Ja til valgfrihet og mangfold - både private og kommunale barnehager

For Høyre er det viktigste at foreldre og barn får et godt barnehagetilbud, ikke at kommunen skal eie alt.

I de nærmeste ukene skal mange starte i barnehage for første gang. Barnehagen er en viktig omsorgs- og læringsarena. Alle barn har glede av å gå i barnehage. Aller viktigst er det for barn i familier med lav inntekt. Derfor har Høyre innført redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen, for 45 000 barn fra tre til fem år. Lykkes vi i barnehagesektoren kan det bidra til å redusere sosiale forskjeller og bedre barns utgangspunkt ved skolestart. 

I Steinkjer går ca. 1100 barn i barnehage, i 23 private og 6 kommunale barnehager. Vi kan være stolte av barnehagene i kommunen vår. 92,3 % av barnehagene i Steinkjer oppfyller pedagognormen. De ansatte i barnehagene våre har høyere utdanning enn det nasjonale snittet; 46% av de ansatte er barnehagelærere, mot 40% nasjonalt. Leke- og oppholdsarealet pr barn er også høyere enn landsgjennomsnittet; i Steinkjer ligger de private barnehagene på 6,3 m2/barn, de kommunale på 6 m2/barn mot 5,7 m2/barn nasjonalt. Våre barnehager ligger godt over veiledende norm. Tilbudet er godt og vi må fortsette å jobbe for å bli enda bedre. 

Uten private drivere ville vi ikke hatt full barnehagedekning i Steinkjer. De private bidrar betydelig til vår felles velferd, til mangfold og valgfrihet. Foreldre med barn i private barnehager er mer fornøyde med pedagogisk innhold, ute- og innearealer til barna og mattilbudet i barnehagen. Høyre vil ha et mangfold av tilbydere, nettopp fordi det gir best tilfredshet hos foreldre og barn. Lerkehaug barnehage er privat, og blant landets 200 beste - de fikk toppkarakter i foreldreundersøkelsen som Utdanningsdirektoratet har lagt frem. Vi har mange gode private barnehager i grendene våre, noen er gårdsbarnehager, noen har friluftsliv som profil og noen har Montessoripedagogikk. Høyre synes at foreldrene bør få velge selv hva slags barnehage som er best for deres barn. 

Høyre vil legge til rette for de private barnehagene, i motsetning til Arbeiderpartiet og resten av venstresida, som er imot private barnehager. Ap vil jobbe for kommunale barnehageplasser i alle skolekretser i Steinkjer. Hva skal da skje med de private barnehagene som allerede er der i dag? Skal de få pålegg om nedleggelse? Skal kommunen under rød ledelse kjøpe opp og overta driften av de private barnehagene? For Høyre er det viktigste at foreldre og barn får et godt barnehagetilbud, ikke at kommunen skal eie alt. Vi frykter at rød valgseier kan bety kroken på døra for private barnehager. 

Dersom det blir behov for flere barnehageplasser i Steinkjer fremover vil Høyre at de private barnehagene først skal få mulighet til å utvide, før man åpner for nye kommunale plasser. Høyre vil ha god bemanning og tilstrekkelig antall pedagoger. Vi vil fortsette jobben for å styrke tidlig innsats til de som trenger det, allerede i barnehagen, slik at vi bidrar til barns trivsel, et godt utgangspunkt ved skolestart og til å utjevne sosiale forskjeller. 

Christine Agdestein
2. kandidat
Kristin Gisvold Stokke
5. kandidat
Steinkjer Høyre