Høyre-gjennomslag for mer dialog mellom næringslivet og Nye Steinkjer kommune

Nye Steinkjer skal være en næringsaktiv JA-kommune! Steinkjer har et mangfoldig næringsliv. Vi står særlig sterkt innenfor skogbruksnæring, landbruksnæring og handel. Nye Steinkjer er også en industrikommune.

Steinkjer og Trøndelag Høyre har nylig besøkt MM Karton Follacell og SalMar Settefisk i Follafoss. Vi ble mektig imponert over hi-tech produksjon, dyktige ledere og ansatte. Begge bedriftene er verdensledende innen sine områder. Det gjøres store investeringer for å legge til rette for vekst i produksjonen. Industrien spiller en nøkkelrolle for at vi skal lykkes med det grønne skiftet.

Veksten i jobber må komme i privat sektor fremover. Det er arbeid som gir grunnlaget for velferden. Vi må skape mer, ikke skatte mer. For å få til dette må vi aktivt legge til rette for mer verdiskaping.

Bostedsutvikling er viktig for vekst i bedriftene. Bedriftene gir tilbake arbeidsplasser og inntekter til lokalsamfunnet. Kommunen må ha god infrastruktur og nok attraktivt næringsareal. Kommune og næringsselskap må svare på næringslivets behov, og bidra til at Steinkjer er en JA-kommune.

Rapporten fra Distriktssenteret sier:
- Det er en klar sammenheng mellom hvor høyt kommunale ledere prioriterer næringsutvikling og hvor næringsvennlig det lokale næringslivet oppfatter kommunen.
- Kommunen bør ha et møteforum med det lokale næringslivet og andre næringsaktører om de strategiske næringspolitiske valgene
- Det er behov for å styrke bevissthet og fokus på arbeid om næringsutvikling i kommunene, både i den politiske og administrative ledelse i kommunen, og blant kommunestyrets medlemmer.

For å forstå hvilke behov nærlingslivet har må vi ha dialog. Ikke bare med Steinkjer Næringsselskap, men også med Steinkjer næringsforum, gårdeierforeningen, Arena skog og Bondelaget. Gjennom dialog kan vi fremme økt verdiskaping og sørge for at bedriftenes behov i større grad blir ivaretatt i plan- og reguleringsarbeid.

Høyre foreslo derfor følgende i Fellesnemda 27.3.19: "Formannskapet skal ha et årlig dialogmøte med representanter for næringslivet i Steinkjer."
Vårt forslag ble enstemmig vedtatt!