Kronikk: Liggetid ved barselavdelingene

Gjennomsnittlig liggetid på sykehus etter fødsel er redusert fra 3,2 døgn til 2,7 på ti år. Reduksjonen skal fortsette, sier helseforetakene. Ved kvinneklinikken på Haukeland sykehus skal 40 % av kvinnene sendes hjem 6 til 8 timer etter fødsel. Egne barselrom for mor og den nyfødte fjernes. St. Olavs hospital planlegger pasientforløp med 6 timers liggetid, og det kuttes i antall plasser ved barselhotellet.

Helseforetakenes planer må stanses!


Undersøkelser fra flere barselavdelinger viser at de nasjonale retningslinjene for barselomsorg ikke følges godt nok ved tidlig utreise. Regional perinatalkomité i Helse Sør-Øst sier at pasientforløpene mellom sykehus og kommuner ikke er gode nok til å ivareta en trygg utskriving ved kort liggetid. En undersøkelse fra 2016, gjort av Ammehjelpen, viser at kun 11 % av barselkvinner bor i en kommune som tilbyr hjemmebesøk etter fødsel i tråd med nasjonale retningslinjer.

Helseforetakene kaster ansvaret og regningen for barselkvinnene over på kommunene, uten at det følger ressurser med oppgaven. Når de gjør dette bryter de ordre fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Oppdragsdokumentet fra HOD til helseforetakene sier at oppgaver ikke skal overføres til kommunene før kommunene kan håndtere dem, og gi et like godt eller bedre tjenestetilbud. Helseforetakene bryter også sine egne samarbeidsavtaler med kommunene, som slår fast at kompetanse og ressurser må være på plass dersom oppgaveoverføring skal gjennomføres. Men dette er faktisk ikke først og fremst et spørsmål om jordmormangel eller ressursmangel i kommunene, selv om det er avgjørende når man kommer hjem.

Det viktigste spørsmålet er om det er mulig for kommunene å yte like gode eller bedre tjenester enn det mor og barn kan få på barselavdeling, kun timer etter fødselen.

Selv ikke den best tenkelige kommunale jordmordekning kan gi like god eller bedre barselomsorg som barselavdelingen. Ett eller to jordmorbesøk er ikke like bra som å ha fagfolk rundt seg døgnet rundt de første dagene. Jordmødre, barnepleiere, gynekologer og barneleger som gir råd, observerer, hjelper og behandler. Finner de barna som er syke og mødrene som får komplikasjoner. Hjelper ved hver amming, så man kan klare det selv. Å få hvile isteden for å være på reise. Få snakke med fagfolkene om fødselen du nettopp har gjennomgått.

Retningslinjene sier at ingen kvinner skal utskrives uten at de føler seg trygge. Det skjer imidlertid dessverre hver eneste dag. Mange barselavdelinger er allerede for små og fulle, og da må du ut uansett hva du sier. Enda verre blir det hvis kvinneklinikkene dimensjoneres for 6 timers liggetid. Da hjelper det ikke hva du som barselkvinne ønsker; pasientrettigheten medbestemmelse er ikke reell. Ytterligere kutt i liggetiden på barsel er en trussel mot kvinners og barns helse. Helseforetakenes planer må stanses.

Høyres legegruppe

Christine Agdestein

Fastlege, spesialist i allmennmedisin Kvinnepolitisk talsperson, Steinkjer Høyre

Tone Dorthe Sletten

Fastlege, spesialist i allmennmedisin og psykiatri Trondheim Høyre

Jana Midelfart Hoff

Spesialist i nevrologi Bergen Høyre

Jan Otto Syvertsen

Tidligere fastlege, spesialist i allmenn- og arbeidsmedisin Rygge Høyre