Politikk

Vestby Høyres program for perioden 2023-2027

Klikk på plusstegnet for å lese kapitlene, eller last ned programmet i sin helhet under.

1: Vestby kommunes fremtidsutsikter

Vestby Høyre mener de viktigste utfordringene for Vestby fremover er:

 • Store investeringer og mindre inntekter enn forventet, har satt kommuneøkonomien under press. Vi trenger trygg og bedre økonomisk styring fremover for at kommunen skal fortsatt ha en sunn økonomi og levere gode tjenester bl.a. innen skole og omsorgssektoren – uten eiendomsskatt.
 • Kommunen har ikke fått den veksten i befolkningsgrunnlaget som utgiftsnivået vårt bygger på. Derfor må det settes inn tiltak for vekst og gode vilkår for næringslivet. Vi må gjøre kommunen vår ytterligere tiltrekkende for ulike mennesker som ønsker å bosette seg her.
 • Samtidig gjør klima- og miljøutfordringene at vi må gjøre alt vi kan for å redusere utslipp og ha en god avfallshåndtering lokalt. Vi må legge til rette for at det skal være enkelt og lønnsomt å gjøre gode klima- og miljøvalg i hverdagen.

2: Vestby Høyres verdier og hovedmål

I Høyre er vi opptatt av å forandre for å bevare. Derfor ønsker vi å bevare det som er godt i Vestby, men også utvikle kommunen videre for å best kunne møte fremtidens utfordringer. Vi har et ansvar for generasjonene som kommer etter oss, og valgene vi tar i dag skal også kunne komme disse til gode.

Vestby Høyre vil møte den enkelte med utgangspunkt i det hver og en kan bidra med i samfunnet. Samfunnsfelleskapet vårt bygger på at alle skal ha de samme rettighetene og de samme mulighetene. Dette må ligge fast selv om kommunen er sammensatt og innbyggerne ulike.

Gode lokalsamfunn bygges gjennom felles innsats mellom oss som bor her, frivilligheten, bedrifter og det offentlige. Kommunen skal ikke være alt for alle, men mer for de som trenger det mest. Kommunens rolle er å bistå med å løse oppgaver vi som innbyggere ikke kan løse på egen hånd, og bygge opp under skapende virksomhet. Vestby Høyre vil jobbe for større grad av valgfrihet for den som trenger hjelp, og at kommunen tilbyr tilrettelagte tjenester som er tilpasset individuelle behov.

Eiendomsretten er grunnleggende for et godt samfunn. Den gir trygghet for den enkelte og fremmer ansvar og skaperkraft. Inngrep i eiendomsretten, eksempelvis gjennom ekspropriasjon eller regulering, krever derfor en særlig begrunnelse.

Våre hjertesaker

Skole og oppvekst

Vi ønsker å skape Norges beste oppvekstkommune i Vestby. I barnehagene våre skal barna oppleve trivsel, lek, læring og mestring. Vi må også sørge for at skolen skaper muligheter for alle, i et trygt og godt læringsmiljø, uavhengig av hvor man bor eller hvilken familie man kommer fra. Et løft for tidlig innsats i skolene og barnehagene vil gi mindre frafall og mindre utenforskap. Det er forebyggende og gir alle en mulighet til å klare seg videre i livet.

En offensiv og fremtidsrettet næringspolitikk

Noe av det viktigste en kommune kan gjøre er å legge til rette for areal for næringsutvikling. I et helhetlig plan og bygningsarbeid er det viktig at kommunen fortsatt har et bevisst forhold til næringseiendom og regulering for næring. Et lokalt yrende næringsliv vil gi positive ringvirkninger, først og fremst i form av verdiskaping, arbeidsplasser og skatteinntekter, samt at næringslivet er viktig for idrett, kultur og frivillighet i kommunen.

