Tanker ved årsregnskapet 2019

Vi har et regnskapsmessig overskudd på 32,3 mill kr i 2019. Skatt og rammetilskudd har økt sammenliknet med revidert budsjett. Kommunesektoren har fått en betydelig realvekst i frie inntekter de siste årene, skriver kommunedirektøren. Det har gjort at man har kunnet øke egenfinansiering av investeringer eller betale ned på gjeld. Det er bra! Det må bety at det har gått bra i Norge og i næringslivet i 2019, og at regjeringens politikk har vært bra for kommunene. 


Det er imidlertid bekymringsfulle områder i driften, spesielt i avdeling omsorg. Behovene øker, og vi er bare i starten av eldrebølgen. Det sier oss at det er nødvendig med endringer. Det jobbes det med på flere måter. For at vi skal klare å løse dette må vi jobbe smartere. 

Vi har fått en masterplan som sier noe om administrasjonens anbefalinger av endringer. Nå jobber vi politisk med endringer. For Høyre er det viktig at vi tar den tiden vi trenger for å få laget en god plan for omsorgen, som omhandler mer enn struktur. Det er minst like viktig at vi ser på hvordan vi jobber, hvordan bruker vi de ulike yrkesgruppene, for eksempel sykepleierne. Satsning på kompetanseutvikling for de ansatte vil også hjelpe oss til å bli en mer attraktiv arbeidsplass. 

Høyre ønsker å intensivere arbeidet med å ta i bruk teknologi for å skape enda bedre tjenester for brukerne, samtidig som det blir mer effektivt. Et eksempel på ny teknologi er mulighet for videosamtaler mellom hjemmesykepleie, psykiatritjeneste og brukere. Det er smittefritt, kan redusere kjøretid og gi mer tid til samtale med brukere. Det finnes sensorteknologi for digitale tilsyn, som gjør at man slipper å gå inn på rommene til folk og kanskje vekke dem når man skal se om de ligger i sengen og sover eller om de har falt på gulvet. Vi i Høyre er veldig glade for at vi nå setter av 650.000 kr til velferdsteknologi.

Dette skal være investeringer som letter den løpende drifta. Kommunestyret ber særlig om at velferdsteknologi rettet mot hjemmetjenesten, og oppfølging av Leve hele livet prioriteres. 

Noe av det mest oppløftende i koronakrisen er å se hvordan det beste i folk kommer frem. Det er en enorm pågang fra innbyggere som ønsker å bidra. Det er svært mange som ønsker å gjøre en innsats for andre som trenger hjelp, og mange her i Steinkjer har hjulpet naboer og bekjente i karantene og risiko med handling og ærend. 

Vi har fått en sterkere felles dugnadsånd, og det må vi ta med oss inn i den nye fremtida.

Steinkjer kommune vil nå legge til rette for at de som vil hjelpe andre får anledning til det på en enkel og trygg måte, ved å ta i bruk det digitale verktøyet Nyby. Noen har kanskje hørt om dette på Lindmo på NRK. 

Nyby er en app som hjelper en som har behov for hjelp, til å treffe en som har tilbudt å hjelpe. 

Det kan være en hjemmeboende eldre, en pårørende eller hjemmesykepleien – som ber om hjelp til noe fra frivillige. Noen ønsker følge på tur, hjelp til gressklipping, et ærend. Opprinnelig ble appen laget for å løse behov innen helse og omsorg. 

Over 50 kommuner bruker Nyby nå, og det er mange mulige bruksområder, bare kreativiteten setter grenser. 

Ved å ta i bruk NyBy vil kommunen oppfylle flere av målene som ble satt i DigInn-strategien i 2018, blant annet ved å møte innbyggeres behov for trygghet, tilrettelegging for at folk skal kunne bo i eget hjem, velferdsteknologi som integrert del av helse- og omsorgstjenesten m.m. 

Jeg er veldig glad for at vi i dag tar steget og tar i bruk NyBy, det tror jeg blir veldig bra for alle i Steinkjer. Så må vi sammen utvikle det, i tett samarbeid med frivilligheten, slik at vi får brukt NyBy til det som er nyttig for oss.

 

Innlegg i kommunestyret onsdag 27.5.20.