Høyre prioriterer tog og elektrifiserer Trønderbanen - godt nytt for pendlerne og for miljøet!

Steinkjer Høyre og Steinkjer Unge Høyre serverte togpendlerne Solbergtoddy og politiske saker i dag morges! Elektrifisering av Trønderbanen er en av de viktige samferdsels- og miljøsatsningene i regionen vår, nå blir det gjennomført og prioritert i NTP. Her er mer informasjon hva som er prioritert i Nasjonal Transportplan i Nord-Trøndelag.

Elektrifiseringen av Trønder og Meråkerbanen er et enormt løft for hele regionen vår, og også et viktig miljøtiltak, i det de gamle diesellokomotivene blir byttet ut. I tillegg kobler vi oss på et sammenhengende grønt jernbanenett videre ut i Europa (Meråkerbanen over Storlien) og bygger ned grensehindre. I sum gjør det av vi som region blir knyttet tettere sammen med Norge og Europa, og blir mye mer konkurransedyktige, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein. 

- I tillegg ser vi at Nye Veiers planer for utbygging av veien videre fra Stjørdal til Åsen nå kan være ferdig før det tidligere var påtenkt oppstart. Det er viktig for å bygge en sterkere pendlerregion i Trøndelag. Det blir også vesentlige utbedringer på E6 nord for Grong, hvor det er mange flaskehalser som skal fjernes, fortsetter hun.

- Samtidig kommer vi skal starte bygging i slutten av perioden på mange strekninger, som E14 Stjørdal-Meråker og E6 Åsen-Steinkjer. Helheten i dette er en veisatsing som Nord-Trøndelag sjeldent har sett maken til, sier Agdestein.

Fakta om Nasjonal transportplan og regjeringens transportpolitikk:

 • Nasjonal transportplan (NTP) er den overordnede planen for hva som skal bygges og vedlikeholdes av veier, jernbanelinjer, kollektivtraseer, kystanlegg og lufthavner i Norge.
 • Planen gjelder for tolv år, fra 2018 til 2029, men har en horisont frem til 2050. Planen revideres hvert fjerde år. 
 • Høyre, FrP, KrF og Venstre har siden regjeringsskiftet i 2013 stått for en økning i midler til samferdsel på hele 50 prosent. Forfall er snudd til fornyelse og samferdselssektoren er reformert for å få mer ut av hver krone. Nå økes ambisjonsnivået ytterligere.

Fakta om NTP-prosjekter i Nord-Trøndelag:

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 6 504 millioner kroner til prosjekter i Nord-Trøndelag. Enkelte sekkeposter som rassikring riksvei, programområdemidler, bysatsing utenom 50/50-ordningen etc. er ennå ikke fordelt mellom fylkene.

Under følger en oversikt over de største prosjektene.

Vei

Følgende veiprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Nye prosjekter (i millioner kroner):

Prosjekt

Kostnads-overslag

Statlige 
midler 2018-2023

Statlige 
midler 2024-2029

Annen finansiering 2018-2029*

E6 Åsen – Steinkjer (start)

11 500 

 

710 

600 

E6 Selli - Asp

600 

 

600 

 

E14 Stjørdal – Meråker (start)

3 500 

 

190 

 

E6 Langnesberga

370 

 

370 

 

Sum

15 970

 

1 870

600

* Bompengefinansiering og tilskudd/refusjon

For mer info om prosjektene se http://www.vegvesen.no/vegprosjekter

 

 • E6 Åsen – Steinkjer Prosjektet E6 Åsen – Steinkjer i Nord-Trøndelag omfatter bygging av tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Dette vil bidra til å knytte Trondheim og Steinkjer, og områdene mellom, sammen til en mer integrert bo- og arbeidsmarkedsregion. I tillegg vil trafikksikkerheten bli bedret. Tidspunkt for gjennomføring vil bli sett i sammenheng med Nye Veier AS sin utbygging av E6 på strekningen Kvithammar– Åsen, slik at det blir sammenhengende standard på strekningen mellom Værnes og Steinkjer.

   

 • E14 Stjørdal – Meråker Prosjektet E14 Stjørdal – Meråker i Nord-Trøndelag omfatter bygging av tofelts vei. Første del av strekningen fra Stjørdal planlegges med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

   

  Vedlikehold og fornying

  Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på riksveinettet. 2015 var et merkeår, da etterslepet ble redusert for første gang på flere tiår. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 14,5 milliarder kroner årlig på fornying, drift og vedlikehold m.m. av riksvei i 12-årsperioden. Dette vil komme Nord-Trøndelag til gode. Med dette bevilgningsnivået vil rundt en tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes.

   

  Programområder og utbedringsstrekninger

  Regjeringen legger opp til å bruke 36,9 milliarder kroner i planperioden til såkalte programområdetiltak. Det er mindre tiltak på veinettet som f.eks. gang- og sykkelstier, utbedring og utskifting av bruer, bygging av midtrekkverk, tiltak mot utforkjøringsulykker, støyreduserende tiltak, bygging av døgnhvileplasser og rasteplasser og universell utforming av blant annet holdeplasser og knutepunkt. 

   

  Programområdetiltakene skal konkretiseres i Statens vegvesens handlingsprogram for 2018-2023. Dette vil først være klart tidlig i 2018. 