En aldersvennlig kommune – leve hele livet

Med en økende eldrebefolkning fremover vil antallet eldre som har behov for helse- og omsorgstjenester, øke. Mange lider av flere sykdommer samtidig, og har komplekse og avanserte behov. Høyre vil at eldre som trenger helsehjelp, skal ha et godt og trygt tilbud, enten det er i eget hjem eller i sykehjem. En forutsetning for et aldersvennlig samfunn er universell utforming og fysisk tilrettelegging. Det er ikke bare et spørsmål om å ta vare på de som er pleietrengende, men det må også settes inn betydelige ressurser for å forebygge og rehabilitere.

Rus og psykisk helse

Det skal være trygt og godt å bo i Vestby kommune, og som innbygger skal du føle du mottar den hjelpen du trenger i en vanskelig fase i livet. God psykisk helse er en forutsetning for god livskvalitet. Innsatsen må derfor settes inn tidligst mulig for personer med psykiske helseplager, og det må sikres gode lavterskeltilbud. Vestby skal ha en verdig og human rusomsorg som ikke har som mål om å straffe brukeren, men sørge for at de får god behandling hos kommunen og dens samarbeidspartnere.

Vi må ta vare på både økonomien og miljøet

Vi må kutte utslippene, men ikke utviklingen. Høyre ønsker å bruke markedet i klimaets tjeneste og følge prinsippene om at forurenser betaler. Vi vil også prioritere arbeidet med en sunnere Oslofjord, som i dag er i svært dårlig forfatning. Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser vil bli avgjørende for å redde fjorden.

På samme tid er det helt nødvendig å ta vare på økonomien. En trygg og god styring av økonomien i kommunen er avgjørende for å styrke og opprettholde kvaliteten i tjenesteytingen. Penger kommunen henter inn fra innbyggerne i form av skatter og avgifter må brukes med respekt for innbyggerne som har betalt dem.

3: En trygg oppvekst for barn og ungdom

3.1 Barnehage

I barnehagene våre skal barna oppleve trivsel, lek, læring og mestring. Vi trenger tidlig innsats for å forebygge utenforskap. Barnehagen skal være et trygt og godt sted å være. Det er viktig med et godt innhold, god kvalitet og trygge ansatte. Det skal være mulig å velge en barnehage som passer for deg og ditt barn. Vestby Høyre mener det er svært viktig med godt samarbeid mellom barnehage og skole. Skolene bør gjøres tilgjengelige for barnehagene i god tid før skolestart.

Vestby Høyre vil:

 • Sikre at alle barnehager har et godt pedagogisk innhold og stimulere til økt etter- og videreutdanning av ansatte.
 • Arbeide for en bedre kjønnsbalanse blant de ansatte.
 • Sikre at foreldre har valgfrihet til å velge barnehage til sine barn.
 • Legge til rette for etablering av flere private og ideelle barnehager.
 • Sikre at alle ansatte har gode norskkunnskaper.
 • Styrke samarbeidet mellom barnehager og skoler for å sikre en god overgang for barna.
 • Likebehandle offentlige, ideelle og private barnehager for å sikre forutsigbare og rettferdige rammevilkår.
 • Styrke tilsynet med kommunenes tildeling av offentlig tilskudd.
 • Utvikle bedre kvalitetsindikatorer for barnehagesektoren og ha åpenhet om kvalitet og nøkkeltall for hver enkelt barnehage og kommune.
 • Legge til rette for mer innovasjon og samarbeid i og mellom barnehager, frivilligheten, kommunen og andre for å sørge for utvikling av ny kunnskap og nye tilbud.
 • Sikre åpen tilgang til mest mulig informasjon om barnehagene i kommunen, for eksempel brukerundersøkelsene.
 • Legge til rette for at kommunale og private barnehager kan bruke svømmehallen for å lære barn i trygghet i vannet.
 • Sikre at familier med rett til redusert barnehageavgift automatisk også gis rett til reduserte kostpenger og eventuelle andre utgifter tilknyttet barnehagen.

