Politikk

Stjørdal er hele tiden i endring med nye mennesker og nye arbeidsplasser. Mangfoldet vi ser i Stjørdal krever hele tiden politisk nytenkning og nye ideer og bedre løsninger på de utfordringene samfunnet står overfor.

Våre hjertesaker

Kunnskap i skolen

Skolen skal være et sted for læring. Kunnskap i skolen vil derfor alltid være Høyres hovedfokus. For Høyre i Stjørdal er et viktig hensyn i skolepolitikken elevenes og lærernes faglige og sosiale miljø.

Trygge arbeidsplasser

Stjørdal skal være en by hvor bedrifter følger seg hjemme og et sted hvor næringslivets medarbeidere har lyst til å bosette seg og leve i. Stjørdal Høyre vil føre en næringspolitikk som fører til vekst, nye arbeidsplasser og nyskaping.

Byutvikling, bolyst og miljø

For å sikre bolyst i Stjørdal må vi legge til rette for boligbygging. Gjennom langsiktig tenking skal kommunen legge til rette for at folk skal kunne bosette seg der de vil.

En verdig alderdom

Stjørdal skal være en trygg og god kommune å bli gammel i. Mange eldre ønsker å bo i sitt eget hjem så lenge som mulig. Stjørdal Høyre ønsker at de som ønsker det, skal kunne bo hjemme. Høyre vil også satse på aktivitetstilbud for eldre.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. 

Det grønne skiftet vi alle er en del av krever at også Stjørdal kommune legger opp til en fremtidsrettet lokal miljøpolitikk,
der FNs klimarapport og 1,5-gradersmålet, Parisavtalen, FNs bærekraftmål og regjeringens retningsanvisninger er blant
de mange styrende elementer. Det grønne skiftet innebærer at vi mennesker på individuell basis må endre måten vi bor, lever og transporterer oss
selv på. Stjørdal Høyre mener folk også i fremtiden skal få bo og leve der de vil, og at kommunens oppgave er å legge best mulig
til rette for at den enkelte innbygger skal kunne gjøre smarte og miljøvennlige valg

Stjørdal Høyre vil: 

 • Legge til rette for utbygging av ladestasjoner for el-bil i alle kommunedeler.
 • At det skal reageres strengt på at privatpersoner og næringsaktører hensetter avfall andre steder enn godkjente avfallsmottak.
 • Videreutvikle sykkelbyen Stjørdal ved å bygge flere gang- og sykkelveier med tilknytning til kollektivknutepunkt med sikker sykkelparkering.
 • Prioritere trafikksikkerhetstiltak på gang- og sykkelveier for at flere skal velge å sykle eller gå i det daglige.
 • Legge opp til at flere benytter offentlig kommunikasjon fremfor privatbil på fritidsreiser og jobbpendling.
 • Utvikle et godt bysykkeltilbud for bilfri forflytning både i og til sentrum.
 • Legge opp til at de store nyetableringer av boliger og arbeidsplasser i fremtiden skjer i tilknytning til etablerte knutepunkt og kollektivtraseer.
 • Legges til rette for bildelingsplasser og hentesoner for autonome biler ved alle større fremtidige byggeprosjekter.
 • Høste solenergi og bore energibrønner i alle kommunale bygg der dette er mulig.
 • At Stjørdal kommune skal være en foregangskommune for fossilfri person- og varetransport.
 • Bidra i den lokale satsningen på hydrogen som energibærer.
 • Ha fokus på bevaring av rødlistearter innenfor kommunens grenser.
 • Fremskynde investeringen i gatelys og belysning i kommunale bygg med moderne LED-teknologi.
 • Øke satsningen på energisparende styringssystem for varme og belysning i offentlig infrastruktur.
 • Sørge for et aktivt kommunalt eierskap i Innherred Renovasjon, slik at de viderefører sin ledende posisjon i utviklingen av sirkulærøkonomi og økt gjenbruk.
 • Jobbe for et moderne og bedre lokalisert gjenbrukstorg i kommunen.
 • Være svært restriktiv med å bygge i strandsonen og på dyrket mark.

