Politikk

Verdal er hele tiden i endring med nye mennesker og nye arbeidsplasser. Mangfoldet vi ser i Verdal krever hele tiden politisk nytenkning og nye ideer og bedre løsninger på de utfordringene samfunnet står overfor.

Våre hjertesaker

 • Kunnskap i skolen

  For Verdal Høyre er elevenes og lærernes faglige og sosiale miljø et viktig hensyn i skolepolitikken.

 • Tidlig innsats i barnehagen

  En god oppvekst danner grunnlaget for et godt liv. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at de som ønsker det får barnehageplass, og at innholdet i barnehagen holder et høyt faglig nivå.

 • Trygge arbeidsplasser

  Verdal skal være en kommune hvor bedrifter føler seg hjemme og et sted hvor næringslivets medarbeidere har lyst til å bosette seg og leve i. Høyre vil føre en næringspolitikk som fører til vekst, nye arbeidsplasser, nytenkning og nyskapning.

 • Byutvikling, bolyst og miljø

  For å sikre bolyst i Verdal må vi legge til rette for boligbygging. Gjennom langsiktig tenking skal kommunen legge til rette for at folk skal kunne bosette seg der de vil.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Oppvekst og utdanning

I Verdal skal barn og unge oppleve trygghet, muligheter og valgfrihet gjennom hele oppveksten. Samfunnet må måles på hvilke muligheter vi gir til våre barn. Kunnskap gir muligheter for alle.
Høyre ønsker å skape barnehager og skoler som gir barna gode rammer for at de kan realisere evnene, drømmene og ambisjonene sine uavhengig av bostedsadresse og sosial bakgrunn. For å få til det må det være et godt læringsmiljø og dyktige lærere med relevant kompetanse.
Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og bedre læring. Verdal Høyre vil prioritere tidlig innsats i skole og barnehage som begge er viktige arenaer for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap.
Vi ønsker at flere barnefamilier velger å bosette seg i Verdal, og at familiene skal ha gode vilkår. Det må jobbes kontinuerlig for å sikre at alle barn har en trygg og stabil oppvekst, hvor ingen utsettes for mobbing, vold, overgrep eller forsømmelse.
Høyre har høye ambisjoner for hvert enkelt barn. Tidlig innsats i barnehage og skole, dyktige og kvalifiserte lærere og en god skolehelsetjeneste er viktige virkemidler. En god barndom varer livet ut.

Tidlig innsats i barnehagen
De første leveårene former hele livet. Derfor er det viktig med trygge og stabile rammer rundt barnet i de første årene. De første årene skal være viet muligheten til lek, utforsking og å stimulere barns naturlige nysgjerrighet. I barnehagen skal barn og foreldre møte kompetente voksne med et brennende engasjement for barn og barns utvikling.
Verdal Høyre vil:
Oppgradere bygningsmassen i barnehagesektoren for å møte fremtidens behov og krav til moderne barnehager.
Tilrettelegge for at private og ideelle barnehager skal ha minst like stor andel av barnehagemarkedet og sikre dem like rammevilkår som for kommunale barnehager.
Tilrettelegge for et mangfold i barnehagetilbudet som gir familiene frihet til å velge et pedagogisk tilbud som passer sitt barn.
Legge til rette for tidlig intervensjon for barn med nedsatt funksjonsevne. Intervensjon og oppfølging må tilpasses hvert barn og dets utfordringer.
Fortsatt sikre god barnehagedekning.
Videreføre ordningen med gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt.
Fortsette med en sterk satsning på entreprenørskap i barnehage og skole.
Legge til rette for etter- og videreutdanning for alle ansatte i barnehagene.
Jobbe for et mer fleksibelt barnehageopptak.
Ha nulltoleranse mot mobbing.

