Skatteplyndring av industriarbeidsplasser

Oppsigelsesbrev er den verst tenkelige julegaven for en familie. Høyre vil verne om familieøkonomien og si nei til all eiendomsskatt.
Stjørdals næringsliv konkurrerer med hele verden hver eneste dag. Lavere oljepris og lavere aktivitet i olje- og gassektoren har ført norsk økonomi inn i en omstillingsfase.

Høyre har i mange år advart mot en todeling av norsk økonomi, der staten gjør seg avhengig av stor vekst i olje- og gassektoren, mens fastlandsindustrien svekkes i konkurransen med utlandet. Nå som omstillingen er et faktum, er det ikke nok å vente på staten. Den lokale politikken må ta innover seg omstillingen.

3 av 4 stjørdalinger er ansatt i det private næringsliv. Familieøkonomien til de fleste stjørdalinger er avhengig av en næringsvennlig politikk. Derfor mener Høyre at arbeid er den fremste velferden vi har. Høyre vil ikke være med på å øke skattetrykket på arbeidsplassene våre.

Arbeiderpartiet vil innføre «eiendomsskatt på verker og bruk allerede fra neste år,» sier Joar Håve til bladet.no den 22. juni. «Verker og bruk» er det vi vanligvis tenker på som tradisjonell industri. Hvordan kan noen ønske å tyne industriarbeidsplassene med økte skatter i en slik sårbar fase? Jeg får en anelse når jeg leser i et referat fra 16. mars fra Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDGs tenkeloft – Stjørdals framtid – at kommunen vokser for raskt.

Ingen vil gå tom for gode formål, og derfor vil Arbeiderpartiets eiendomsskatt på tradisjonell industri raskt bli eiendomsskatt på alle arbeidsplasser og boliger. Høyre ønsker en politikk for Stjørdal for å skape mer, ikke skatte mer. Det er det som i lengden skaper overskudd til å bekoste alle gode formål, som skoler, barnehager, pleie og omsorg.

Høyre vil fremme et omstillingsdyktig næringsliv gjennom gunstige skatte- og avgiftsvilkår, tilgang på areal og gode transportløsninger. Å vokse i høyden i sentrum, firefelts motorvei på E6 Ranheim–Værnes og Kvithammer–Åsen, dobbeltspor og elektrifisering på jernbanen Trondheim–Stjørdal, og nye næringsarealer på Langøra sør og området østover mot E6, er noen av Høyres svar.