En god oppvekst danner grunnlaget for et godt liv. Flere og flere foreldre velger at
barna deres skal gå i barnehage. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at de som ønsker det får barnehageplass,
at barnet føler seg trygg i barnehagen og at innholdet i barnehagen holder et høyt faglig nivå.

Stjørdal Høyre vil:

 • Styrke etter- og videreutdanning for de ansatte i barnehagene for å ytterligere kunne øke kvaliteten i barnehagetjenestene.
 • Tilpasse barnehagenes åpningstider etter foreldrenes behov.
 • Satse på tidlig innsats allerede i barnehagen for å avhjelpe utfordringer og lærevansker så tidlig som mulig i skoleløpet.
 • Sikre at statlige normer for bemanning og kompetanse i barnehagene blir fulgt opp.
 • At alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen, og at barnehagene skal ha klare mål for sitt språkarbeid.
 • Tilby et mest mulig fleksibelt barnehageopptak gjennom året.
 • Tilby attraktive barnehager med innholdsmessig høy kvalitet, og hvor kreativitet og utvikling preger innholdet.
 • Øke forventningene til kreativt og sikkert uteareal i alle barnehager med både naturlig terreng og innkjøpte apparater.
 • Tilpasse barnehagestrukturen slik at vi har gode barnehageplasser der hvor folk har behov.
 • Totalrenovere eller bygge ny Midtheim barnehage i Stjørdal sentrum.
 • Fortsatt være positiv til private barnehager og påse at private og offentlige barnehager gis like vilkår.

En god skole skal gi like muligheter for alle, uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn, kjønn og bosted. Skolen skal
være et sted for læring. Kunnskap i skolen vil derfor alltid være Høyres hovedfokus.
Satsing på basisfagene norsk, matematikk og engelsk tidlig i opplæringsløpet er avgjørende for å gi elevene et grunnlag
for videre utdannelse. For Stjørdal Høyre er det et viktig hensyn i skolepolitikken at elevenes og lærernes faglige og sosiale miljø vektlegges.

Stjørdal Høyre vil:

 • Bygge ny Halsen barneskole.
 • Sikre Lånke skole nødvendig skoleareal i forhold til elevtall.
 • Ha en fleksibel skolestruktur, for å sikre en maksimal utnyttelse av ressursene.
 • Følge opp oppgraderingen av Hegra Ungdomsskole.
 • Øke den fysiske aktiviteten i grunnskolen med blant annet gange og sykling til skolen.
 • Etter- og videreutdanne flere lærere. Det viktigste for at elevene skal lære, er gode lærere.
 • Prioritere de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning gjennom hele skoleløpet.
 • Videreføre satsningen på praksisorienterte fag i ungdomsskolen.
 • Utvide satsingen på realfag, og se på samarbeid mellom skolene, næringslivet og det akademiske miljø.
 • Utvise absolutt nulltoleranse mot mobbing ved å gi skolene nødvendige verktøy for å håndtere mobbing.
 • Legge til rette for oppstart av elevbedrifter i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.
 • Styrke helsesykepleiertjenesten i grunnskolen i tråd med samfunnsutviklingen.

Arbeid og egen inntekt styrker selvfølelsen og gir mennesker grunnlaget for å skape sin egen fremtid. Av ulike
grunner kan man trenge hjelp over kortere eller lengre perioder i livet.

For Høyre er det viktig å ha en kommunehelsetjeneste og et sosialt sikkerhetsnett som gir hjelp til de som trenger det.

Stjørdal Høyre vil:

 • Styrke det psykiske helsearbeidet, herunder lavterskeltilbudet i psykologtjenesten.
 • At veier med veibelysning skal ha belysningen påslått så lenge det er mørkt.
 • Sikre at Stjørdal Helsehus får et optimalt innhold for å dekke innbyggernes fremtidige behov for lokale helsetjenester.
 • Videreutvikle flere lavterskeltilbud innen psykiatrien.
 • Forebygge psykiske lidelser blant barn og ungdom gjennom tidlig innsats på barne- og ungdomsskolen.
 • Videreføre praksisen med å pålegge aktivitetsplikt for ungdom som mottar sosialhjelp.
 • Sørge for at hjemmesykepleien og offentlig hjelpeapparat blir prioritert med parkering og annet behov når leilighetsbygg skal planlegges.
 • Ta i bruk smarthusteknologi ved bygging av spesialtilpassede omsorgsboliger

Stjørdal skal være en trygg og god kommune å bli gammel i. Mange eldre ønsker å bo i sitt eget hjem så lenge
som mulig. Stjørdal Høyre ønsker at kommunen må strekke seg langt for å legge til rette for at det kan skje. Høyre
vil satse på aktivitetstilbud for eldre på en rekke områder og på flere steder. Aldring skal ikke være synonymt med å bli pleietrengende.