3.2 Skole

En god skole hvor alle opplever læringsglede er det aller viktigste for Høyre. Vestby Høyre vil jobbe for en skole med trivsel, mestring og læringsglede. Høyres mål er en skole som gir alle like muligheter, der ingen går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig.

I Høyre tenker vi at tidlig innsats er avgjørende for å lykkes. Dårlige forutsetninger fra barneskolen forfølger elevene gjennom ungdomsskolen og videregående. Det er derfor ikke akseptabelt å bortforklare de store kvalitetsforskjellene i skolen. Viktige grep er åpenhet om resultater og skolemiljø i skolen, å utdanne og videreutdanne flere og bedre lærere, og å sørge for at alle barn møter en lærer med fordypning i faget det undervises i. I Vestby kommune har vi nye skolebygg. I tiden fremover må fokuset være på innholdet i skolen. Det kommer fortsatt mange signaler om dårlig sosialt miljø, klikker, mobbing og høyt forventningspress. Høyre vil satse på tiltak som styrker det sosiale miljøet, som eksempelvis flere sosialarbeidere, skolepsykologer og helsesykepleiere. Vi vil videreføre mobbeombud og skolelos. Ingen skal føle seg utrygge i våre barnehager og skoler. Barnehage og skole er samfunnets viktigste, felles arenaer for dannelse, utdannelse og sosial mobilitet. Skolen skal gi alle like muligheter til å utvikle seg som mennesker gjennom kunnskap og mestring.

Vestby Høyre vil:

 • Ha nulltoleranse for mobbing og sosial uakseptabel adferd i skolene.
 • Styrke samarbeidet mellom hjem, barnehage og skole.
 • Styrke samarbeidet om overgangen mellom barneskole og ungdomsskole.
 • Prioritere tidlig innsats i skolen og sikre at retten til intensivopplæring i lesing, skriving og regning oppfylles.
 • Tilpasse undervisningen bedre til den enkelte elev, enten eleven trenger ekstra oppfølging eller ekstra utfordringer, gjennom varierte undervisningsformer og tidsbegrenset nivådeling.
 • Sikre sosiallærere på alle våre barne- og ungdomsskoler.
 • Sikre helsesykepleiere på barne- og ungdomsskolene våre.
 • Utvide tilbudet om en annerledes skoledag, for eksempel Rokker gård og Oasen.
 • Sikre gode systemer for oppfølging av elever med høyt udokumentert fravær.
 • Sørge for at fagfornyelsen fra 2020 følges opp med innkjøp av nye lisenser og lærebøker.
 • Tilby elever med høyt læringspotensial mulighet til å ta fag på høyere nivå.
 • Fortsette satsingen på etter- og videreutdanning slik at alle lærere har kompetanse i faget de underviser i
 • I større grad involvere arbeids- og næringslivet i både den praktiske og teoretiske undervisningen.
 • Jobbe for at flere skal få tilbud om gratis skoleskyss.
 • Vurdere å innføre mobilfrie skoler i Vestby.

3.3 Barnevern

Et sterkt og kompetent barnevern er viktig og nødvendig for å sikre alle barn en trygg oppvekst. Det er barnets beste som skal bestemme hvilke tiltak som skal settes inn og hvilke tilbud som gis.

Vestby Høyre vil:

 • I større grad lytte til barnas behov for medvirkning.
 • Jobbe for flere fosterhjemsplasser i kommunen.
 • Sikre tilstrekkelig med ressurser og kvalitet i barnevernets tjeneste.
 • Sikre at barn som er underlagt barnevernets omsorg får et godt fritidstilbud.
 • Arbeide for å rekruttere og beholde kompetente og erfarne medarbeidere i barnevernstjenesten.
 • Sikre at barnevernet har god kommunikasjon med og oppfølging av foresatte og øvrig familie.

