Borgerlig politisk avtale for Stjørdal kommune for perioden 2015–2019

Høyre har inngått den nedenstående avtalen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti om et fortsatt samarbeid om politisk styring i Stjørdal kommune.
1) Elementært i vår styring av kommunen vil være sterk og løpende kontroll med, og balanse i, kommunens økonomi. For å nå dette skal det fra 2017 være implementert et netto driftsresultat på minimum 1,5 %. Det skal ikke innføres eller forberedes innført eiendomsskatt i kommunevalgperioden, hverken på boliger eller næringseiendom.

2) Innenfor rammene av 100 millioner årlig til ikke-selvfinansierende låneopptak prioriteres Hegra barneskole og Halsen barneskole, i den rekkefølge, med mindre uforutsette forhold skulle inntreffe.

3) Før periodens utløp skal det kommunale velferdstilbudet styrkes med minimum 20 lærerårsverk til ordinær undervisning, hvorav minimum 10 nye årsverk. En hovedprioritet i perioden blir å oppnå dreining av ressurser fra spesialundervisning til tidlig innsats. Innenfor barnehagen skal derfor 3.0 i bemanningsnorm etableres før utgangen av perioden. En like viktig prioritet blir å forbedre det innholdsmessige utviklingsarbeidet gjennom kvalitetsmeldingene for skolen.

4) Omsorgstjenestene skal styrkes med 15 nye årsverk i løpet av perioden. Satsingen på velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering har prioritet. Det er videre en målsetting å øke antallet korttids- og avlastningsplasser. Utbygging av bosenterkapasitet gis prioritet der det kan framvises rasjonelle driftsmessige løsninger.

5) Målsettingen om 60/40 %-fordeling av veksten i kommunen tydeliggjøres til å gjelde fordeling av innbyggervekst, og forsterkes med en målsetting om vekst i alle grendesamfunn. Nærmere avgrensing av disse sonene foretas ved rullering av kommuneplanens samfunns- og arealdel. Boligbygging skal ivareta hensynet til dyrkajord, med mindre særlige hensyn tilsier noe annet. Opprettelsen av et kommunalt tomteselskap og/eller enhet forberedes gjennom en utredning.

6) Stjørdal sentrum skal utvikles planmessig som en by. Dette innebærer fortetting og økte byggehøyder, men også muligheter for frigivelse av areal på bakkeplan til grøntområder, samt økte investeringer i forskjønnelse av sentrum. Det skal etableres et signalbygg på tomta nord for Kimen. Utvikling av Halsenbanen som en fritidspark underlegges en egen utredning.

7) Fritt skolevalg for enkeltelever utredes. Skolebruksplanen vil gi nyttig kunnskap om framtidens skole. Alle grender i Stjørdal som i dag har en barnehage og en skole skal også ha det i perioden. Ny Hegra barneskole sammenbygges med Hegra ungdomsskole i en ny 1–10-skole. Kretsgrenser vurderes i skolebruksplanen. Felles utgangspunkt for partiene er det best mulige skoletilbud for elevene.

8) Det gjøres enklere og billigere å velge grønne løsninger. Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak.