Avgiftsreduksjon for mikrobryggerier som Hunsfos bryggeri

Stortinget har nylig vedtatt å gi avgiftslettelse for mikrobryggerier, noe som vil stimulere til økt mangfold av alkoholsvakt øl og massiv næringsutvikling. Direktør i Norges Bryggeri— og drikkevareforening, Petter Nome, har vært på besøk hos Hunsfos Bryggeri for å høre hvilken betydning dette har for mikrobryggerier rundt i landet.nnn n

Mandag 4. juni var Petter Nome på besøk i Vennesla for å besøke Hunsfos Bryggeri, for å høre mer om effekten som avgiftsletten kan ha for et lite bryggeri som dem. Sammen med Nome deltok også lokalpolitikere fra Vennesla Høyre, Åse Eikeland og gruppeleder Jens Røed.n
n
Her ble de tatt i mot av salgssjef John Gunnar Harildstad, som kunne fortelle at denne avgiftsreduksjonen betyr en mye tryggere arbeidsdag for han, som er eneste ansatt. Samtidig kan dette også by på nye muligheter for bedriften å utvikle seg videre både i Agderregionen og med tanke på eksport til utlandet.n
n
Til nå har Hunsfos bryggeri et tett samarbeid med Vennesla kommune, Cruice Sørlandet som sender hundrevis av cruiseturister hvert år, og andre eventer med Hunsfos Næringsforening.n
n

n

«En slik avgiftsreduksjon er bra for en næring som i all hovedsak baserer seg på tusenvis av dugnadstimer for å skape et mangfold av produkt med høy kvalitet», sier Petter Nome.n
n
Nome er fornøyd med at KrF sammen med regjeringspartiene Høyre, Venstre og FrP utgjorde flertallet som forrige uke vedtok revidert nasjonalbudsjett. n
n

n


Satsing på alkoholsvakt øl

n

Forslaget omfatter øl med styrke mellom 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol (øl klasse D; dvs. øl som kan selges i butikk). Avgiftssatsen på slikt øl er 22,07 kroner per liter.n
n
Ved å gi avgiftslette kun i Klasse D (ikke for sterkøl) vil man også gi insentiv til økt satsing på alkoholsvakt øl.

n

«I tillegg representerer småskalabryggeriene en måteholdskultur som står i sterk motsetning til fyll og misbruk. Det er her snakk om kostbare produkter, der prisen pr alkoholenhet ligger svært høyt sammenliknet med andre drikkevarer. Bedre vilkår for disse produsentene, vil i seg selv stimulere til sunnere drikkemønstre», sier Harildstadn

n

Lokal identitet og nyenarbeidsplasser

Tradisjonelt har bryggeriene vært viktige lokale identitetsskapere. Med de nye småskalabryggeriene er dette tatt til et nytt nivå, fordi de viderefører lokale bryggetradisjoner, i stigende grad tar i bruk lokale råvarer, profilerer lokalsamfunnet i butikkhyller og på serveringssteder og skaper nye arbeidsplasser. Svært mange bryggerier har også nært samarbeid med lokale matprodusenter og reiselivsaktører, noe som gir positiv synergi i mange tilgrensende næringer. nnn

n «Dette handler verken om liberalisering eller billigøl, men massiv næringsutvikling i utkantkommuner, med positive ringvirkninger for lokalt reiseliv og lokale matprodusenter», sier Nome.n
n
Småskalabryggeriene står i dag for 4,4 prosent av ølvolumet i Norge, men 25 prosent av sysselsettingen i næringen. Mange av disse arbeidsplassene henger imidlertid i en tynn tråd. Bedriftene har liten inntjening og hver år utføres over 100 gratis dugnadsårsverk.

n

«Mange bryggerigründere står på, skaper verdier og tar ut lite lønn. Denne avgiftslettelsen kan bidra til at flere etablerer og opprettholder arbeidsplasser. Det gjør hverdagen litt enklere for gründerne», sier Harildstad.n
n
Regjeringens forslag og vedtaket av RNB kan skape en litt tryggere tilværelse for disse om lag 150 gründerbedriftenennnn
n

n

Saken sendes til ESA før innføring

Endringen kan innebære statsstøtte, og kan derfor ikke iverksettes før saken er avklart med ESA. Regjeringen foreslår iverksettelse fra den tid departementet bestemmer.nn
n
Man er klar over at det er visse utfordringer med å kontrollere innførsel fra utenlandske produsenter. Regjeringen legger opp til at dokumentasjonskrav og rapportering legges på importleddet.n