10 gode grunnar til å røyste Høgre i Vaksdal

Våre hovudsaker 💙

💙 På lag med jobbskaparane. Me treng gode rammevilkår for næringslivet og landbruket, og å sikra fleire lokale arbeidsplassar i perioden.

💙 Du skal få behalde meir av inntekta di. Me vil jobba for reduksjon av eigedomsskatt for privatbustader i perioden.

💙 Gode helse og omsorgstenester. Med gode bygg og kompetente tilsette skal me jobbe for betring av helse og omsorgstenestene.

💙 Fjorden som reiseveg. Me ynskjer å kartleggja og utvikla kommunale kaianlegg i perioden, for fritidsbruk og framtidsretta reiselivsutvikling.

1. Bygging av ny barnehage på Dale

2. Utvikling av
næringsareal i heile kommunen

3. Gradvis reduksjon av eigedomsskatt

4. Innføring av «leige til eige» til dømes for unge i etableringsfasen

5. Gradvis auke i midlar til vedlikehald av kommunale vegar

6. Fortsatt kamp for realisering av K5

7. Sikra fleire nyetableringar av bedrifter i kommunen, gjennom arealplanar og tilrettelagte tiltak for etablerarar

8. Utviding av somarjobbordningane for ungdom

9. Tilpassing av det kommunale helsetilbodet, slik at best mogleg kvalitet vert gitt til dei som treng det

10. Vidareutvikling av
inkluderingsfondet, for å sikra fleire born og unge tilgang til organiserte fritidsaktivitetar