Trondheim Høyre med gjennomslag på skole og klima

Ingrid Skjøtskift, Thomas Sakshaug og Radino Dizza Mahendra er fornøyde med gjennomslag på fylkesårsmøtet.

På Trøndelag Høyres årsmøte i helgen møtte en engasjert delegasjon fra Trondheim Høyre, og hadde på forhånd sendt inn resolusjoner om skole og klima. Etter mye debatt og forhandlinger med andre delegasjoner ble Trondheim Høyres resolusjoner om skole og klima vedtatt. 

En god skole for alle i Trøndelag

Alle elever skal få tilpasset undervisning. Elevene i Trøndelag er svært forskjellige, og for at de alle skal kunne nå sitt potensial, må undervisningen legges opp deretter. Både faglig sterke og svake elever bør møte utfordringer på sitt nivå. Trondheim Høyre fikk blant annet gjennomslag for:
 • Utvide det frivillige leksehjelpstilbudet, og sørge for at dette blir et godt supplement i tillegg til den ordinære undervisning. 
 • Ha en nasjonal strategi for barn med lærevansker. 
 • Etablere et nasjonalt dysleksisenter, etter modell fra private institusjoner i utlandet. 
 • Tilby forsert løp i matematikk, naturfag og engelsk som valgfag for alle elever på ungdomsskolen. Blant annet sørge for at det blir mulig for ungdomsskoleelever å ta tilbud om t-matte (teoretisk matematikk) på videregående. 
 • Sikre nok ressurser i grunnskolene slik at elle elever kan få den tilpassede undervisningen som de har krav på. 
 • Det bør på lik linje med utdannelse også settes krav til egnethet for undervisning og arbeid med barn og unge.
 • Det skal tilbys obligatoriske innføringsfag i norsk, matematikk og engelsk for elever som begynner på videregående skole med under 3 i karaktersnitt. Elever med svake norskferdigheter bør ha plikt til å gjennomføre norsk opplæring og utvidet opplæringstid i videregående skole. 
 • Gi helsesykepleier mulighet til å skrive dokumentasjon for sykdomsfravær fra skolen. 

Trøndelag og Norge med ledertrøye i det grønne skiftet

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Høye utslipp og klimaendringene er en global utfordring. Alle klimagassutslipp betyr like mye for verdens klima, uavhengig av hvor de slippes ut. Samarbeid med EU og andre internasjonale sammenslutninger er viktig, men viktigst av alt er innovasjon. Som representanter for kunnskapsby nummer én fikk Trondheim Høyre blant annet gjennomslag for:
 • Å øke tilskuddet til skogplanteforedling, tettere planting og gjødsling for å øke opptaket av CO2 i skogen.
 • Bruk av byggeråvarer med lave eller ingen klimautslipp må øke, slik som trevirke og stål, sement og betong produsert gjennom gjenbruk og karbonfangst. Offentlig sektor må bruke sin innkjøpsmakt aktivt for å sørge for klimavennlige anskaffelser. 
 • Landbasert vindkraft må kunne gi langsiktige inntekter til de berørte kommuner. Det må innføres kortere frist fra konsesjon er gitt til byggestart. 
 • En egen miljøindeks (EPI) skal benyttes for å differensiere havneavgiftene og ligge til grunn for prioritering av kaiplass. 
 • Kjernekraft slipper ikke ut CO2, og er nødvendig for at verdens klimautfordringer skal kunne løses. Norge bør derfor fortsette å intensivere kjernekraftforskningen.
 • Realisere Ocean Space Center som bidra til utvikling av ny teknologi for reduksjon av utslipp.   

Debatt om Barentshavet og LoVeSe

Det ble også en debatt om Barentshavet, Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe),
med forslag om både vern og konsekvensutredning, hvor årsmøtet endte med å stemme for konsekvensutredning av LoVeSe, og å si nei til flytting av iskanten i Barentshavet.