningene har gjort det krevende å drive med frivillig arbeid, og fylkeskommunen bør gjøre sitt for å demme opp for det. Vi legger derfor inn midler til en frivillighetsmillion, kulturpris, idrettsstipender, bo- og blilystpris, billigere leie for lag og foreninger som bruker fylkeskommunale bygg til overnatting og økt festivalstøtte. I tillegg prøver vi noe helt nytt med et søkbart tilskudd til ungdomsprosjekter som vi ønsker at ungdomsrådet skal forvalte gjennom deltakende budsjettering. Det settes også av søkbare midler som skal støtte opp om å gi flere lavterskeltilbud innenfor psykisk helse. Barn og unge skal særskilt skjermes i økning av kollektivtakster utover ordinær økning.

Samarbeidspartiene vil knytte Troms tettere sammen. Derfor settes det av penger til nytt kostnadsanslag og reguleringsplan for Ullsfjordforbindelsen allerede fra neste år. Det foreslås også ekstra penger til dekkelegging av fylkesveger, helårsdrift av fergesambandet Botnhamn – Brensholmen og utvidelse av sesongen for fergesambandet Gryllefjord – Andenes. 

Troms skal ha lønnsomme arbeidsplasser basert på de ressursene og fortrinn som vårt fylke og våre lokalsamfunn har. Samarbeidspartiene foreslår å etablere en forsvarsindustriklynge, å utarbeide en regional plan for fornybar energi og å øke bevilgningen til Ungt entreprenørskap.

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport ble lagt frem i juni 2023. Samarbeidspartiene vil aktivt følge opp med relevante tiltak for Troms etter Stortingets behandling av kommisjonsrapporten, derfor skal det allerede neste år bevilges 2,5 millioner kroner til dette arbeidet.

Samarbeidspartiene vil bruke av 250 millioner kroner disposisjonsfond for å øke egenkapitalgraden på investeringer. Dette gjøres for å lette trykket på driftsbudsjettet ved å senke utgifter til avdrag og renter i lys av den økonomiske situasjonen. Det vil fortsatt være et solid disposisjonsfond igjen, samt at vi avsetter penger til fondet hvert år fremover.