Stjørdal Høyre vil:

 • Sørge for at kommunen til enhver tid har nok korttidsplasser, og på denne måten kan avlaste pårørende som bidrar slik at våre seniorer kan bo lengst mulig hjemme.
 • Styrke aktivitetstilbudet på bosentrene og sykehjemmet, med et mål om å tilby alle eldre minst en time meningsfull aktivitet hver dag.
 • Satse på gode hjemmebaserte tjenester og hverdagsrehabilitering.
 • At de som ønsker det skal kunne jobbe i 100% stillinger i omsorgssektoren.
 • Bygge flere bosenterplasser slik at behovet til enhver tid er dekket.
 • Sikre fritt brukervalg på hjemmetjenester.
 • I større grad samarbeide med frivillige organisasjoner for å skape sosiale aktiviteter blant eldre.
 • Legge til rette for frivillighet ved at seniorer kan hjelpe seniorer for eksempel som «Besøksvenn» eller «Spisevenn».
 • Være en foregangskommune innenfor fagfeltet velferdsteknologi også i årene som kommer. Vi skal være positive til innovasjon på dette området slik som vi var med
  etableringen av Værnes Respons.
 • Etablere en aktivitetspark med ulike apparater spesielt rettet mot seniorer.
 • Inkludere alderdom i kommunens planlegging med tilbud om aktivitet, tilpassede boliger og bruk av velferdsteknologi for å gi
  maksimal trygghet for hjemmeboende eldre.

For å sikre bolyst i Stjørdal må vi legge til rette for boligbygging og skape attraktive
møteplasser og ferdselsårer i hele kommunen. Gjennom langsiktig planlegging og tenking skal kommunen
legge til rette for at folk skal kunne bosette seg der de vil, og finne aktiviteter å delta på nært der de bor.

Dette arbeidet må skje i tett samarbeid mellom innbyggere, entreprenører og grunneiere. Stjørdal Høyres mål er at Stjørdal kommune skal oppfattes som meget attraktiv kommune å bo i, med evne til å tiltrekke seg nye innbyggere, spesielt de unge i etableringsfasen. 

Stjørdal Høyre vil:

 • Utrede muligheten for å bygge en gangbro over Stjørdalselva i området mellom Værnes og Reppa, og videre se på muligheten for en elvepromenade til Hell / Værnes.
 • Videreutvikle området Molovika-Storvika-Vikanlandet til å bli et enda mer populært friluftsområde, og hvor all ferdsel kan skje sikkert og i samspill med dyre- og planteliv i området.
 • At Stjørdal skal være en ja-kommune i byggesaker.
 • Ha en liberal praksis i fradelingssaker for å styrke boligutviklingen i hele kommunen.
 • Etablere en bystrand mellom Halsøen og Tangen.
 • Bygge parkeringshus i sentrum for å styrke handelen og ulike arrangement i Stjørdal.
 • Skape et attraktivt og levende bysentrum i Stjørdal, med koselige byrom, trivelige butikker og mange boliger, hvor
  mennesker trives.
 • Utvikle Stjørdal stasjon som et attraktivt trafikknutepunkt for både pendlere og andre reisende i henhold til nylig inngått «Byvekstavtale» med Staten. Det skal være fokus på
  billettpriser, avgangsfrekvens og gode parkeringsløsninger for bil og sykkel.
 • Involvere kommunens innbyggere i en dugnad for å skape en ren og pen kommune, til felles glede og trivsel.
 • Se på muligheten for å gjenoppbygge Storvikarestauranten som et turmål og serveringsted.
 • Etablere en bobilparkering med alle fasiliteter i Grustaket slik at Stjørdal velges som stoppested.
 • At arealplanleggingen skal skje med utgangspunkt i de kvaliteter kommunen har, naturgitte forhold og kulturbærere i bygg og bygningsmiljøer.
 • Erverve Hellstranda og elvepromenaden til Hell bru fra Forsvaret.
 • Legge til rette for attraktive boliger og møteplasser spesielt for barnefamilier, med en erkjennelse av at barnefamiliens behov er både mangeartet og i endring.
 • Tilrettelegge for en sosial boligpolitikk som bidrar til at flere som ønsker det kan eie egen bolig.
 • At stedsutvikling skal skje i nært samarbeid med lokalbefolkningen på stedet, gjerne organisert i nærutvalg eller lignende.
 • Vil sikre et balansert boligtilbud i både sentrum og ute i kommunedelene. Boligene skal komme både som eneboliger og leiligheter og ha varierende størrelse og form.

