8 gode grunner til å stemme Trøndelag Høyre

Fylkestingsvalget 2023

Trygg og sikker styring  

I en tid med prisvekst og mer usikkerhet for folk flest, trenger vi politikere som bidrar til trygghet og forutsigbarhet. Regjeringen bidrar til det motsatte av dette. Innføringen av grunnrenteskatt på havbruk er et godt eksempel på uforutsigbarhet, det samme er kuttene i campus NTNU. I fylkespolitikken er det ikke gjort nok for å prioritere riktig. Høyre er alternativet for deg som ønsker trygg og sikker styring av Trøndelag.

Verdens beste skole

Høyre vil skape «verdens beste skole» hvor målet er at alle skal fullføre. Ved tidlig innsats og en skole tilpasset den enkelte og arbeidslivets behov skal elevene lære mer og trives bedre. Slik gir vi de unge et godt fundament for resten av livet. Høyre vil innføre en inntaksordning som gjennom fritt skolevalg gir alle elever i Trøndelag muligheten til å velge den skolen som gir dem best muligheter til å utnytte sine evner og interesser på en best mulig måte.

Trygt frem, og raskt hjem

År etter år øker vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene på grunn av manglende vilje til å vedlikeholde dem. Budsjettene må styrkes, veiene må vedlikeholdes og utbygging av veier må skje effektivt og i sammenheng. Det handler om å legge til
rette for at folk kan bo og arbeide i hele fylket. For å styrke kollektivtilbudet vil vi ikke bare redusere prisene der det er mulig men også utvide og styrke tilbudet slik at flere kan velge buss og andre kollektivtilbud.

 

Verdiene må skapes før de kan deles

Verdiene må skapes før de kan deles, og den beste velferden vil alltid være å ha et arbeid å gå til. Vårt mål
er at alle som kan jobbe, skal få muligheten til å jobbe. Den skapende kraften som finnes i hvert enkelt menneske og et fritt næringsliv, er selve grunnlaget for velferden. Deltagelse i arbeidslivet er viktig både sosialt og for den enkeltes helse. Derfor ønsker Høyre et mer næringsvennlig Trøndelag.

Kutt utslippene, ikke utviklingen

Grønn omstilling er viktig for å ta vare på det samfunnet vi lever i, og gir samtidig store muligheter for næringslivet i Trøndelag. Høyre vil være en pådriver for mer produksjon av fornybar energi slik at næringslivet og husholdningene får nok
grønn energi til rimelige priser. I partnerskap med næringsliv og forskningsinstitusjoner i Trøndelag vil vi utstyre offentlige bygg med solcellepaneler, erstatte veibelysning med ledlys og ta i bruk klimavennlig drivstoff i kollektivtrafikken.

 

På parti med Trøndelag

Høyre ønsker å ivareta trønderske interesser når regjeringen i en rekke saker har skapt utfordringer for fylket vårt. Det er skapt tvil om fremdriften i byggingen av E6 gjennom fylket vårt. NTNU og forskningsmiljøene i Trondheim har blitt offer for store kutt som også vil ramme næringslivet i regionen. Nye skatter vil overføre store beløp fra kysten av Trøndelag til regjeringen i Oslo og redusere muligheten for å bygge ut ny fornybar energi. Trøndelag Høyre vil ta kampen for Trøndelag nasjonalt.

Kultur og folkehelse for gode liv

Skal folk velge å bo i Trøndelag må vi skape en lyst til å bo her, enten det er by eller land, kyst, innland eller fjell. Bolysten er sterkt knyttet til folkehelse, frivillighet, kulturtilbud, idrett og friluftsliv. Mangfold, likestilling og inkludering er en kjerneverdi for Høyre, enten det dreier seg minoriteter, kjønnsmangfold, mennesker med nedsatt funksjonsevne eller andre.

Matfylket Trøndelag

Verdens beste råvarer servert på Michelinrestauranter og med slagordet «Home of Nordic Flavors» har satt Trøndelag på Europas matkart som Norges fremste matregion. Høyre skal arbeide beholde posisjonen som Norges ubestridt beste matregion ved å legge til rette for landbruk, fiskeri og havbruk, næringsmiddelindustri, restauranter, reiseliv og opplevelser.