  Nytt i denne NTP-perioden er at det innenfor programområdene skal det settes av midler til utbedring av lengre strekninger, såkalt utbedringsstrekninger. I planperioden vil en prioritere utbedring av delstrekninger på E6 mellom Grong og Nordland grense.

  Nye Veier
  Det settes av 61,7 milliarder kroner i NTP-perioden til utbygging av Nye Veier AS` portefølje. Etter vedtak i Stortinget skal selskapet planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde 530 km av riksveinettet. Nye Veier legger vekt på å redusere utbyggingskostnadene slik at prosjektene bygges ferdig raskere. Dette gjøres ved at entreprenør involveres tidlig i prosessen og med konkurranse på tekniske løsning. Reduksjon i omfang av nye konstruksjoner i og omkring veien og prosessinnovasjon, blant annet digitalisering.

  Samferdselsdepartementet legger opp til at staten inngår flere nye veiutbyggingsavtaler med selskapet i perioden 2018-2022. I Nye Veier AS` foreløpige porteføljeprioriteringer er E6 Trøndelag ett av de aktuelle prosjektene.

   

  Jernbane

  Følgende jernbaneprosjekter ligger inne i Nasjonal transportplan 2018-2029: 

  Nye prosjekter (i millioner kroner):

  Prosjekt

  Kostnads-overslag

  Statlige midler 2018-2023

  Statlige midler 2024-2029

  Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

  3 585

  3 585

   

  R2027 Trønderbanen

  358

   

  358

  Sum

  3 943

  3 585

  358

   

  Igangsatte prosjekter som videreføres (i millioner kroner):

  Prosjekt

  Kostnads-overslag

  Statlige midler 2018-2023

  Statlige midler 2024-2029

  Leangen stasjon

  150

  150

   


  For mer info om prosjektene se Bane Nors hjemmeside


 • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen 

  Elektrifisering og modernisering av strekningen Trondheim – Steinkjer og Meråkerbanen vil i planperioden gi reduserte reisetider med inntil 7 minutter og økt kapasitet på Trønderbanen, samt innfasing av nullutslippstog.

   

  Utover selve elektrifiseringen inkluderer prosjektet tiltak som er nødvendig for å kunne ta i bruk nytt og lengre materiell. Hovedbegrunnelsen for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen er reduserte klimagassutslipp. Elektrifisering innebærer også reduserte drivstoffkostnader for operatørene, men i liten grad for godstrafikken da godstogene som går over Trønderbanen i all hovedsak skal videre til Nordlandsbanen.

   

  På Meråkerbanen vil togoperatørene (både gods og person) få lavere utgifter til drivstoff. På svensk side er banen allerede elektrifisert, og tiltaket vil dermed åpne for mer fleksibel bruk av materiell.

   

 • Rutemodell 2027 Trønderbanen

  I siste del av planperioden er det satt av midler til å realisere Rutemodell 2027 Trønderbanen. Rutemodellen innebærer noe redusert reisetid for togene mellom Trondheim og Steinkjer, og at det muliggjøres å kjøre tog etter en ny ruteplan på strekningen Steinkjer – Melhus med mulighet for økt frekvens i rushtiden.

   

 • Godspakken

  Regjeringen vil sette av betydelige ressurser for å effektivisere godstransporten og legge til rette for en omlegging i mer miljøvennlig retning. På jernbane legges det opp til en satsing på 18 milliarder kroner i planperioden. Godspakken på jernbane inneholder terminaltiltak, kapasitetsøkende tiltak som bygging/forlenging av kryssingsspor og banekoblinger. Prosjektet dekker flere fylker. 

   

 • Logistikknutepunkt Trondheimsregionen

Det vil i siste del av planperioden være oppstart av nytt logistikknutepunkt Trondheim. Det arbeides videre med sikte på at dette skal lokaliseres på Torgård

 

Vedlikehold og fornying

Regjeringen er i ferd med å snu trenden med et stadig økende vedlikeholdsetterslep på Jernbanen. Vedlikehold og fornying er høyt prioritert i ny Nasjonal transportplan. Regjeringen legger opp til å bruke 126 milliarder kroner på vedlikehold og fornying av jernbanen i 12-årsperioden, inkludert ERTMS. Dette vil komme Sør-Trøndelag til gode. Dette bevilgningsnivået vil, sammen med antatte gevinster fra jernbanereformen, legge til rette for at om lag tredjedel av vedlikeholdsetterslepet fjernes. 

Planlegging
Det settes av 18,76 milliarder kroner til planlegging (reguleringsplan, detaljplan) av nye investeringsprosjekter på jernbanen i planperioden. 

For utbyggingen av strekningene definert som InterCity skal Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF styre prosjektporteføljen etter målsetninger for det fremtidige persontogtilbudet til og fra Oslo. For utbygging av tiltak i Godspakken og Rutemodell 2027 legger Samferdselsdepartementet opp til at Jernbanedirektoratet sammen med Bane NOR SF og godsnæringen eller andre relevante aktører prioriterer utbyggingsrekkefølgen for tiltakene ut fra hensynet til fremdrift, effekter, effektiv ressursutnyttelse og nytte for samfunnet.

Les mer på Samferdselsdepartementets nettsider