Den viktigste velferden vi har i samfunnet ytes ikke av det offentlige alene. Det skapende mennesket og
næringslivet er grunnlaget for det viktigste velferdsgodet, nemlig arbeid.
Verdiene må skapes før de kan deles. Stjørdal skal være en by hvor bedrifter og virksomheter føler seg hjemme, og
et sted hvor de viktige ansatte har lyst til å bosette seg og leve i. Stjørdal Høyre vil føre en næringspolitikk som fører til nyskapning,
vekst og nye arbeidsplasser. Vi vil tilrettelegge arealmessig for et differensiert næringsliv, hvor det er
plass til alle typer næringsvirksomhet fra produksjon og logistikk til kontorarbeidsplasser, handel- og service-virksomheter. Høyre vil satse
på gründervirksomhet, og med etableringsbistand i samarbeid med private og med interesseorganisasjoner, legge grunnlag for nyetableringer
og videre vekst. I tillegg vil vi ivareta eksisterende næringsliv med ubyråkratiske og positive virkemidler som medfører
at bedriftene vokser og blir værende i kommunen.

Stjørdal Høyre vil:

 • Si nei til alle former for eiendomsskatt.
 • Gi næringslivet gode rammebetingelser med stor grad av forutsigbarhet, enkelhet i byråkratiet og effektiv saksbehandling.
 • Jobbe for å trekke store og små arrangementer til Stjørdal i samarbeid med lokalt næringsliv, frivillige lag og foreninger.
 • Aktivt jobbe for at statlige virksomheter, oljeselskaper og andre teknologibedrifter skal legge arbeidsplasser til Stjørdal.
 • Legge til rette for at Nord Universitet kan utvikle seg videre med kvalitet og bredde på studietilbudet ved Campus Stjørdal på Tangen.
 • Arbeide aktivt for at Forsvaret øker sin satsning og aktivitet i Værnes garnison, og legge til rette for at rotasjonsstyrken fra US
 • Marines trives og har optimalt utbytte av sin trening.
 • Utarbeide en strategisk næringsplan som beskriver kommunens ansvar og oppgaver tilknyttet eksisterende næringsliv og hvordan det skal tilrettelegges for nyetableringer.
 • Bruke private tilbydere for å sikre bedre tjenester til innbyggerne og mer effektiv bruk av samfunnets totale ressurser.
 • Legge til rette for innovasjon og gründere i sterke innovative miljøer gjennom samlokalisering av offentlige kunnskapsinstitusjoner, oppstartsmiljøer og næringsliv.
 • I utarbeidelsen av ny arealplan sikre nødvendig næringsareal tilpasset et mangfoldig næringsliv.
 • Arbeide aktivt for ivaretakelse av eksisterende næringsliv og utvikling av nye næringsveier, bransjer og virksomheter i hele kommunen.
 • Motarbeide arbeidslivskriminalitet og støtte opp om tiltak som sikrer et seriøst og organisert arbeidsliv.
 • Sørge for bedre rammebetingelser for hotell, restaurant og utelivsbransjen.
 