En god verdalsskole med kunnskap og mestring
En god kunnskapsskole danner grunnlaget for et samfunn med muligheter for alle. Verdal skal gi alle barn en god utdanning. Derfor skal verdalsskolen være blant landets beste skoler, med en sterk satsing på tidlig innsats. Alle elever skal møte kvalifiserte lærere. En sterk satsing på læreren er viktig fordi vi vet læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Høyre ønsker lærere som har mulighet til å utvikle seg selv med flere karrieremuligheter i skolen og faglig påfyll gjennom etter- og videreutdanning. Gode undervisningsopplegg kan utvikles gjennom samarbeid på tvers av kommunegrenser og via nasjonale kompetanseorganer. En styrket skolehelsetjeneste og bedre samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for at elever som sliter på skolen får bedre oppfølging tidlig.
Verdal Høyre vil:
Oppgradere bygningsmassen i oppvekstsektoren og samtidig jobbe for en god skoleøkonomi som gir skolene handlingsrom til å satse på tidlig innsats.
Bygge ny Stiklestad og Leksdalen skole på planteskoletomta.
Sikre realiseringen av ny, renovert Vinne og Ness skole.
Utrede oppgradering/nybygging av ørmelen skole.
Jobbe for gode fagmiljøer, og arbeids- og læringsmiljøer, i verdalsskolen.
Opprette praktisk håndverksfag som valgfag ved ungdomsskolen, og videreutvikle arbeidslivsfaget i samarbeid med næringslivet.
Legge til rette for bransjedrevne fagskoler i tilknytning til industriparken.
Fortsette med en sterk satsning på entreprenørskap i barnehage og skole.
Videreføre satsingen på etter- og videreutdanning for ansatte i verdalsskolen.
Satse mer på tidlig innsats fra 1. til 4. klasse, og prioritere at alle elever skal lære seg å lese, skrive og regne.
Sette av tid og rom for lek i skolen, særlig for de minste barna. Ha økt fysisk aktivitet i kombinasjon med læring i ulike fag og styrke kunnskap om ernæring på barnetrinn.
Styrke lavterskeltilbudet og forebyggingsarbeidet blant barn og unge, og se på muligheten for digital tilgjengelighet som en vei inn til disse tjenestene.
Arbeide for mer forebygging og tverrfaglige yrkesgrupper inn i skolen for å styrke støtteapparatet rundt eleven.
Videreutvikle bruken av digitale verktøy i undervisningen.
Sørge for at livsmestringsfaget blir godt integrert i verdalsskolen.
Sette psykisk helse på timeplanen i skolen og trappe opp innsatsen mot kroppspress.
Ha nulltoleranse mot mobbing.
Legge til rette for alternativ pedagogikk.
Etablere felles system og tiltak for å redusere omfanget av vold og trusler mot ansatte i verdalsskolen.
Følge opp den nasjonale omleggingen av spesialundervisningen. Spesialpedagogene må ut av kontoret og inn i klasserommet.
Jobbe for å gi flere elever med behov for spesialpedagogisk hjelp undervisning fra spesialpedagog eller kvalifisert lærer, og ikke fra ufaglærte assistenter.
En trygg barndom og ungdomstid
En trygg oppvekst gir barn de beste muligheter for resten av livet. Da må barna ha trygge voksne rundt seg, som har riktig kompetanse for å fange opp barn som sliter eller har ulike typer utfordringer. Barnehage og skole former store deler av barns liv, men oppveksten består også av mer. Vi vil jobbe for at verdalssamfunnet skal være åpent og inkluderende for alle barn. Alle barn trenger minst èn god venn. Utenforskap må forebygges tidlig. Hvert barn i Verdal skal ha mulighet til å ha en så aktiv og stimulerende fritid som det ønsker, det være seg innenfor idretten, kulturlivet, samfunnsengasjement eller annet. Verdal kommune må være en åpen og aktiv tilrettelegger for den aktiviteten som foregår.
Verdal Høyre vil:
Legge til rette for at barn med spesielle behov, kan få delta på lik linje med andre, i organisert idrett og fritidsaktiviteter.
Sørge for at ansatte i skoler og barnehager gis tilstrekkelig kunnskap til å fange opp signaler på psykiske vansker og vold og overgrep mot barn.
Forebygge og følge opp barn som står i fare for å falle fra i skolen og i samfunnet
Sikre at det er fritidstilbud tilgjengelig for barn og unge i hele kommunen, og at alle barn skal ha mulighet til å delta på minst èn fritidsaktivitet i uka.
Følge opp den nasjonale ordningen med fritidskort for barn.
Støtte opp om rusfrie arrangementer for ungdom, som for eksempel Statement.
Arbeide for tiltak for ungdom som faller utenom organiserte fritidsaktiviteter.
At kommunen skal ha en helhetlig og samordnet strategi for å utjevne sosiale forskjeller i meningsfylt fritid og ferietilbud for barn, unge og deres familier.
Støtte opp om tiltak som for eksempel «UtstyrsBUA» for gratis utlån av fritidsutstyr, Røde Kors aktiviteter, Frivillighetssentralens «Sommerarbeid for ungdom», «iLAG aktiv fritid for barn og unge», og andre fritids- og ferieaktiviteter som gir barn og ungdom muligheten til å delta uavhengig av foreldrenes inntekt.
Bygge videre på det tverrfaglige kriminalitetsforebyggende arbeidet mellom kommune, politi og lokalsamfunn for øvrig. Jobbe for at taushetsplikt ikke blir til hinder for godt tverrfaglig samarbeid og effektiv iverksetting av tiltak.
Forebygge negativ sosial kontroll som hindrer barn og unge fra å delta på aktiviteter og i samfunnet på lik linje med andre.
Barnevern
Barn skal ha en trygg barndom som gir et godt grunnlag for resten av livet. For å sikre barns beste, må det være en helhetlig forebygging og oppfølging av utsatte barn og familier, der barns rett til å bli hørt ivaretas. Barnevernet i Verdal er på god vei og i riktig utvikling. Verdal skal ha et barnevern med ansatte som har høy kompetanse, der barnet alltid står i sentrum.
Verdal Høyre vil:
Løfte den politiske oppmerksomheten på det kommunale barnevernet gjennom å følge opp den årlige kvalitetsmeldingen i barnevernet som er iverksatt av regjeringen.
Stimulere til rekruttering av flere fosterhjem, og styrke oppfølgingen av disse.
Jobbe for gode arbeidsvilkår for barnevernsansatte.
Legge til rette for etter- og videreutdanning for ansatte i barnevernet.
Sørge for at barnevernet benytter barnets familie og nettverk som ressurs i sine tiltak og at nettverket vurderes ved plasseringer.

