Eldre mennesker blir utsatt for vold

Ullensaker Høyre går til valg på å styrke et mer aldersvennlig samfunn. Dette vil vi gjøre gjennom mer kvalitet i helsehjelpen for eldre,  økt bruk av helseteknologi, og i tillegg vil vi sikre gode fellesskap og møteplasser som forebygger isolasjon og ensomhet i alderdommen, samtidig ivareta pårørende med støtte og hjelp.

I dagens samfunn hører vi stadig om mennesker som blir utsatt for vold, gjerne i sammenheng med ungdommen, gjengdannelser, ungdom på vei mot stupet i full fart. Men også eldre mennesker blir utsatt for vold både fysisk og psykisk, et tema som blir lite belyst i media av ulike årsaker.

Vold fra nære

Derfor er mange eldre redd for å bli gamle. Redd for å bo i sitt eget hjem , redd for å bli utsatt for vold, ikke bare utenfra i forsøk av ran, luring av penger på nett eller lignende, men i sine nære omgivelser, vold fra et familiemedlem, som ektefelle eller en datter eller sønn, «mao vold i nære relasjoner».                            

Hvis en søker på nett viser forskning at minst 22000 eldre personer utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt hvert år, eller sagt på annen måte at mellom sju og ni prosent blitt utsatt for vold i eget hjem Dette er formidable tall i tillegg er dette et gråsone område, så eksakte tall er usikre, antakelig flere enn vi tror.  Derfor er det viktig at helsepersonell følger spesielt opp hjemmeboende med denne lidelsen,som ikke var tilfelle på dokumentaren på NRK i vinter. Hvor det meste var galt, der det var mange vikarer og ukvalifiserte på hjemmebesøk, dette skaper utrygghet.

Skam – still spørsmål!

Hvordan kan dette skje spør mange? Det er nok mange eldre som skjuler sin hvedag om som følge av skam, men kanskje også som følge av at de ikke har et nettverk / familie medlemmer  å  be om hjelp eller fortelle det til. Det er nok mange «blåflekkerog fall» som blir skjult på denne måten. Hvem har lyst å fortelle at nærmeste familie er voldsutøveren, en sønn, en ektefelle. Andre familiemedlemmer ser at noe er galt, men kommer ikke til for å gripe inn, eller skjønner ikke, kan være en forklaring                                                                                

Skam i familier gjør at dette er under kommunisert i samfunnet. Kjære helsevesenet på hjemme besøk gjør jobben deres og still også spørsmål om vold, ikke bare godta alle blåflekker og fall, men forsøk å se bak forklaringen, kanskje er det noe annet. Hjemmebesøk med kvalifisert personell er ekstra viktig ved f.eks. innføring av velferdsteknologi.  En trygg alderdom er en grunnleggende verdi i det norske samfunnet, og slik må det være hvis vi fortsatt skal kunne si at våre verdier er basert på respekt for enkel mennesket og dens betydning.