Høyre sier nei til Trondheim kommune som boligspekulant

Rita og hennes venner i bystyret vil la kommunen bli en aktør i boligmarkedet. Det er å spekulere med kommunens inntekter og kan ramme eldre pleietrengende, skoleelever og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det kan ikke Høyre akseptere, sier Høyres fraksjonsleder i Arbeids- og sosialkomiteen, Kjetil Utne.

Foto: Jan Vestre

— Bystyret behandler nå boligpolitisk plan. Et overordnet mål er å skaffe flest mulig en bolig med en størrelse, beliggenhet og standard som innbyggerne ønsker. For å holde prisene nede slik at flest mulig kan komme seg inn på boligmarkedet, må vi sørge for nok tomter med variert beliggenhet. Det bør ikke være slik at folk som ønsker å bo i Trondheim må bosette seg i omegnskommunene fordi Trondheim ikke kan tilby passende boliger. Det fører bare til tapte skatteinntekter og større klimagassutslipp.

Hvorfor støtter ikke Høyre forslagene fra venstresiden om blant annet kommunalt boligbyggelag?

 — Arbeiderpartiet og støttepartiene tror kanskje boligbygging er risikofritt, men vi hører jevnlig om private utbyggere som bommer på markedet med store tap og konkurs som resultat. Hvis vi går litt tilbake i historien er det kanskje også mange som husker Trondheim Byfornyelse og Ungdommens Egen Heim. Førstnevnte ga kommunen store tap mens Ungdommens Egen Heim er en av historiens største konkurser i Trondheim. En kommune skal ikke drive på en måte som medfører risiko for tap. Det rammer de aller svakeste i samfunnet ved kutt i bevilgningene.

Hvilket alternativ har Høyre for å hjelpe de mest vanskeligstilte?

 — Kommunale boliger er virkemidlet for de aller mest vanskeligstilte, men heldigvis har mange leietagere sagt opp sin kommunale bolig de siste årene for enten å kjøpe egen bolig eller for å leie på det private boligmarkedet. Det er bra! Det har medført at mange hundre kommunale boliger har blitt stående tomme. Dette er boliger med en størrelse, standard og beliggenhet som har gjort dem uegnet for barnefamilier. Høyre har derfor ønsket å øke salget av disse uegnede boligene, men har blitt nedstemt av flertallet. Resultatet er dyrere husleie for beboerne og en ekstraregning for Trondheim kommune på 51 millioner kroner i fjor. Men vi må også heve inntektsgrensen for å kunne få rett på kommunal bolig. Den er langt lavere i Trondheim enn de andre storbyene.

Hva med de som ikke kan få kommunal bolig, men som likevel ikke kommer inn på boligmarkedet?

 — TOBB har prøvd ut med suksess en ordning med leie for eie. Det vil si at du leier med en rett til å kjøpe leiligheten etter noen år til samme pris som det boligen kostet når du inngikk avtalen. Prisstigningen i denne perioden vil i praksis skaffe deg den nødvendige egenkapitalen. Nå ønsker flere private utbyggere også å tilby slike ordninger. Problemer er imidlertid at det oftest er de mest ressurssterke som kan benytte seg av denne ordningen. Vi ønsker at kommunen skal inngå avtaler med utbyggere om å bruke startlånordningen for å hjelpe de mindre ressurssterke inn på boligmarkedet. 

Høyre ønsker også å bygge boliger på taket av kommunale bygg?

 — Det er riktig. Vi må tenke nytt i fremtiden. Vi kan for eksempel tenke oss at skolen bruker de nederste etasjene, så bygges det boliger på toppen. Slik halverer du tomtekostnaden, fortetter uten å ødelegge bomiljø med småhus og skaper liv og aktivitet og den trygghet det medfører at området blir brukt døgnet rundt. Lavere tomtekostnader vil bidra til raskere utbygging av nye skoler. Men vi kan også tenke oss for eksempel både en barnehage og et sykehjem i samme bygg eller for eksempel en fritidsklubb for unge. Det kan skape et samarbeid mellom unge og eldre som alle kan tjene på. 

 — En privat eiendomsutvikler takler endringene i behovet ved å endre bruken av lokaler. Fra butikk til restaurant eller fra fabrikk til boliger. Trondheim kommune sliter med store svingninger i behovet for skolekapasitet. Nå løser vi det med å sette opp brakker eller stadige ombygginger på skolen. I stedet vil bygninger som rommer flere typer virksomhet for eksempel flytte en butikk til et annet lokale og bruke de frigitte lokalene til utvidelse av skolen. Eller motsatt hvis det skulle være ønskelig. Kommunen må tenke på samme måte som private eiendomsutviklere.