Ny boligpolitikk for Trondheim

Resolusjon vedtatt av Trondheim Høyres årsmøte 2019

Alle mennesker skal ha en god bolig. I Norge har vi en god tradisjon for at de fleste eier sin egen bolig, og i Trondheim bor nesten 8 av 10 i selveierbolig.
Trondheim Høyre mener det er et gode at mange eier sin egen bolig. Det bidrar til gode bomiljø, bedre helse, det sprer økonomisk makt og gir den enkelte forutsigbarhet.
Boligprisene øker, særlig i de store byene, inkludert Trondheim. For de fleste er det likevel mulig å komme seg inn på boligmarkedet. Ifølge Eiendom Norges «sykepleierindeks» er nesten hver fjerde bolig til salgs i Trondheim innenfor økonomisk rekkevidde for en singel sykepleier. Det er positivt.
Trondheim vokser raskere enn de fleste andre byregioner i Norge. Det skaper behov for flere nye boliger. Samtidig vet vi at måten vi bor på er i endring. Flere bor alene, og det blir flere eldre som bor alene. Dette tilsier at boligbyggingen må økes i årene fremover.
Trondheim kommune har ansvar for å sikre at byen har tilstrekkelig areal for boligbygging, og for å legge til rette for at det bygges nok. Dette blant annet gjennom effektiv saksbehandling og forutsigbare rammevilkår.
Trondheim Høyre vil gjøre det raskere, enklere og rimeligere å bygge boliger, for å sikre at det bygges tilstrekkelig med boliger for å møte befolkningsveksten og for å hindre urimelig prispress. Trondheim Høyre mener at utbyggingsarealer må utnyttes bedre for å sikre at det bygges nok boliger. Det er også nødvendig å revidere kommunale planbestemmelser der de pålegger strengere tekniske krav enn nasjonale krav.
Trondheim Høyre mener tilrettelegging for flere boliger må følges av tydelige krav om kvalitet. Siden tusenårsskiftet er det gjennomført en omfattende eplehagefortetting i etablerte småhusområder. Utbygginger som hver for seg er begrenset, utgjør i sum store endringer, og påfører i mange tilfeller nabolag store ulemper i form av eksempelvis tap av grøntområder, sol, lys og utsyn.
Det er behov for en god balanse mellom hensynet til god arealutnyttelse, gode bomiljø og økt boligtilbud. For Trondheim Høyre er det klart at det største potensialet for økt boligmasse ligger i nyregulering, i tillegg til transformering av allerede bebygde områder. Men i takt med befolkningsveksten vil det fortsatt være behov for fortetting. Trondheim Høyre mener fortettingen må skje med vett, i motsetning til hva som har vært tilfelle under Ap-styret. Det er behov for en helhetlig gjennomgang av byens fortettingspolitikk for å sikre at fortetting ikke gir en urimelig belastning i etablerte nabolag og bomiljøer. Prinsipper for fremtidig fortetting må forankres i kommuneplanens arealdel for å sikre forutsigbarhet for næringsliv og grunneiere. 
Trondheim Høyre vil:
 • Gjennomgå og myke opp tekniske krav som kommunen har stilt til boligbygging som går lenger enn teknisk forskrift og nasjonale standarder.
 • Planbestemmelser som minstekrav til uteareal, parkeringsnorm, krav om gjennomlys, etc, skal gjennomgås og mykes opp. Dette gjelder særlig i sentrumsnære områder. 
 • Sørge for et mangfold av boligtyper i hele Trondheim, slik at man kan ha hele sin «boligkarriere» i byen og ikke må flytte til nabokommune for å fylle behovet for gode familieboliger: Urbane leiligheter for unge mennesker i etableringsfasen, boliger med god tilgang på hage eller utemiljø av høy kvalitet for barnefamiliene og leiligheter tilpasset godt voksne beboere. Mangfoldet skaper en bedre by, også på boligområdet.
 • Øke utnyttelsen av boligtomter i områder hvor høy grad av fortetting er ønskelig. Dette blant annet ved å fjerne leilighetsnormer og åpne for økt byggehøyde.
 • Legge til rette for minst 25.000 nye boliger frem mot 2050, over halvparten av dem i sentrumsnære områder.
 • Ivareta verneverdig og historisk bebyggelse som representerer kvaliteter som er viktige for Trondheims identitet. Bærekraftig bruk er den beste måten å sikre disse hensynene på. Det må derfor legges til rette for ombygging til boliger, med lavere krav til teknikk[SH2] , lysinnslipp mv, der det er aktuelt.
 • Sørge for forutsigbarhet for rekkefølge av utvikling av boligområder. Utbygging av sentrumsnære områder og områder nær kollektivakser og lokalsentra skal prioriteres.
 • Trondheim skal bli en mer kompakt by, hvor flere kan gå eller sykle til jobb og offentlige tjenestetilbud.
 • Fremtidig fortetting skal i større grad tilpasses bydelene. Det er ikke akseptabelt at fortetting skjer på bekostning av nabolag og forringer kvaliteter som er nabolagets felleseie.
 • Det må settes fart på utbygging av nye urbane, moderne, miljøvennlige boliger i sentrale deler av byen. Områder som er godt egnet for dette er for eksempel Sluppen/Tempe, Nyhavna, Brattøra og Leangen.
 • Trondheim Høyre mener at nye boliger skal bidra til å utvikle og forsterke det historiske sentrum i byen.
 • Prioritere høyere, tettere, grønnere og mer mangfoldig bebyggelse ved kollektivknutepunkt.