Boutvikling

Skal vi utvikle Verdal kommune videre, må vi ha en helhetlig arealplanlegging i et langsiktig perspektiv. Det må være areal tilgjengelig for næringsutvikling og et mangfold av boligbygging i hele kommunen, og kommunen må saksbehandle plansaker effektivt. Vi skal sørge for vekst og utvikling i alle kommunens grender og tettsteder. Samtidig har Høyre respekt for den private eiendomsretten. Hver enkelt skal ha størst mulig grad av selvbestemmelse over egen eiendom.

Verdal Høyre vil:


Tilrettelegge for utvikling og vekst i alle tettsteder og grender i hele kommunen.
Gjøre Verdal attraktiv for hjemflytting og tilflytting.
Utvikle merkevaren Stiklestad og bygge Stiklestad som den nye forstaden til Verdalsøra. Gjennom helhetlig og langsiktig samfunnsplanlegging skal vi gjøre Stiklestad til satsningsområde for fremtidig vekst, fortetting og utvikling.
Vurdere muligheten for å lokalisere ny barnehage i nærhet til ny skole på Stiklestad.
Regulere nye boligtomter i grendene, og legge til rette for at det kan bygges leiligheter som et alternativ til eldre som heller vil bo på bygda enn i sentrum.
Sørge for oppdaterte planer og sikre at det er tilrettelagt areal for næring og bolig tilgjengelig ved alle tettsteder i kommunen.
Tilrettelegge for variert boligutvikling, med både eneboliger og leiligheter, slik at det er tilgjengelig boliger i Verdal for mennesker i alle livsfaser.
Sikre at arealplaner rulleres hvert fjerde år, i tråd med plan- og bygningsloven.
Jobbe for et sterkt lokaldemokrati hvor Verdal kommune utfordrer sektormyndigheter i viktige arealsaker for lokalsamfunnet. Flytting av småbåthavna er et godt eksempel på dette arbeidet.
Jobbe for etablering av grønne lunger og aktivitetspark/lekeplass for alle innbyggere i Verdal kommune.
Selge kommunal eiendom som ikke er nødvendig å ha i kommunal eie, for å redusere kommunale utgifter.
Bidra til at det også er kvinnenavn på gatene i Verdal kommune.
Bevare Hubroberget som rekreasjonsområde og grønn lunge i Forbregd-Lein boligfelt.

Attraktive nærmiljø – bolyst, friluftsliv og folkehelse

Mange verdalinger finner ro og livskvalitet i vår flotte natur. Verdal er en unik friluftskommune med muligheter for alle slags fritidsaktiviteter, enten det er i fjell eller på fjord. Dette er viktig for verdalingenes bolyst og folkehelse.

Verdal Høyre vil:
Revidere lokale retningslinjer for motorferdsel i utmark, ved å legge til rette for gode leiekjøringsordninger, tilgang til hytter og fiskevann, næringsutvikling, bruk av helikopter, rekreasjonsmuligheter for alle, folkehelse og bolyst.
Fortsatt jobbe for realisering av snøscooterløyper i kommunen.
Tilrettelegge for utvikling av naturbaserte opplevelser med for eksempel gammer med tilrettelagte servicefunksjoner, fiske og jakt, hundekjøring, hytteutleie og friluftsliv i alle former.
Bevare Hubroberget som rekreasjonsområde og grønn lunge i Forbregd-Lein boligfelt.
Jobbe for realisering av sentrumsnær bystrand.
Jobbe for gang- og sykkelvei Nessflata-Vinne, og gang- og sykkelvei Stiklestad-Ness med bro over verdalselva ved Hagasvingen.
Flytte småbåthavna og skape Havfrua Marina. Støtte opp om utvikling av området som fritids- og rekreasjonsområde for alle.
Tilrettelegge for helårs lysløype fra Husby til skihytta i Volhaugen.
Legge til rette for søppelkasser også utenfor sentrum i tilknytning til busstopper, gangveier og turområder.

Et levende sentrum – sentrumsutvikling

Verdal Høyre vil legge til rette for næringsutvikling, opplevelse og handel i sentrum. Dette vil bidra til økt handel og et bredere tilbud i vårt sentrumsområde.
Verdal Høyre vil:
Jobbe for at kommunen skal ta en mer aktiv rolle i sentrumsutviklingen som samordner og tilrettelegger for lokale initiativ, fremtidige planer og utbygginger.
Etablere et godt parkeringssystem i sentrum med et parkeringstilbud tilpasset kunder og næringsaktørers behov, i hovedsak under bakken eller i parkeringshus.
Samordne parkeringsløsning i en områdeplan, eller i et samspill med utbyggere.
Ta i bruk frikjøpsordningen som en finansieringsordning for fremtidig parkeringsutbygging.
Beholde kryssing av jernbanen i Nordgata , men med en løsning under eller over bakken.
Være en garantist for at det ikke innføres parkeringsavgift i kommunen.
Regulerings- og arealplaner skal legge til rette for et pulserende sentrumsområde, med mangfold i tilbud, restauranter, kafeer, uteliv, kulturarenaer, service og handel i en skjønn forening.
Utvikle Minsås plass som et torg tilrettelagt for kultur, mingling og barneaktiviteter.
Tilrettelegge for studentboliger i umiddelbar nærhet til jernbane – kun èn togstopp unna Nord Universitet Campus Levanger.
Utvikle jernbaneområdet på vestsiden sammen med Bane NOR, med ny perrong og gode parkeringsløsninger. Styrke området som et kollektivknutepunkt.