Stjørdal skal være en kommune det er lett å henvende seg til. Alle innbyggerne skal bli møtt med respekt og åpenhet i kontakt
med kommunen. Kommunen skal bruke mer tid på tjenesteproduksjon og mennesker, og mindre tid på administrasjon. Det offentlige skal sikre fellesskapets
interesser gjennom forutsigbar og rettferdig forvaltning. En forutsetning for gode kommunale tjenester er en ansvarlig og forutsigbar økonomistyring. Dårlig
økonomistyring rammer først og fremst de som trenger kommunens tjenester aller mest.
Samfunnet er i en rivende utvikling og vi må stadig forholde oss til ny teknologi og endringer i måten vi arbeider på.
Kommunen må ta i bruk ny teknologi i stadig større grad rett og slett for å makte å løse sine fremtidige oppgaver med å
produsere velferd for innbyggerne innenfor gjeldende økonomiske rammer.

Stjørdal Høyre vil:

 • Være en pådriver for ansvarlig økonomistyring, uten noen form for eiendomsskatt.
 • Sikre at kommunens disposisjonsfond er stort nok og i henhold til sentrale anbefalinger, for å stille kommunen bedre rustet til å bære uforutsette kostnader.
 • Være positiv til videre oppfølging av kommunereformen, og delta aktivt i prosessen med kommunesammenslåing om det skulle være aktuelt.
 • Arbeide for å redusere saksbehandlingstiden i kommunen.
 • At Stjørdal skal satse videre på helsefremmende tiltak for kommunens ansatte, og med sykkelparkering og garderober oppmuntre til at den enkelte går eller sykler til jobben.
 • At kommunen skal være en stor lærlingbedrift og at kommunen så langt det lar seg gjøre stiller krav til at entreprenører som jobber med kommunale prosjekt skal ha lærlinger.
 • Sikre en fortsatt god sosialtjeneste i Stjørdal som yter hjelp til de som trenger det.
 • At Stjørdal kommune må videreutvikle et aktivitetstilbud til sosialhjelpsmottakere ut ifra lovpålagte føringer.
 • At Stjørdal kommune skal være ledende på digitalisering og robotisering av den av kommunale sektoren, herunder:
 • Fornye, forenkle og forbedre søknadsprosesser digitalt hos kommunen og NAV.
 • Basere offentlig innhenting av informasjon på «Bare en gang»-prinsippet, slik at innbyggere og bedrifter slipper å bruke tid på å opplyse om data som kommunen allerede har.
 • Målsette at all skriftlig kommunikasjon med kommunen skal være digital innen 2025.
 • At saksbehandling som ikke krever skjønnsutøvelse skal automatiseres.
 • Styrke den digitale kompetansen til alle ansatte i kommunen.
 • Ta i bruk nye digitale løsninger for å styrke innbyggernes mulighet til medvirkning i saker som angår dem.

Den viktigste oppgaven til det offentlige er å sørge for sikkerhet for sine innbyggere.
Mye av dette ansvaret hviler på Staten med sine nasjonale planer for tiltak og organisering. Stjørdal kommune har med
sin sentrale beliggenhet et særskilt ansvar i så måte. 

Stjørdal Høyre vil

 • At Stjørdal kommune aktivt skal jobbe med samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Fremskynde arbeidet med å skaffe Stjørdal kommune en reservevannkilde.
 • Sikre kommunale vannkilder enda bedre mot forurensning og sykdomssmitte.
 • Vil ha fortløpende ajourføring og forenkling av kommunens planverk for håndtering av kriser og uønskede hendelser.
 • At kommunen skal være aktiv og informere om kriseberedskap og planverk slik at innbyggerne skal være beredd om større ulykker skulle inntreffe.
 • Se på tiltak for å ha best mulig ambulansetjeneste i kommunen.
 • Etablere omlastingsplass mellom ambulanse og helikopter i sentrum, på Skatval, i Hegra og i Lånke som viktig infrastruktur i ambulansetjenesten, og i samråd med
  Luftambulansen og Redningstjenesten.
 • Videreutvikle brann- og redningstjenesten i Stjørdal i takt med samfunnsutviklingen, og på den måte skape trygghet for innbyggerne.
 • At kommunen skal være rustet til å håndtere et sammensatt utfordringsbilde mot kommunens innbyggere. Dette kan være
  bortfall av energi, vann, kommunikasjonslinjer, mobilnett og andre trusler mot vårt samfunn.
 • At kommunen skal være en pådriver for øvelser for alle aktører utover de tradisjonelle beredskapsetatene som har roller i den samlede kommunale beredskapen.
 • At kommunen skal ha en forberedt og trent organisasjon ift krisehåndtering for å sikre kommunens innbyggere.
 • Sikre den kommunale kriseledelsen moderne og robust infrastruktur for sin ledelse.
 • At kommunen i beredskapsøyemed skal sørge for å ha gode relasjoner til alle aktører som har en rolle i kommunens beredskapsplan. Dette gjelder spesielt de ressurser som
  er representert og tilgjengelig i kommunen slik som Forsvaret/Heimevernet, Avinor, hjelpekorps, busselskap, hotell, entreprenører og andre relevante aktører.
 