4: Næringsutvikling og areal- og boligpolitikk

Vestby er en kommune i sterk utvikling, med attraktive næringsarealer og økende etablering av næringsvirksomheter. Kommunens nærhet til hovedstaden og svenskegrensen, skaper et viktig knutepunkt for mange virksomheter som ønsker å etablere seg i kommunen vår. For å skape en bærekraftig næringsutvikling, er det viktig kommunen tilrettelegger for fremtidig etablering av virksomheter som skaper positive ringvirkninger for kommunen og dens innbyggere.

For å lykkes med næringsvekst, må kommunen drive en bærekraftig arealpolitikk. Vi skal utvikle boligområder og samtidig bevare naturen og skogsområder.

For å sikre en balansert befolkningssammensetning og gode bomiljøer, må vi legge til rette for en variert boligbygging som imøtekommer ulike alders- og inntektsgruppers behov. Dette innebærer å bygge både eneboliger, rekkehus, småhus, leiligheter og mikrohus.

Vestby kommune har virksomheter som har lang fartstid som næringsdrivende i kommunen, og med kompetanse som blir verdsatt langt utenfor kommunegrensene. Flere virksomheter av ulike størrelser ønsker å etablere seg i kommunen. Dette skaper flere arbeidsplasser og kommunen forsterker sin attraktivitet som bosted. Vestby Høyre vil forsterke denne unike posisjonen ved å tilrettelegge for at flere gründere etablerer seg i kommunen, og tiltrekke seg flere bedrifter som skaper arbeidsplasser og ikke kun bruker kommunen som lagringsplass.

Vestby Høyre vil:

 • Åpne for reguleringer av alle typer boliger. Skape attraktive boliger, både leiligheter og familieboliger, for at Vestby kommune skal være tilrettelagt både for å bo og arbeide i kommunen.
 • Ha økt og nytt søkelys på sentrumsutvikling som skaper næringsvekst og bedre handelstilbud for beboere.
 • Jobbe for levende sentrum i tettstedene våre.
 • Utarbeide en langsiktig og helhetlig plan for Son Havn, som blant annet skal legge til rette for anløp av større skip, eksempelvis ferger/hurtigbåt.
 • Stimulere til økt tilflytting av beboere som skaper næringsvekst i kommunen vår.
 • Skape en attraktiv kommune for gründere og nyetableringer. Vi ønsker å etablere et næringsfond med kommunale midler (NKM), hvor næringslivet kan søke støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter, FoU-prosjekter, prosjektstøtte, klyngesamarbeid og teknologinyvinninger.
 • Etablere en årlig støtte til drift av sentrum i Son og Vestby for økt trivsel.
 • Bruke Vestby Næringsforum og lokalt næringsliv aktivt og samarbeide om utviklingsprosjekter.
 • Jobbe for å legge til rette for et mangfoldig næringsliv i Vestby kommune.
 • Tilrettelegge for grønnere valg for næringsdrivende for å kunne jobbe mot netto-null utslipp innen 2050, igjennom sykkelhotell, bedre kollektivtilbud, kildesortering og bedre infrastruktur.
 • Regulere flere rimelige boliger for unge, herunder også ettroms- og studioleiligheter.
 • Tillate fradeling av boliger og gårdstun på gårdsbruk hvor matproduksjon er sikret på dyrkbar mark.

5: Helse, omsorg og sosiale tjenester

5.1 Forebyggende arbeid

Å forebygge er bedre enn å reparere, og er et premiss som må ligge til grunn for alt arbeid vi gjør innenfor helse-, omsorgs- og sosialsektoren i Vestby kommune.