Skape flere jobber

Trygge arbeidsplasser er en forutsetning for velferden i samfunnet vårt. Det er det lokale næringslivet som skaper jobbene, og som er avgjørende for å kunne finansiere velferden. Det er gjennom arbeid og næringsliv vi i fellesskap skaper verdiene vi bruker og fordeler.
Verdal kommune skal være en «Ja-kommune» og møte nye ideer og utfordringer med et positivt grunnsyn. Et moderne og fremtidsrettet samfunn er tuftet på en positiv kommune som er løsningsorientert i møtet med sine innbyggere og næringslivet.
Alle store nyskapninger har startet i noens hode. Vi må legge til rette for økt innovasjon, og at Verdal skal kjennetegnes av nytenkning og være et godt sted å starte bedrift. Det skal være lov å lykkes i Verdal!

Verdal Høyre vil:
Gi gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet.
Sørge for at kommunen er positiv, profesjonell og løsningsorientert i alle møter med næringsaktører.
Fortsatt arbeide for en effektiv saksbehandling i kommunen, ved å digitalisere og automatisere flere søknadsprosesser.
Frigjøre nye næringsarealer ved industriparken ved å få fortgang i arbeidet med realiseringen av ørin Sør og ørin Nord.
Sikre Norges tredje største industripark tilstrekkelig el-kraft for framtidig næringsetablering.
Frigjøre næringsareal i industriparken ved å legge høgspentlinjen i bakken.
Samarbeide tett med Verdal Næringsforum for å sikre felles forståelse for næringslivets utfordringer og behov.
Bidra til å videreutvikle Industriens Dag i samarbeid med næringslivet.
Støtte opp om og videreutvikle Kompetansekraft-satsningen.
Aktivt bidra i partnerskapet Industrinavet Trøndelag for å nå målet om tredobling av omsetningen i klyngesamarbeidet til 30 milliarder kroner i 2030.
Satse på å tiltrekke nyetableringer og gründervirksomhet, større industriselskap, engineering og teknologiselskap, offentlige arbeidsplasser, handel- og servicebedrifter.
Støtte opp om og gjøre Verdal mer attraktiv for kvinnelige gründere.
Satse og videreutvikle samarbeid mellom næringsliv, FoU og utdanning.
Jobbe for at det etableres datasenter i tilknytning til industriparken.
Legge til rette for digital infrastruktur for at Verdals næringsliv skal kunne ta ut potensialet i det teknologiske skiftet.

Samferdsel og kollektivtrafikk

Det skal være enkelt å reise rundt i Verdal. Vi skal ruste opp de kommunale veiene og jobbe for at fylkeskommunen prioriterer å gjøre det samme med sine veier i Verdal. Bedre veier er viktig for både folk og bedrifter i hele Verdal, og drift og vedlikehold må prioriteres. Kollektivtrafikken må være godt tilgjengelig, for at flere skal kunne ha den som et alternativ til bilen. Det må være mulig å gå og sykle i Verdal, både for reise til skole, jobb og på fritiden. Kortere reisetid til trønderhovedstaden Trondheim vil styrke Verdal som bo- og arbeidsområde. Ny E6 som stamvei for regionen er avgjørende for at næringslivet skal få varene og tjenestene sine raskt og trygt frem, og knytter sammen og utvider bo- og arbeidsmarkedet i regionen. Det er distriktspolitikk på sitt beste.

Verdal Høyre vil:


Sikre realisering av ny firefelts E6 ved å regulere trasè i løpet av 2019, tidsnok til at Statens Vegvesens planer for E6 åsen-Mære ikke faller utenfor neste rullering av Nasjonal Transportplan.
Prioritere drift, opprusting og vedlikehold av det kommunale veinettet.
Jobbe for at kalknæringen får flyttet kalktransporten vekk fra offentlig vei og over på alternativ transportløsning før kalkuttaket når 3,0 millioner tonn i året.
Jobbe for å etablere veiforbindelse mellom fv. 72 og fv. 757 med ny bro i området ved Hagasvingen/Ekle, for å knytte de to dalførene sammen og avlaste trafikken på fv. 757 gjennom sentrum.
Jobbe for å få økte midler til trafikksikkerhetstiltak.
Jobbe for å få et fylkeskommunalt busstilbud der det er hensiktsmessig.
Arbeide for gode parkeringsmuligheter i tilknytting til kollektivknutepunkt.
Jobbe for at fylkesveiene i Verdal gjøres sikrere og bedre, med fast dekke, og at særlig trafikkfarlige strekninger prioriteres.
Legge til rette for flere ladestasjoner til elbiler og elsykler i bo-, arbeids- og parkeringsområder. ønsket plassering av disse i tiknytning til eksisterende handels- og servicenæringer.
Arbeide for bedre og sikrere gang- og sykkelforbindelser, både for transport, rekreasjon og mosjon.
Jobbe for videre utbygging av mobildekning og bredbånd i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt i samarbeid med private aktører.

