Skjenkebevilgningsgebyr til besvær for lag og foreninger

Morten Resve fremmet følgende interpellasjon i kommunestyret 27.3.19.  Flere lag og foreninger har kontaktet meg og tatt opp denne problemstillingen. Derfor var det viktig å ta opp denne saken, sier Resve. 

Formannskapet vedtok 24. august 2017 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2017- 2020.

Kommunen er etter alkoholloven §1-7d pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Dette er en stor og omfattende plan. Jeg skal ta for meg et punkt i denne planen:

Det kan innvilges skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3, for en enkelt bestemt anledning.

Skjenkebevillingsgebyr for liten enkeltanledning, betales gebyr tilsvarende ambulerende bevilling, jf. Alkoholforskriften § 6-2

I Alkoholforskriften § 6-2 står det følgende: For ambulerende bevilling kanbevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 370 pr. gang.

Steinkjer kommune krever gebyr for hver anledning.

I 2016 var det 291 søknader for skjenkebevilling til ambulerende / enkeltstående anledninger. I 2017 var tallene 229 og i 2018 var tallene 168. En tydelig og markant nedgang etter at kommunen vedtok at de kunne ta gebyr.

Mange ambulerende / enkeltstående anledninger kan være på f.eks. samfunnshus eller hos andre frivillige lag og foreninger. Når et frivillig lag skal ha en pub på samfunnshuset så kan et gebyr på Kr 370,- for mange være en forholdsvis stor sum, det kan være en stor del av et eventuelt overskudd.

Med en nedgang på 123 søknader på 2016 til 2018, kan det være store mørketall med at flere søkere lar være å søke.

Mener ordføreren at det kan være en fordel at Steinkjer kommune ikke velger å ta gebyr ved ambulerende skjenkebevilling, slik at frivillige lag og foreninger kan beholde disse pengene lokalt og at eventuelle mørketall blir mindre?