Fremtidens eldreomsorg og Steinkjers økonomi

Nærhet er en grunnleggende og viktig verdi. Nærhet til lokalsamfunnet, nærhet til pårørende, det er viktig for oss enten vi er unge eller gamle.

I økonomidokumentet legger vi viktige premisser for neste års budsjett og prioriteringene for de neste fire årene. God økonomistyring og realistisk budsjettering er første bud. Økonomiske overraskelser medfører kutt i nødvendige tjenester. Når oljeinntektene vil avta må vi jobbe mer med bærekraft i velferden, vi må finne bedre og smartere måter å løse oppgavene på. Det er krevende, men vi er nødt til å lykkes.

I tillegg er det viktig at vi jobber for at Steinkjer er en attraktiv plass å bo og jobbe, for tilskuddene vi får fra staten avhenger av innbyggertallet. Vi må jo ha som mål å bli flere. 


Det er fremtidens eldreomsorg som opptar oss mest i økonomiarbeidet nå. Først vil jeg takke alle engasjerte innbyggere som har sendt inn høringssvar og innspill til administrasjonens masterplan. Vi er helt avhengig av dialog for å få skapt de beste løsningene sammen. 

Hvilke verdier er det vi ønsker for fremtidens eldreomsorg? 

Vi må skape omsorgstjenester som har brukeren i sentrum. Hva er viktig for deg? Eldre må føle seg verdsatt og ha medbestemmelse i beslutninger som angår dem. Vi må legge til rette for at eldre får mulighet til å leve hjemme så lenge som de ønsker, med god livskvalitet. Aktivitet, trygghet, fokus på det friske og på fysisk aktivitet er nøkkelpunkter for god livskvalitet og helse.

Tjenestene må være slik at pårørende ikke blir utslitt, slik at de kan fortsette å bidra for sine nærmeste. 

Vi må skape en omsorgstjeneste der ansatte har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb. Vi har fantastiske frivillige i Steinkjer som bidrar veldig mye, både i sentrum og i grendene. 

Det er tre momenter i vårt forslag til vedtak vedr. Økonomidokumentet jeg vil trekke frem. 

1. 

Vi må ta oss tid til dialog for å finne de beste løsningene sammen, og for å få et godt nok beslutningsgrunnlag for fremtidens omsorg. 

For Høyre har det vært svært viktig at vi nå får utredet fortsatt sykehjemsdrift i Malm, kombinert med plasser for heldøgns omsorg. Sjukeheimen er en veldig viktig arbeidsplass i Verran. Det å ha forskjellige arbeidsplasser i et lokalsamfunn er en styrke, slik at folk kan fortsette å bo i hele kommunen. Det er veldig viktig for næringslivet i Verran som skaper store verdier for Steinkjer. Sjukeheimen i Malm er nedslitt og det er stort behov for nytt bygg.

Høyre synes ikke at vi har tilstrekkelig informasjon i dag til å si at det er mest fornuftig å bygge bare heldøgns omsorg i Malm. Sykehjemsplassene i Malm er fullt besatt, det er stor grunn til å tro at behovet også vil være der i framtida. Husbanken gir høyere tilskudd til bygging av sykehjemsplass enn til hdo-plass. Det må tas med når man beregner både driftskostnader og investeringskostnader ved et nytt bygg. 

Ordfører, nærhet er en grunnleggende og viktig verdi. Nærhet til lokalsamfunnet, nærhet til pårørende, det er viktig for oss enten vi er unge eller gamle. Vi må vite hva de ulike boformene vil koste oss før vi kan vurdere om det er riktig å flytte alle sykehjemsplasser til sentrum. Kanskje kan vi få både smådriftsfordeler og stordriftsfordeler. 

2.

Høyre ønsker også at vi fortsatt skal ha sykeheim på Sparbu. Sparbu er ei stor grend i Steinkjer. Betania er en stor arbeidsplass i Sparbu. Vi har en veldig bra sykeheim med bofellesskap på Sparbu i dag. Kvaliteten på tilbudet er godt, verneombudet sier det er en god plass å jobbe, de har kokk, individuelt tilpasset aktivitetstilbud, godt samarbeid med lokalsamfunnet og god rekruttering av sykepleiere. Steinkjer har samarbeidet med Betania nå i femti år. Betania ønsker å utvikle nye tilbud ut fra kommunenes behov. De har mange nyoppussede pasientrom som står klare til bruk. I et miljøperspektiv er det fornuftig å bruke disse isteden for å bygge alt nytt.