Landbruk, naturbaserte næringer og sirkulærøkonomi

Verdal kommune er en av Norges største landbrukskommuner, og Verdal Høyre vil legge til rette for videre utvikling av alle primærnæringer i kommunen. Ett viktig forhold for landbruksnæringen er å skjerme produktiv matjord, og Verdal Høyre vil i størst mulig grad skjerme dyrka arealer mot annen bruk av disse.

Landbruksnæringa er i en kontinuerlig endring, hvor strukturer fortsatt er i endring i næringen. Verdal Høyre er positiv til næringens egne ønsker og behov for nytenking og etablering av nytt næringsinnhold med utgangspunkt i tradisjonell gårdsdrift.
Verdal Høyre vil fortsette arbeidet for å beholde levevilkår for den store beitenæringen i kommunen, et viktig bidrag vil være en aktiv rolle for å få fellingstillatelser på rovdyr.

Næringslivet i Verdal ligger i front i sirkulærøkonomien. Dette er et fortrinn vi må utnytte og bygge videre på. Bioøkonomi og sirkulærøkonomi henger sammen med primærnæringene, og er en egen selvgående næring i Verdal Kommune. Verdal Høyre ønsker å løfte frem området i Skjørdalen som Verdal Miljøpark, slik at Verdal Kommune kommer i førersetet i vår region omkring planlegging, utvikling og etablering av sirkulærøkonomiske bedrifter.

Innherred Renovasjon, Ecopro, Ecogas og Jordfabrikken er solide aktører i parken, og Verdal Høyre ønsker å bidra til flere sirkulærøkonomiske bedriftsetableringer i dette området. Et godt og innovativt næringsliv sammen med fremtidsrettede grunneiere er i denne sammenhengen gode medspillere i utviklingen av framtidas sirkulærøkonomi i Verdal Miljøpark.

Verdal kommune er rik på naturressurser som mineraler, skog, stein, pukk og kalk.
Med utgangspunkt i disse ressurser er det i vår kommune flere store aktører, både innenfor bergverksindustrien, skognæringen, transport m.m. Dette er aktiviteter som skaper mange arbeidsplasser og industrivirksomhet i vår kommune.

Dagens ressursgrunnlag er et meget godt utgangspunkt for å utvikle både eksisterende og ny industri og næringsvirksomheter, og Verdal Høyre vil bidra til at dette kan utvikles på en god måte for både næringsliv og innbyggere i vår kommune. Dette er ressurser som kan skape ny næring i Verdal, og som kan få betydning både lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.

Naturbasert næring er en næring i vekst, hvor grunneier og andre aktører har et stort potensiale i å utvikle nye tilbud og næringer i Verdal. Blant annet har vi en av landets beste lakseelver, og har også mye fjell og natur som kan være et godt grunnlag for næringsvirksomhet, både som selvstendig næring og som tilleggsnæring til eksisterende drift og aktivitet.

Verdal Høyre vil:
Legge til rette for nye næringsetableringer samt videreutvikling av eksisterende næringer gjennom arbeidet med kommunens planverk.
Skjerme dyrkede arealer i størst mulig grad gjennom arbeide med kommunens planverk, samt være positiv til bønder som ønsker å gjennomføre nydyrking, planering og oppfylling av dyrkajord.
Fortsette arbeidet med å sikre gode levevilkår for den store beitenæringen i kommunen, og jobbe aktivt for effektiv skadefelling, ved å bidra til at gode verktøy og ressurser gjøres tilgjengelig.
Være positiv til og legge til rette for etablering av tilleggsnæring, slik at grunneiere og gårdbrukere kan drive næringsutvikling basert på tilgjengelige ressurser.
Videreutvikle og tilrettelegge for økt satsning på sirkulærøkonomi gjennom å tiltrekke flere næringdrivende til Verdal Miljøpark i Skjørdalen, og skape innovasjon gjennom offentlig-privat samarbeid.
Legge til rette for utvikling av bioenergi, og se på mulighetene for at lokale bønder kan levere grønn energi til offentlige bygg i nærheten.
Sikre et 100-årsperspektiv for bruk av naturressursene i Tromsdalen ved å sikre en reguleringsplan for kalkbruddet.
Samarbeide med kalknæringen for å sikre fremtidsrettet utvikling av næringen i kommunen, og en fornuftig, miljøvennlig transportløsning mellom Tromsdalen og Verdal havn.