Vestby Høyre vil:

 • Styrke og initiere forebyggende arbeid innen alle sektorer i helse-, omsorgs- og sosial sektoren i Vestby, herunder samarbeid med sykehus, spesialisttjenester og interkommunalt samarbeid.
 • Etablere en informasjonsplattform om alle som er aktuelle aktører og deres tjenestesteder innen helse-, omsorgs- og sosiale tjenester som i nærområdet er tilgjengelige for innbyggerne i Vestby. Dette er begrenset til de sektorer der det er et offentlige tjenestetilbud og deres private alternativ.
 • Det skal være et kommunalt ansvar å sørge for at det er tilgjengelige offentlige helsetjenester, innen alle sektorer, i kommunen eller innen en naturlig omkrets. Det er særlig et kommunalt ansvar å ha tilstrekkelig antall fastleger, og at alle innbyggere til enhver tid skal ha en fastlege.
 • Det skal legges større vekt på at tjenestene innen omsorgsfeltet forebygger bruk av tyngre institusjonsplasser.
 • Det skal spesialt legges vekt på å utvikle aktuelle forebyggende tiltak innen oppvekst- og sosial sektor, med formål å forebygge ytterligere tiltak. Helsesykepleierordningen bør utbygges. 

5.2 Primærhelsetjenesten

Primærhelsetjenester er grunnpilaren i alle helsetjenester. Våre rettigheter til å kunne velge en fastlege, fortrinnsvis i vårt nærmiljø, står sentralt. Fungerende legevakt i vår nærhet, er også en god og nødvendig sikkerhet i hverdagen. Men også andre lokale tilbud av andre ulike helsetjenester, er og kan være viktig for den enkelte.  Samtidig er tilgjengelighet av spesialisttjenester av stor betydning for dem som trenger dette.

Vestby Høyre vil:

 • Sikre reell valgfrihet av fastlege for våre innbyggere, ved at vi til enhver tid har nok fastleger. 
 • Sikre rekruttering av fastleger, ved at vi kan tilby opplæring og veiledning for unge og/eller nye fastleger.
 • Gi fastleger, som selv ønsker det, mulighet for fastlønnsavtale.
 • Sikre gode legevaktstjenester i samarbeid våre nabokommuner.
 • Stimulere til et mangfold av ulike helsetjenester i Vestby.
 • Søke et godt samarbeid med sykehuset Kalnes, og med øvrige private spesialisttjenester.
 • Sikre offentlig transport til sykehuset Kalnes.
 • Utarbeide en samlet oversikt over alle helsetjenester i kommunen og nærområdene våre.

5.3 Rus og psykisk helse

En verdig og human rusomsorg

Vestby kommune skal ha en verdig og human rusomsorg som ikke har som mål om å straffe brukeren, men sørge for at de får god behandling hos kommunen og dens samarbeidspartnere. Kommunen må også samarbeide tettere med spesialisthelsetjenesten for å sikre at brukeren videreføres til et trygt og rusfritt miljø etter utskrivelse.

Vestby Høyre vil:

 • Utforme en helhetlig tiltaksplan mot rus i ungdomsmiljøet.
 • Styrke ettervernet i rusomsorgen gjennom samvirke med private, sosiale entreprenører og ideelle aktører. På denne måten kan flere rusavhengige få tilbud om aktivitet, jobb og utdanning etter endt behandling.
 • Jobbe for et desentralisert lavterskeltilbud for rusavhengige, slik at de i større grad kan få sine behov dekket i nærheten av sitt bosted.
 • Ta initiativ til et felles pilotprosjekt med rusreform i Follo-regionen, der kommunene samarbeider med politiet om alternative reaksjonsformer, lett tilgang til helsehjelp og rådgivning når mennesker pågripes for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk.

