Kvalitet i barnehagen

En god barndom varer livet ut. Foreldrene har selvfølgelig hovedansvaret for sine barn, men gode barnehager, skoler og helsetjenester gir også viktige bidrag til en trygg og god oppvekst.
Barnehagene er en av de viktigste velferdsordningene for småbarnsfamiliene. I barnehagen skal barna oppleve lek og god omsorg. De skal tilbys opplæring av god kvalitet i tall- og bokstavforståelse, og ikke minst utvikle god relasjonskompetanse.

Tidlig innsats på barnets premisser er viktig for å avhjelpe både faglige, sosiale og psykiske problemer. Vi mener det er viktig både for barnets trivsel og læreutbytte senere i livet. Vår viktigste ressurs i dette er de ansatte. I Stjørdalsbarnehagene jobber det mange dyktige mennesker. Høyre vil satse på etter- og videreutdanning for de ansatte og sikre pedagogtettheten for å sikre stadig bedre kvalitet i barnehagen. Stjørdal Høyre mener det er viktigere å bruke ressursene der behovet er størst, og prioriterer derfor tidlig innsats foran en generell bemanningsnorm.

Høyre mener at alle skal ha mulighet til å velge barnehage for sine barn. Vi vil ha like muligheter for alle, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Da er det viktig at de som ønsker det for plass. Regjeringen har nå innført gratis kjernetid i barnehagen for alle 4 og 5-åringer fra familier med lav inntekt. Dette gir 20 timer gratis barnehage i uka. Forsøksordninger i storbyer med stor innvandringstetthet har vist at deltakelsen i barnehage har økt med opp mot 15 %, og at det har en positiv innvirkning på skoleresultatene til barna.

Regjeringen har også innført en inntektsstyrt moderasjon på foreldrebetaling. Stjørdal Høyre mener at regjeringen bør følge opp med å finansiere løpende og fleksible barnehageopptak gjennom året. Lokalt vil vi se på muligheten for fleksible åpningstider slik at barnehagens tilbud også blir relevant for foreldre med andre behov, som turnusarbeidere.

Stjørdal Høyre er stolte over hva regjeringen har oppnådd, men vi vil alltid ha stadig høyere ambisjoner for våre barnehager. Godt valg.