Kvalitet og valgfrihet i helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenester i Verdal skal preges av kvalitet og kompetanse. Hvert enkelt menneskets behov for omsorg skal stå i sentrum. For å lykkes med helse- og omsorgstjenesten må Verdal prioritere både forebyggende arbeid, habilitering og rehabilitering. Samtidig må kommunen være kompetent til å, i større grad enn tidligere, håndtere pasienter med komplekse og sammensatte behov. Godt folkehelsearbeid og samarbeid med frivilligheten i kommunen er effektiv forebygging av framtidige helseplager.
Verdal Høyre vil:
Satse på forebygging og hverdagsrehabilitering.
Sikre et godt tilbud innen psykisk helsevern og rusomsorg for alle innbyggere, inkludert bedre tilgjengelighet, god kompetanse og tidlig innsats.
Jobbe for fleksible arbeidstidsordninger som sikrer kontinuitet i omsorgen og et godt arbeidsmiljø, når dette kommer som følge av et lokalt ønske.
Legge vekt på den enkeltes rett til å velge mellom ulike tilbud gjennom fritt brukervalg.
Sikre mennesker med rett på BPA (brukerstyrt personlig assistanse) et godt tilbud for å kunne leve et selvstendig liv og delta i samfunnet.
Gjennomføre tiltak for at Verdal kommune skal bli en attraktiv arbeidsgiver.
Se på pårørende som en viktig ressurs og følge opp regjeringens kommende pårørendestrategi.

«Leve hele livet» – en trygg og god alderdom
Vi må legge til rette for eldre som bor hjemme. Verdal må ta i bruk ny teknologi for å kunne forbedre og forenkle tjenestene for både brukere, pårørende og ansatte. Velferdsteknologiske løsninger gir økt trygghet og bedre effektivitet. Eldre som bor hjemme og som er i god form kan ha store ressurser. Disse må få mulighet til å bidra i samfunnet i større grad enn de gjør i dag, blant annet gjennom frivillig arbeid eller fortsatt deltakelse i arbeidslivet.

Verdal Høyre vil:
Realisere det nye bo- og behandlingssenteret ved Verdal videregående skole.
Sikre god kapasitet i eldreomsorgen med nok sykehjemsplasser og heldøgnsomsorgsplasser for å møte fremtidens behov.
Sikre et godt dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente.
Jobbe for et «Inn på tunet»-tilbud for demente i Verdal.
Se på eldre som en ressurs som kan bidra i samfunnet.
Gjennomføre et kompetanseløft for ansatte i omsorgssektoren.
Sørge for et ”frivillighetens hus” i kjernen av det nye bo- og behandlingssenteret som frivillige lag og organisasjoner kan bruke, og inkludere flere eldre til aktivitet og sosial omgang.
Legge til rette for alternative former for senior- og eldreboliger, for eksempel boliger hvor flere kan bo sammen, som å se på muligheten for utbygging av plussboliger gjennom samarbeid mellom kommunen og private aktører.
Fortsatt sikre forebyggende hjemmebesøk for alle eldre innbyggere.
Gjøre omsorgen klar for framtida gjennom gode hjemmetjenester og hjemmesykepleie.
Se på muligheten for å etablere prosjekt «spisevenner» for å skape flere arenaer der eldre kan spise sammen med andre.
Videreutvikle bruken av velferdsteknologi og digitale hjelpemidler i omsorgen, for å sikre at eldre kan bo hjemme og mestre egen hverdag lenger, og oppleve økt frihet og trygghet.
Legge vekt på bofelleskapene som et viktige sosiale og aktiviserende tilbud i det forebyggende helsearbeidet, og videreutvikle dette gjennom samarbeid med frivilligheten.

Attraktive og inkluderende lokalsamfunn

Historien har vist oss at verdalingene er et omsorgsfullt og inkluderende folkslag, med stor mobiliseringskraft til å støtte opp om hverandre i både vanskelige og gode tider. Gode samfunn bygges nedenfra og er preget av stor grad av tillit mellom enkeltmennesker og mennesker som bryr seg om hverandre og lokalsamfunnet sitt. Vi skal bygge videre på den mobiliseringskraften og evnen vårt lokalsamfunn har til å være ærlige om utfordringer og i fellesskap finne løsninger på disse. Mennesker som står i fare for å falle utenfor skal inkluderes inn i lokalsamfunnet og gis muligheter til å leve gode, selvstendige liv.

Inkluderingsdugnad
Kommunen må jobbe aktivt for å hjelpe mennesker som faller utenfor arbeidslivet, inn i jobb, enten man faller utenfor på grunn av sykdom, arbeidsledighet eller andre forhold. En jobb er den sikreste veien ut av fattigdom. Vi må senke terskelen inn i arbeidslivet slik at flere får en ny sjanse.
Verdal Høyre vil:
Framsnakke lokalt næringsliv som aktive deltagere i regjeringens Inkluderingsdugnad.
At minst fem prosent av nyansettelser i kommunen skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.
Sørge for at inkludering av innvandrere, personer med nedsatt funksjonsevne, sykemeldte og andre som står utenfor arbeidsmarkedet er prioritert i kommunale planer med tydelige resultatmål.
Jobbe for å utvide aktivitetsplikten til å gjelde alle over 35 år.
Jobbe for at alle arbeidssøkere under 30 år skal få et arbeidsrettet tilbud i løpet av åtte uker
Jobbe for inkludering av mennesker som står utenfor arbeidsmarkedet, for eksempel gjennom å tilby jobbtrening, kvalifisering og mentorordninger i kommunens virksomheter i samarbeid med NAV
Støtte opp om sosiale entreprenører som vil bidra til å skape arbeidsplasser for grupper som har vanskelig for å komme inn på arbeidsmarkedet