Psykiatri og psykisk helse

Det skal være trygt og godt å bo i Vestby kommune, og som innbygger skal du føle du mottar den hjelpen du trenger i en vanskelig fase i livet. God psykisk helse er en forutsetning for god livskvalitet. Innsatsen må derfor settes inn tidligst mulig for personer med psykiske helseplager, og det må sikres gode lavterskeltilbud. Psykisk uhelse medfører store belastninger for den enkelte, for pårørende og for samfunnet. Ungdommer er en svært utsatt gruppe, og rask tilgang til hjelp er forebyggende for langvarige lidelser

Samfunnet opplever økte tilfeller av spiseforstyrrelser blant ungdommer, og Vestby kommune er intet unntak. Vestby Høyre ønsker å opprette støttegrupper for pårørende, etablere tettere samarbeid med skolevesenet, helsesykepleier og sørge for at et lavterskeltilbud for å få hjelp iverksettes. Forskning viser at rask behandling øker sjansen for raskere tilfriskning, og Vestby Høyre vil jobbe for at pårørende og pasienter får rask tilgang til nødvendig behandling i sin kommune.

Vestby Høyre vil:

 • Opprette pårørendegrupper og innføre digital helsesykepleier i skolesektoren.
 • Styrke spesialkompetansen hos lokalt helsevesen og ungdomspsykiatri for behandling av spiseforstyrrelser.
 • Jobbe for å få på plass en koordinator for psykisk helse i kommunen.
 • Styrke samarbeidet mellom helsevesen og skolesektoren, samt øke kompetansen for å forebygge psykiske lidelser.
 • Styrke samarbeidet med frivilligheten og ideelle organisasjoner som jobber for og med mennesker som sliter psykisk.

 

5.4 Omsorgstjenester

Omsorgstjenester skal ta utgangspunkt i at alle skal kunne «Leve hele livet», og det med verdighet. Dette gjelder eldre så vel som unge med ulike behov for støtte og hjelp i hverdagen. Omsorgstjenester skal dekke de tjenestene som gjør at vi kan leve så optimalt som mulig med alderdomssvekkelse, psykisk sykdom og funksjonshemming. 

Vestby Høyre vil:

 • Vurdere en omlegging av driften av ulike omsorgstjenester i kommunen. Det overordnede målet skal være å sikre brukerne et best mulig tilbud, og at kommunen skal være sikret at fastlagte budsjetter og premisser for disse skal holdes. Vi vil gå videre med en modell som tar sikte på å utsette tjeneste for konkurranse, men ikke på økonomi. Premissene er at de ansattes rettigheter er sikret, og at vi tar utgangspunkt i et fastsatt kommunalt budsjett. Konkurransen går på tjenestetilbudets innhold og kvalitet sett i forhold til budsjett.
 • Arbeide for at vi får og har en god dialog og samhandling innen de ulike tjenesteytingene innen omsorgstjenestene.
 • Se til at vi får bygget ut nødvendige servicetjenester i hjemmet, slik at så mange som mulig kan bo lengst mulig i sitt eget hjem.
 • Sikre tilstrekkelig med avlastningsplasser i kommunen. 
 • Vurdere å opprette avtaler om ulike private korttidsplasser / -familieplasser for de som har behov for slike tjenester.
 • Søke samarbeid og tilgjengelighet rundt gode spesialist-tjenestetilbud og støttefunksjoner innen f.eks. geriatri, psykiatri, fysioterapi og ergoterapi for de innbyggerne i Vestby som trenger dette i forhold til sin hverdag.
 • At alle som har behov for det får personlig assistent og servicetjenester.
 • Gjennomføre bruker- og pårørendeundersøkelser, og sørge for åpenhet om resultatene.
 • Arbeide for å få etablert et pleie- og bosenter i Follo-regionen for yngre med demens.

5.5 Ut av ensomhet

Ensomhet og manglende kontakt i hverdagen, kan være årsaken til dårlig helse og fremskyndet omsorgsbehov. Sosial kontakt og en medmenneskelig omsorg, er et fundamentalt behov i de fleste menneskers liv. Derfor er det viktig å gi de som selv ønsker det, en mulighet til å komme ut av ensomheten. «Det gode naboskap i trygge omgivelser». 

