Syv hjertesaker for Høyre i Troms

Vi skal være et fylke med muligheter for alle. I Troms skal vi legge til rette for skaperlyst og utvikling.

1. Flere skal fullføre utdanning

Elever fortjener et utdanningstilbud som er tilpasset den enkelte og som gir muligheter for alle. Vi har som mål at minst 9 av 10 skal fullføre videregående opplæring i Troms innen 2030.

Høyre vil gjøre hverdagen bedre for elevene gjennom å ruste opp skolebygg, sikre moderne utstyr, mer praksis på yrkesfag og ha en mer tilgjengelig skolehelsetjeneste. 

Det må bli enklere for voksne å fylle på med kompetanse gjennom korte utdanningsløp i løpet av arbeidslivet, og formalisere den kompetansen man har. 

2. Ruste opp veiene

Troms trenger et skikkelig veiløft. Høyre vil styrke vedlikeholdet av fylkesveiene slik at folk kan reise trygt og effektivt, og slik at næringslivet får frem varene sine raskt. Dagens fylkesveinett er i for dårlig stand, og må oppgraderes. Staten må også bidra med midler for å ta igjen det store etterslepet. Vi trenger et veinett som knytter Troms sammen.

3. Gi unge bolyst og muligheter

Troms skal være ungdommens framtidsregion. Vi skal utforme regionen vår slik at flere unge ønsker å bo og leve sine liv i regionen. Da må vi lytte til de unge, og la deres stemme bli førende for hvordan vi utvikler Troms. 

Vi må ha et mangfoldig kultur- og fritidstilbud, og gi unge frihet til å reise raskt til og fra gjennom et bedre kollektivtilbud. 

4. Raskere frem og tryggere hjem

Et godt kollektivtilbud gir frihet til å ferdes fritt og trygt i fylket vårt. Det må gjøres enklere og mer attraktivt å benytte kollektivtransport som alternativ. Høyre vil sikre gode tilbud som korresponderer og gjør det mulig å reise kollektivt til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter. Vi må ha et ferge- og hurtigbåttilbud som gjør det mulig å utvikle og skape mer i næringslivet. 

5. Nok kraft for framtiden

Kraftoverskuddet i nord er i ferd med å forsvinne. Vi vil sikre lave strømpriser og nok kraft til folk og næringsliv i Troms. Da må vi bygge ut mer fornybar kraftproduksjon og bedre nett. Fylkeskommunen må være en pådriver for å møte det økte kraftbehovet i regionen framover.

6. På lag med jobbskaperne

Vi heier på de som vil skape aktivitet og jobber i Troms. Høyre vil legge til rette for økt verdiskapning og flere bedrifter. Derfor vil vi at fylkeskommunen skal være på lag med jobbskaperne og at alle som kan jobbe, skal få muligheten til å jobbe. 

Vi må sikre at bedriftene får den arbeidskraften de trenger ved at flere fullfører videregående skole og styrke yrkesfag og fagskolen. Vi sier nei til skatteøkninger, reguleringer og annen politikk som gjør det vanskeligere for bedrifter å etablere seg og drive i Troms. 

7. Et trygt helsetilbud

Folk i Troms skal ha trygge og gode helsetjenester. I kommunene våre skal eldreomsorgen styrkes, og de eldre skal få oppleve mer aktivitet i hverdagen. Vi skal ha et sykehustilbud som sikrer trygg og rask helsehjelp, når det trengs. For Høyre er det viktigste at kvaliteten på tjenestene er gode. 

Det må være sikkert og trygt å komme seg fram til behandlingstilbudet. Alle i Troms skal ha muligheten til å nå fram i tide til behandlingstilbudet gjennom gode kollektivløsninger. 

Fant du ikke din hjertesak?

Det er heldigvis mange gode grunner til å stemme Høyre i Troms. Finn ut hva vi mener om din hjertesak ved å lese programmet vårt!

Bli bedre kjent med Høyres representanter på fylkestinget i Troms