Mangfold og integrering

Mangfold og integrering

En god integreringsprosess og et velfungerende samfunn forutsetter en felles forståelse for norsk samfunn og kultur. Det skal stilles krav til norskkunnskap og forståelse for det norske samfunnet for de som oppholder seg i Norge over tid. Dette krever en særlig innsats fra hver enkelt av de som skal leve i Norge. Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i integreringsarbeidet, og Verdal Høyre vil legge til rette for at disse har gode rammevilkår for virksomheten sin.
Verdal Høyre vil:
Følge opp og tilrettelegge for flyktninger som blir bosatt i Verdal
Stimulere til integrering og språkutvikling, ved å tilrettelegge for møter mellom folk.
Forbedre introduksjonsprogrammet med tydelige forventninger til gode resultater, og inkludere mer arbeidsrettede tiltak, i samarbeid med privat næringsliv og NAV, for å få flyktninger raskt ut i inntektsgivende arbeid
Vurdere å innføre empowerment-kurs for kvinner som en del av introduksjonsprogrammet
Vurdere behov for videre introduksjonsprogram allerede etter ett år, for å sikre høyere intensitet og raskere overgang til arbeid eller utdanning, og tilby raskere progresjon i introduksjonsordningen for de som har potensiale til det
Legge til rette for å kombinere språkopplæring med arbeidspraksis
Jobbe for å rekruttere minoritetsspråklige barn i barnehager
Støtte prosjekter som idrettslag og andre frivillige organisasjoner setter i gang for å få flere ungdommer med minoritetsbakgrunn med i idrett og andre fritidsaktiviteter
Støtte Frivilligsentralens arbeid med integrering, og legge til rette for at flyktninger og innvandrere møter bredden av frivilligheten for å finne aktiviteter som passer deres interesser
Lære av åre kommune om deres integreringsarbeid.

Idrett, kultur og frivillighet

Frivillighet, kultur, idrett og fritid er av det som skaper mening i hverdagen, møteplasser mellom mennesker, og tilhørighet til lokalsamfunnet. å delta i frivillig aktivitet, kan ha store folkehelsegevinster, fysisk så vel som psykisk. Verdal kommune skal være en «ja-kommune» og være positiv til at initiativer fra det sivile samfunnet kan være med på å løse utfordringer som kommunen møter. Frivillige organisasjoner kan bidra på mange områder, men det skal skje på frivillighetens premisser.

Verdal Høyre vil:
Styrke og videreutvikle vårt flotte kulturliv og lokalhistoriske arbeid.
At kommunen skal ta en aktiv rolle i utviklingen av Stiklestad og Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK).
Ta vare på og videreutvikle de sterke teatertradisjonene i Verdal.
Videreutvikle og støtte opp om Kulturkvartalet Verdal med Tindved kulturhage, Turnèteatret Trøndelag, kommunens kulturtjenester og ungdomsklubben Panzer.
Jobbe for å få et bibliotektilbud på gateplan i Kulturkvartalet.
Legge til rette for mangfold innen idretten, og prioritere breddesatsing
Tilrettelegge for et godt idrettsanlegg i tilknytning til ny Stiklestad og Leksdal skole etter idrettens behov og ønsker ved å regulere arealer til dette.
Arbeide for å ivareta idrettens og friluftslivets behov i arealplanlegging
Styrke frivilligheten for å skape gode arenaer for lokalt samspill, tilhørighet og velferd
Videreutvikle samarbeidet med privat næringsliv og frivillig sektor, som deleordninger og sosialt entreprenørskap
Gjøre kommunale lokaler tilgjengelige for frivilligheten når kommunen ikke bruker dem
Sikre at NAV og helsetjenestene informerer om frivillige tilbud til personer som har behov for å bli inkludert i sosiale aktiviteter
Samarbeide med frivillige organisasjoner for å skape aktivitetstilbud
Jobbe for sikring, drift og tilrettelegging av friluftsområder
Sikre bokglede hos barn i alle aldre gjennom å videreutvikle biblioteket
Arbeide for etablering av et livssynsnøytralt seremonirom, som også kan brukes til andre arrangementer.

Levende lokaldemokrati

Verdal Høyre vil:
Jobbe for en bedre politisk kultur og debattklima i Verdal.
Styrke det lokale selvstyret.

Grønt skifte – klima, energi og miljø

Klima- og miljøutfordringene krever internasjonal, nasjonal og lokal innsats. Bedre ressursutnyttelse kan gi store gevinster for miljøet, økonomien og samfunnet. Råvarenes maksimale levetid må nyttiggjøres, og den totale avfallsmengden må reduseres. Det grønne skiftet skaper arbeidsplasser, samtidig som det gir bedre miljø og økt verdiskaping for samfunnet.