Vestby Høyre vil: 

 • Initiere, organisere, samt kvalitetssikre og gi støtte til grupper som vil starte opp grupper som kan ta et ansvar innen denne problematikken i sitt nærmiljø.
 • At kommunen skal medvirke til å ta et ansvar for å organisere dette, eventuelt i samarbeid med kirkens diakonale arbeid.
 • Legge til rette for flere aktivitetsarenaer der unge og eldre kan møtes på tvers av generasjoner. Dette kan også være i samarbeid med barnehager og skoler. 

6: Integrering, likestilling og mangfold

6.1 Integrering i Vestby

Vestby Høyre mener vi skal være stolte av integreringsarbeidet som har blitt gjort i kommunen så langt. Språk og arbeid er nøkkelen til en god integrering, og Høyre forventer og vil jobbe for at dem som kommer til kommunen lærer seg norsk og kommer i aktivitet så raskt som mulig.

Noen av innvandrerne som kommer til kommunen, vil være doble minoriteter. For eksempel kan enkelte komme fra et miljø der det er ekstra vanskelig å være åpen om sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet. Høyre vil ivareta disse, og forsterke innsatsen for likestilling og aksept for alternative livsvalg i minoritetsmiljøer.

Vestby Høyre vil:

 • Styrke arbeidet mot rasisme og diskriminering.
 • Jobbe målrettet for at alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen.
 • At kommunen kan oppnevne kontaktpersoner, alt etter årsak og behov, for de som selv ønsker kontakt, f.eks. en fadderordning. 
 • Bosette flyktninger i hele kommunen.
 • Sørge for en anstendig standard på boligene kommunen tilbyr flyktninger og asylsøkere.
 • Forsterke arbeidet for likestilling og aksept for alternative livsvalg i minoritetsmiljøer.
 • Benytte seg av nasjonale kompetansemiljøer, for eksempel Skeiv Verden.
 • Arbeide mot negativ sosial kontroll.
 • Legge til rette for god informasjon til innvandrere og asylsøkere, spesielt med sikte på å øke innvandrerkvinners deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.
 • Drive oppsøkende virksomhet der man gir informasjon og tilbud om barnehageplass.

6.2 Likestilling, inkludering og mangfold

Vestby Høyre ønsker et samfunn der alle har de samme mulighetene for å lykkes uavhengig av kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, etnisitet eller funksjonsevne. Høyre vil legge til rette for at alle skal kunne leve frie og selvstendige liv, og blant annet være en pådriver for at universell utforming legges til grunn for samfunnsplanleggingen.

Likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vestby Høyre vil:

 • Arbeide mot all diskriminering ved å styrke kunnskapen om CRPD (FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne) både blant folkevalgte og administrasjonen i kommunen.
 • Sikre universell utforming av offentlige områder.
 • Arbeide for at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) forstås og praktiseres som et likestillingsverktøy som sikrer muligheten til å leve selvstendige, uavhengige og aktive liv.
 • Sikre likebehandling av BPA-søknader.
 • At familier med barn med funksjonsnedsettelser skal sikres gode, tilrettelagte, helhetlige og koordinerte tjenester hvor barnas beste skal legges til grunn, og at foreldre tilbys avlastning.
 • Innføre «leie til eie» for velferdsboliger og sikre tildeling av startlån slik at innbyggere med sammensatte hjelpebehov enklere kan komme inn på boligmarkedet.

Skeiv blå lokalpolitikk

Vi har i Norge kommet langtpå holdninger og rettigheter på LHBT+-området. Samtidig vet vi at holdningsarbeid må jobbes med fortløpende. Bevissthet hos hver og en er avgjørende for at ikke hat, fordommer og intoleranse får grobunn. Derfor er arbeid i hvert nærmiljø, skole og idrettslag svært viktig.