Kommunens administrative ledelse har tatt til orde for å avslutte samarbeidet med Betania med ordene «vi vil ta heim plassan». Det er etter min mening et uheldig ordvalg. Det er derfor viktig at vi politisk nå er samlet om at vi skal vurdere videre samarbeid.     

Det er en styrke at vi har et sykehjem drevet at en ideell virksomhet i Steinkjer, som et supplement til det offentlige tilbudet. For å lage det beste omsorgstilbudet må flere deler av samfunnet samarbeide, det er spesielt viktig når utfordringene øker. Høyre tror ikke at kommunen kan løse utfordringene alene, vi må invitere flere inn for å skape de gode løsningene, for å sikre valgfrihet og mangfold, både for brukere og ansatte. Samarbeidet muliggjør fleksibilitet som kommunen har behov for, det ser vi nå som vi nylig inngikk avtale om kjøp av seks nye plasser. Et tettere samarbeid vil kunne gi positive effekter også for den kommunale omsorgstjenesten. 

For å legge enda bedre til rette for dette samspillet ble det for ganske nøyaktig fem år siden inngått en samarbeidsavtale mellom de ideelle, KS og regjeringen om leveranser av helse- og sosialtjenester. 

Partene er enige om at ideelle aktører er viktige samarbeidspartnere for offentlig sektor. Videre: «Mange ideelle aktører har høy kompetanse og stort engasjement, og kan presentere nye løsninger på velferdsutfordringene. (...) Et mangfold i aktører innenfor helsefeltet vil kunne bidra til videreutvikling av tjenestetilbudet, gjennom innovasjon og nytenking." 

Høyres syn er her i tråd med de ledende styringspartiene. Da stortinget behandlet lov om offentlige anskaffelser 2015-2016 slo en samlet næringskomité fast at ideelle aktører både har særlige fortrinn og spesielle egenskaper som er verdifulle for samfunnet. 

I Norsk offentlig utredning «Innovasjon i omsorg 2011» ble de ideelle fremhevet som en av fem sentrale løsninger på framtidens utfordringer i omsorgsektoren. 

Det er nødvendig med sterk politisk prioritering om ideell sektor skal kunne fortsette å spille en viktig rolle for velferdstjenestene fremover.

Ordfører, jeg oppfordrer kommunestyret og kommunedirektøren i Steinkjer til å gå i dialog med Betania for å se på hvordan vi kan samarbeide enda bedre i fremtida med mål om å utvikle enda bedre tjenester til steinkjerbyggen.

 

3. Til slutt: rekruttering.  

Rekruttering av helsepersonell er en utfordring som Steinkjer har felles med alle andre kommuner. Steinkjer, som største kommune i vår region, kan ta en aktiv rolle for å bedre rekruttering og stimulere til at flere unge velger helsefaglig utdanning. I forslaget ligger det et punkt som går på at Steinkjer kommune bør jobbe for å få til en desentralisert deltids sykepleieutdanning i nærheten av oss. Nærmeste nå ligger i Nordland eller i Tynset. Det er et offensivt, aktivt grep. 

Når vi får økende behov for sykepleiere må vi trolig prioritere at de gjør oppgaver som bare sykepleier kan gjøre. Det kan gjøre både sykepleierjobben og hjelpepleierjobben mer attraktiv. 

Høyre mener at kommunedirektøren bør utrede overgang til en organisering der sykepleier på sykehjem ikke går i pleien men bare utfører oppgaver som krever sykepleiekompetanse. Det vil gjøre jobben mer attraktiv.

Dette er en modell som brukes i flere kommuner, for eksempel på Frøya kommune og i Bergen kommune. Dette gir også hjelpepleiere mulighet til å avansere i karrieren, ved at de også kan bli ledere med drifts og personalansvar for en liten enhet i et sykehjem. Høyre mener også at dette kan bidra til redusert sykefravær da vi vet at uklare roller og arbeidsoppgaver påvirker arbeidsmiljøet negativt. 

Kommunen skal fremover følge opp helsefagstudenter fra Steinkjer gjennom studietida med sikte på å få dem tilbake til hjembyen. Rekruttering av frivillige er også viktig. Vi skal nå ta i bruk verktøyet NyBy, som gjør at frivillige og kommunen kan kobles sammen på en enkel måte. Nå er vi omforent om å lage en frivilligstrategi for omsorgen. Det lover godt for framtida. 

 

Innlegg i kommunestyret 17.6.2020