Høyre med betinget støtte til bygging av nytt kulturhus i sentrum

Illustrasjon: Praksis Arkitekter

Steinkjer Høyre har først nå besluttet å gi en betinget støtte til bygging av nytt kulturhus i sentrum.

Dette har vært en vanskelig beslutning å ta hvor vi har hatt mange og gode diskusjoner internt.

At en av tidenes største investeringsprosjekter i Steinkjer vekker heftig debatt og at det et ulike oppfatninger, ja det må vi både forstå og akseptere.


En viktig sak for oss, også i fortsettelsen er å sikre en fornuftig etterbruk av bygningsmassen på Dampsaga. Primært mener vi denne bør bli solgt til eksterne aktører for å redusere låneopptak på det nye kulturhuset. Vi oppfatter at de øvrige partiene også er enige i deg.

Vi har, og har hatt, et velfungerende kulturhus på Dampsaga som har gitt kommunens innbyggere gode kulturtilbud i mange år.

Men vi må erkjenne at dette ikke vil gjelde for all fremtid. Både kulturhuset og ikke minst Samfunnshuset vil i løpet av kort tid ha sterkt behov for en total renovering. Dette vil være kostnader vi uansett ikke ville komme utenom.

Bygningsmassen vil ikke tilfredsstille fremtidens behov. Så kanskje er det riktig tidspunkt å ta det store investeringsløftet nå.

Dette vil selvfølgelig bety økte driftskostnader i et allerede stramt kommunebudsjett, og det er disse merkostnadene som har vært hovedårsaken til vår skepsis. Men vår hovedoppgave skal fortsatt være å gi innbyggerne gode skole- og helsetilbud m.m. Skal vi lykkes med det krever det fortsatt sterkt fokus på nødvendig omstilling slik kommunestyret har vedtatt.

 

Men Steinkjer Høyre mener at nytt kulturhus vil gi oss nye og bedre kulturtilbud, og vil være viktig for å oppnå en nødvendig og ønsket byutvikling. Vi skal ivareta vår rolle som regionhovedstad og bidra til økt bolyst, økende aktivitet og en positiv befolkningsutvikling.

Et nytt kulturhus vil være et gode for næringslivet og handelsstanden i sentrum.

Da er det er noen suksessfaktorer som må på plass dersom vi skal lykkes, slik Stjørdal kommune har lyktes med Kimen kulturhus. Det må etableres et stort antall nye parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til kulturhuset.  Derfor er bra at det nå skal igangsettes et eget prosjekt for å utrede parkeringsløsninger, sett i sammenheng med andre nyetableringer i sentrum. Da er det viktig at de som har skoen på, nemlig næringslivet og handelsstanden i sentrum gis anledning til å delta i dette prosjektet. Dette foreslo Høyre ii møtene i hovedutvalget og formannskapet i forrige uke, og det fikk vi tilslutning til.

I tillegg må både Samfunnshuset og det nye kulturhuset bli de best universelt tilgjengelig bygningene i regionen, hvor alle planløsninger må sikre de best gjennomtenkte løsningene for funksjonshemmede. Aktivitetssenteret skal bli minst like godt tilgjengelig og attraktivt møtested som i dag.

 

Selv om kommunestyret nå bare skal vedta oppstart av del 1 i prosjekt Jakob; renovering av Samfunnshuset kostnadsberegnet til 93 mill kr, vedtas  også grunnlaget for det videre arbeidet frem mot formelt vedtak av det samlede prosjektet med en total kostnad på 469 mill kr.  La oss håpe at de fremlagte kostnadsprognoser viser seg å holde frem til dette store prosjektet er avsluttet i 2023.