Kultur og idrett har en verdi i seg selv. Den skapes og dyrkes for samfunnet og menneskene i det. Høyre vil fortsette
å føre en kulturpolitikk som legger til rette for et rikholdig kulturliv hvor det dyrkes frem nye talenter innen idrett
og musikk, kunst, drama, dans og andre kulturgenrer. Stjørdal Høyres kulturpolitikk skal favne både de profesjonelle og frivillige kulturaktørene.

Stjørdal Høyre vil:

 • Bygge en ny svømmehall med konkurransebasseng, velværebasseng, opplæringsbasseng og eget basseng for stupetårn og sklier, som skal styrke attraktiviteten til
  Stjørdal sentrum.
 • Øke tilskudd til våre mange lokale kulturhus som arena for revyer, teater og musikkmiljø.
 • Støtte sterkt opp om frivillige lag og organisasjoner i kommunen.
 • Etablere et minnesmerke for falne på et sentralt sted i kommunen.
 • Fortsette praksisen med kommunal lånegaranti for investeringer i idrettsanlegg.
 • Bedre tilgjengeligheten til svømmehallen, spesielt med tanke på helgeåpning og åpning i skoleferier.
 • Etablere en skipark med snøkanon, rails, hopp og akebakke ved Fosslia Fjellhall.
 • Følge opp og sikre byggingen av basishall for turn og flerbrukshall/ fotballhall på Travbanen.
 • Utvikle Stjørdal Museum Værnes til et senter for bergkunst i regionen, og bedre fasilitetene for formidling av vår felles historie.
 • Sikre tilgangen til skitraseer og utvikle Remarka som vår «Bymark»

Jordbruket er viktig for matproduksjon, bosetting og ivaretagelse av kulturlandskapet.
Høyre ønsker å skape et levedyktig jordbruk gjennom å legge til rette for økt matproduksjon og lønnsomhet.
Et aktivt landbruk og skogbruk, med beitebruk, avvirkning og tilrettelegging for turisme kan opprettholde åpne
landskap og tradisjonsrike kulturlandskap. En stor andel av norsk artsmangfoldet avhenger av beitebruk, og er unikt for Norge. 

Stjørdal Høyre vil:

 • Støtte oppunder investeringer, tilleggsnæringer og nye driftsformer i jordbruket.
 • Stimulere bredt til nydyrking av jordbruksareal der det ligger til rette for det.
 • Være positiv til jordflytting der utbygging krever bruk av matjord.
 • Bidra til økt uttak av skog og økt skogplanting, herunder støtte utbygging av skogsveier.
 • Engasjere seg i utmarksbasert næring og være med å legge til rette for turisme langs elvedrag og i naturen som en tilleggsnæring.
 • Oppfordre og legge til rette for økt bruk av utmark.
 • Etablere et nydyrkingsfond for nye jordbruksarealer.
 • Frigjøre den enkelte bonde fra tyngende regler, restriksjoner og påbud og heller stimulere til skaperkraft basert på den enkeltes ønsker, evner og ressursgrunnlag.
 • Gi hver enkelt grunneier bedre muligheter for å øke inntektsgrunnlaget ved å utnytte eiendommens fulle potensiale.
 • Bidra til at landbruksproduksjonen i Stjørdal økes slik at vi når det nasjonale målet for økt matproduksjon. 
Eller last ned vårt program her