Verdal Høyre vil:


At kommunen stiller miljøkrav til egen virksomhet og i alle kommunens anbud og innkjøp
At kommunen går foran som et godt eksempel i bruk av fornybar energi, som å sikre at nye offentlige bygg holder nær nullenerginivå
Være en pådriver for å utnytte grunnvannsressurser til oppvarming der det er mulig
Jobbe for å redusere matsvinnet i kommunale tjenester som eldrehjem og skoler
Innføre lav- eller nullutslippsstandard ved anskaffelser av alle nye tjenestebiler, med mindre teknologien ikke er tilgjengelig for formålet
Gjennomføre årlig strandryddedag i Verdal kommune i samarbeid med næringslivet og frivilligheten. Barnehager og skoler oppfordres til å delta.
Ta hensyn til gytebekker for sjøørret i arealplanleggingen og i byggesaker.

En innbyggerorientert kommune – fornye, forbedre, forenkle

Verdal kommune skal være effektiv, åpen og serviceinnstilt, og det skal være lett å henvende seg til kommunen. De skal oppleve kommunen som tilgjengelig og effektiv. Kommunen skal bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på mennesker og tjenesteproduksjon. Når flere innbyggerhenvendelser løses digitalt vil kommunikasjon med innbyggere og næringsliv bli enklere, raskere og mindre ressurskrevende. Det er positivt for alle parter.

Verdal Høyre vil:
 • Ha som hovedregel at all kommunikasjon mellom innbyggere/næringsliv og kommunen skal skje digitalt.
 • Utvikle en digital innbyggerpakke med informasjon om verdalssamfunnet.
 • Utvikle en småbarnspakke for alle nybakte foreldre i Verdal.
 • Jobbe for økt grad av selvbetjeningsløsninger og automatisering, samt innføre flere heldigitale tjenester hvor innbyggerne får løst sin henvendelse der og da
 • Vurdere å etablere en egen «Min side» hvor innbyggeren kan se status på sine saker og henvendelser, og ha tilgang til all korrespondanse mellom seg og kommunen
 • Bruke nye løsninger, slik som offentlig-privat samarbeid (OPS), for å bygge mer effektivt
 • Jobbe for å bli en klarspråkkommune som kommuniserer med innbyggerne på en enkel og tilgjengelig måte, og unngår misforståelser og merarbeid

En profesjonell arbeidsgiver

Vi lever i et samfunn der spesialisert fagkompetanse vil bli viktig for å løse fremtidens utfordringer. Spesialiseringen krever store og gode fagmiljøer, og Verdal kommune må derfor være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver.

Verdal Høyre vil:
 • Gjøre Verdal til en attraktiv kommune å jobbe i, gjennom å legge vekt både på rekruttering av nye medarbeidere og å ta vare på eksisterende
 • Legge til rette for fleksible arbeidsforhold gjennom individuelle tilretteleggingsavtaler for ansatte med behov for dette.
 • Minst fem prosent av nyansettelser i kommunen skal være personer med funksjonsnedsettelser eller hull i CV-en.
 • Tilrettelegge for et godt partssamarbeid.
 • Redusere ufrivillig deltid og utvikle en heltidskultur i kommunen.
 • Innta en aktiv holdning mot diskriminering og ha nulltoleranse mot mobbing og trakassering.
 • Jobbe for å øke nærværet – og redusere sykefraværet – i kommunens virksomhet.
 • Etablere felles system og tiltak for å redusere omfanget av vold og trusler mot ansatte i Verdal kommune.
 • Jobbe systematisk med styrket lederskap i kommunens virksomheter
 • Jobbe for jevnere kjønnsbalanse blant de ansatte i kommunens virksomheter
 • Vurdere å gjennomføre forsøk med anonyme søknader i kommunen
 • Løfte arbeidsmiljø i arbeidsgiverpolitikken – dette må være kunnskapsbasert.
 • Lage en plan for kompetanseutvikling av kommunens ansatte og kartlegge hvordan kompetansepolitikken virker i offentlig sektor

Trygg ledelse og orden i økonomien

Høyre står for trygg styring i Verdal, og holder orden i økonomien. Høyre behandler dine skattepenger med respekt, og unngår å belaste husholdninger og arbeidsplasser med unødige skatteregninger. Derfor skal vi hele tiden sette tæring etter næring, og søke etter nye måter å drive kommunen på, så vi får bedre tjenester for de pengene vi har. Smartere løsninger vil ikke si kutt, men like gode tjenester på en bedre måte.

Verdal Høyre vil:
 • Drive en nøktern og forutsigbar økonomistyring som holder kontroll på kostnader og gjeld
 • Holde kommunens skattlegging av husholdninger og arbeidsplasser, som eiendomsskatt og andre kommunale avgifter, på et lavt og forutsigbart nivå
 • Bevare eiendomsskatt på samme promille i hele perioden, og jobbe for å heve bunnfradraget for eiendomsskatten, for å redusere belastningen den usosiale skatten legger på innbyggerne
 • Bruke innovative offentlige anskaffelser for å velge de smarte løsningene for kommunen og styrke konkurranseevnen for lokalt næringsliv
 • Stimulere til effektiv drift slik at mer ressurser kan brukes til å styrke kvaliteten på tjenestene
 • Gjennomgå interne regler og rutiner i samarbeid med kommunens ansatte for å fange unødvendige «tidstyver»
 • Være positive til at private eller andre aktører kan løse oppgaver på vegne av kommunen.