Høyre vil løfte guttene i Trondheimsskolen

Jentene gjør det bedre enn guttene på skolen i nesten alle fag. Høyres ordførerkandidat Ingrid Skjøtskift har ni tiltak for at flere gutter skal få oppleve mestring.

Stoltenberg-utvalget har nylig fremlagt sin rapport om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. I dag er det tydelige forskjeller mellom gutter og jenter på alle nivåer i utdanningssystemet. Vi ser forskjeller i språkutvikling, karakterer, behov for spesialundervisning, gjennomføring i videregående opplæring og andel i høyere utdanning. Trondheim med sine kunnskapsmiljøer står i en særstilling, så Trondheimsskolen kan gå foran og gi muligheter til alle.
– Trondheimsskolen skal skape mestring for guttene, uten at det går ut over jentene, sier Høyres ordførerkandidat i Trondheim, Ingrid Skjøtskift.
Trondheim Høyre foreslår ni tiltak:
1. Mer forskning: Stoltenberg-utvalget påpeker at vi mangler forskning på hva som løfter guttene i skolen. Derfor vil Trondheim Høyre bruke kompetansemiljøene på NTNU og andre forskningsinstitusjoner for å forske på ulike skoletiltak som skal løfte guttene. Trondheim skal ta en lederrolle i det viktige arbeidet med å forske mer på hvilke tiltak som fungerer for guttene i skolen. Det er for eksempel behov for mer forskning på bruk av digitale verktøy i undervisningen.
2. Tidlig innsats: Forskning fra Stavangerprosjektet viser at språkaktivitetene i barnehagen fenger jenter mer enn gutter og at guttene derfor kan få mindre språklig stimulering. Derfor vil Trondheim Høyre ha en egen språksatsing i barnehagen og jobbe for at enda flere av de ansatte skal være barnehagelærere. I skolen vil vi sørge for enda flere begynnerspesialister i de laveste trinnene.
3. Fleksibel skolestart: Trondheim Høyre vil prøve ut mer fleksibel skolestart, men først og fremst satse på variert undervisning i første klasse, kortere undervisningsøkter og mer fysisk aktivitet. Det er skolen som må tilpasse seg barna, ikke barna som skal tilpasse seg skolen.
4. Kvalitet i SFO: Mange elever tilbringer dagene sine på SFO. Derfor vil Trondheim Høyre at SFO-ledere skal ha pedagogisk eller annen relevant utdanning og flest mulig av assistentene skal ha fagbrev, fortrinnsvis i barne- og ungdomsarbeiderfaget, men en bredde av faggrupper for å bygge et sterkt lag rundt eleven.
5. Fornye alle læreplanene: Stoltenberg-utvalget skriver at det kan se ut til at skolene ikke klarer å tilpasse undervisningen til guttene. Når vi fornyer alle læreplanene må vi samtidig sette i gang et arbeid for å gjøre undervisningen mer praktisk, mer engasjerende og mer variert.
6. Slå sammen norskkarakterene: Utvalget påpeker at det er mange språkkarakterer på vitnemålet. Derfor ønsker Trondheim Høyre å slå sammen de to skriftlige norskkarakterene til én. Det har vært gjennomført forsøk på dette hvor evalueringen viser at lærerne får bedre tid til tilbakemeldinger og opplæring.
7. Spesialundervisning: Dobbelt så mange gutter som jenter med vedtak får oppfølging av en ufaglært assistent. Trondheim Høyre vil derfor kartlegge hvor mange gutter og jenter som får oppfølging av en ufaglært assistent i Trondheim, og reformere spesialundervisningen. Vi må flytte kompetansen ut fra kontoret og inn i klasserommet, og sette inn innsatsen tidlig.
8. Tiltaksplikt: Elever med faglig svakt grunnlag fra ungdomsskolen faller lettere fra i videregående opplæring. Trondheim Høyre vil derfor innføre en plikt for skolene til å sette inn tiltak for elever som har for høyt fravær. Dette må være et samarbeid mellom ulike instanser i kommunen som skolehelsetjeneste, foreldre, barnevernet, kontaktlærer og eleven selv. Vi må også ha tilbud for de elevene som ikke har tilstrekkelig med grunnleggende ferdigheter fra ungdomsskolen slik at alle har de forutsetningene de trenger for å mestre videregående.
9. Flere læreplasser: Stille krav om bruk av lærlinger hos de som utfører oppdrag. Her må det bedre rutiner til for å sikre at leverandører er tilknyttet lærlingordning. Lærlingenes andel arbeidstimer skal være på minimum 10 %. Tettere samarbeid med næringslivet for å dimensjonere yrkesfagtilbudene riktig og synliggjøre hvor det er ledige læreplasser.