Høyres viktigste saker for Trondheim 2019

Foto: Åge Hojem/Trondheim Havn, Fabian Bröcker/NTNU, Lars Geithe, Carl-Erik Eriksson/Trondheim kommune, Victoriano Javier Tornel García, Per Henning/NTNU, HuBar/NTNU, Musikkfest Trondheim, NTNU og Einar Fredriksen. Alle foto er lisensiert under Creative Commons (navngivelse–del på samme vilkår).

Høyres alternative budsjett stanser kutt til de svakeste, viser et krafttak for byutvikling, setter høyere ambisjoner for kunnskap og mestring, og løfter frivilligheten.

Trondheim trenger mer Høyre-politikk! I budsjettet for 2019 viser vi hvordan det er mulig å styrke velferden og øke valgfriheten. Uten å øke eiendomsskatten. Høyre er på lag med byen og vil samarbeide med de som har visjoner for byen. Høyre er åpen for å tenke nytt og slippe til flere aktører for å sikre god kvalitet på tjenestene. Vi ønsker at alle gode krefter som vil bidra til at Trondheim blir en enda bedre by, også private, ideelle og frivillige, får være med på laget.

Hele budsjettet kan leses som vedlegg nederst på denne siden.

Vi tar bo- og aktivitetstilbudet på alvor: 14,5 millioner kroner

Tilbudet til utviklingshemmede har vært økonomisk presset i flere år. En rekke enkeltsaker, bekymringsmeldinger og påpekninger av lovbrudd, viser at kommunen svikter de svakeste. Det er ikke akseptabelt at enkeltpersoner ikke får den hjelpen og de tilbudene de har rett til.

Høyre reverserer kutt på 14,5 millioner kroner, og ber om at det settes i gang et arbeid for å få samsvar mellom budsjett og omfang av tjenester for å skape forutsigbare rammer for driften. Trondheim ligger i dag betydelig under gjennomsnittet for ASSS-kommunene.

Det må gjøres en gjennomgang av området for å få en bedre oversikt over forholdet mellom tjenester som skal ytes og budsjett. Dette for å få en vurdering av hva som er riktig budsjettnivå. Det må utvikles bedre verktøy for økonomistyring, blant annet for å fange opp endringer gjennom året som påvirker budsjettet. Vi må se på nye modeller for drift. Ny organisering av enheter kan utnyttes positivt for bemanning og fagmiljø. Samarbeid med ideelle og private for å skape bedre tjenester må utvikles videre. Inntektsmulighetene må gjennomgås. Utviklingshemmede må få større deltakelse i yrkeslivet. Oppfølgingen av og tjenestene til brukere uten utviklingshemming må gjennomgås, både for å sikre at BOA tilføres inntekter når det kommer inn brukere uten utviklingshemming, og for å vurdere om de skal ha andre tjenestetilbud.

Totalt styrker Høyre helse- og velferdsområdet med 35,6 millioner kroner.

På tide med et krafttak for byutvikling: 22,5 mill kr

Det må tas tydelige grep for å vitalisere Midtbyen, utvikle nye klima- og miljøvennlige bydeler i de sentrumsnære havneområdene, og ruste opp veiene. Trondheim har havnet bakpå gjennom flere års forsømmelser.

Høyre satser på Midtbyen, og legger opp til en rekke tiltak som kan bidra til å gjøre Midtbyen mer attraktiv for handel og opplevelser. En negativ trend over flere år viser at det trengs færre restriktive tiltak, ikke flere. Høyres Midtbypakke skal bidra til å gjøre det triveligere i byen, og dessuten legge bedre til rette for handel og aktivitet gjennom gratis gateleie.

Høyre vil fortsette å være en pådriver for omformingen av de sentrumsnære havneområdene og utviklingen av en moderne, klima- og miljøvennlig bydel på Nyhavna. Dette arbeidet blir stadig unødig forsinket.

Etterslepet på veiene er på 1,7 milliarder kroner, og dårlige veier (ikke minst grusveier) er et stort problem i deler av byen.

 • Midtbypakke: Gratis gateleie, kultur- og trivselstiltak. 4,5 mill kr
 • Fjordbyen: 1 mill kr
 • Trappe opp veivedlikeholdet, satsing både på driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2 + 15 mill kr

Styrke frivilligheten: 3,6 mill kr

Frivillig arbeid beriker byen, sørger for kultur, trivsel, integrering, folkehelse, idrett, møteplasser og mye mer. Frivilligsentralene i bydelene har en viktig rolle for å mobilisere og samordne frivillig innsats. Matsentralen omfordeler mat som ellers ville ha blitt kastet, og gjør en uvurderlig sosial innsats. Tilskudd til driften vil sikre at den kan fortsette. Det er stor interesse for isidretter i Trondheim, men svært dårlig med anlegg. En ishall på Dalgård kan realiseres i samarbeid med Astor, og planleggingen må komme i gang.

 • Styrke frivilligsentralene: 1,5 mill kr
 • Matsentralen: 0,6 mill. kr
 • Dalgård ishall, planlegging: 1,5 mill. kr

Høyere ambisjoner for kunnskap og mestring: 23,7 mill kr

Kunnskapsbyen har gode forutsetninger for å skape Norges beste skole, som er Høyres ambisjon. Vi må satse både på kunnskap og innhold i skolen og på gode læringsmiljøer. Kommunen har havnet bakpå når det gjelder skolebygging, mangel på skolekapasitet bremser byutviklingen og gir en dårligere skolehverdag for ungene. Høyre setter av investeringsmidler som kan brukes dersom det blir mulig å forsere skolebygging.

 • Skolehelsetjenester: 2 mill. kr
 • Skolemiljøagenter: 1 mill. kr
 • Lærerspesialister: 0,5 mill. kr
 • Ungt entreprenørskap: 0,2 mill. kr
 • Den kulturelle skolesekken: 1 mill. kr
 • Bibliotekene: 1 mill. kr
 • Investeringsreserve skoler: 15 mill. kr (investering)
 • Sommerskole
 • Teach First
 • Vitenskapsfestival: 3 mill. kr

Mangfold og valgfrihet

Til sammen flytter Høyre på omkring 120 millioner kroner i budsjettet. Det gir rom for mange viktige satsinger. det gjelder blant annet:

 • 15 millioner kroner ekstra til eldreomsorgen
 • Bremse gjeldsveksten ved ekstra nedbetaling
 • Stanse økningen i eiendomsskatten
 • Redusere egenandelen ved opphold ved Vistamar

Høyre mener folk i større grad må få velge løsninger selv, både når det gjelder helse og velferd og oppvekstområdet. Høyre vil åpne opp for flere aktører, enten det er private, ideelle, eller sosiale entreprenører.

Dette vil bidra til nye løsninger og innovasjon. Og folk får bestemme mer over egen hverdag. Erfaringer fra andre byer viser at alle tjener på å åpne opp for flere. Det er på tide at folk i Trondheim kan oppleve den samme valgfriheten.