Vestby Høyre vil:

 • Aktivt støtte antimobbearbeid og kreve nulltoleranse for diskriminering i skolen og andre oppvekstarenaer.
 • Arbeide mot hatytringer og hatkriminalitet i lokalsamfunnet.
 • Styrke en helhetlig seksualitetsundervisning.
 • Aktivt understøtte regnbue-arrangementer med informasjon i kommunale kanaler og tilstedeværelse.

7: Klima og miljø

Vestby er en kommune i sterk vekst, og det vil i tiden fremover bli et større press på kommunens arealer. Fremtidig vekst bør skje i tilknytning til kollektivaksene. Utbygging bør derfor av miljøhensyn konsentreres, rundt allerede eksisterende boligfelt.

Vestby Høyre ønsker å bruke markedet i klimaets tjeneste og følge prinsippene om at forurenser betaler. Vi arbeider for at det både skal lønne seg, og være enkelt å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen. Vestby Høyre ønsker at vi skal bruke offentlig innkjøpsmakt og regelverk for å i større grad ta i bruk miljøvennlige løsninger. Vi vil være pådrivere for tiltak som bidrar til en miljøvennlig by- og stedsutvikling i kommunen vår, samtidig som vi vil øke verdiskapingen. Vi vil føre en miljøvennlig arealpolitikk og legge til rette for at veksten i transport tas med kollektivt, sykkel og gange der dette er hensiktsmessig og mulig. Vi vil fortsette arbeidet for å bedre fremkommeligheten for myke trafikanter, og være pådrivere for å redusere forurensning som bidrar til plast langs kysten og mikroplast i elver og vassdrag.

7.1 Oslofjorden må reddes

Det å bevare natur er noe av det viktigste vi kan gjøre for de som kommer etter oss. Fjordens enorme verdi som rekreasjonsområde skal styrkes. Kommende generasjoner skal også kunne glede seg over et aktivt friluftsliv ved og på fjorden. Oslofjorden er svært syk. Den kan reddes hvis vi setter inn en rekke tiltak, raskt.

Jordbruket og avløp påvirker fjorden negativt, blant annet på grunn av avrenning av nitrogen og jordpartikler. Høyre mener at et forpliktende samarbeid mellom alle forvaltningsnivåer og næringen selv kan skape gode og varige løsninger.

Vestby Høyre vil:

 • Bidra til beslutninger som begrenser, renser og stanser, der det er nødvendig, utslipp fra avløpsrenseanlegg, næringsliv og jordbruk.
 • Aktivt bruke Oslofjordrådet i arbeidet med å redde fjorden.
 • Bidra til at lokalt landbruk kan få støtte til drenering av jordbruksområder.
 • Bidra til at randsoner utvikles så avrenning begrenses.
 • Følge opp utslipp fra våre renseanlegg og at de etterlever alle tillatelser gitt av statsforvalter.
 • Tilrettelegge for tømming av septik på flere punkter i kommunen, og sørge for å få på plass en bedre og varig løsning for dette i Son Havn
 • Etablere flere ladepunkter for elektriske fritidsbåter.
 • Samarbeide med andre kommuner om fjorden vår.

7.2 En grønnere kommune

I Vestby kommune vil vi at du som innbygger skal bo i en kommune som har som ambisjon å være klimavennlig, ren og bærekraftig. Du skal oppleve en kommune som ønsker å bidra innen klimaarbeid. Vårt oppriktige ønske er at vi sammen skaper den klimakloke kommunen som reduserer Vestbys klimafotavtrykk, bedrer folkehelsen og legger til rette for mer «kortreist liv» med lavere transportbehov.

Vestby Høyre ser verdien av de arealene vi i dag har til dyrking av mat, en ressurs vi må ta vare på for fremtidige gerenasjoner. Vi må være svært restriktive til å bygge ned produktiv matjord, og vil stille krav om nydyrking i tilfeller hvor dette er nødvendig.

Vestby Høyre vil:

 • Arbeide aktivt for at kommunens klima-, miljø- og energiplan blir fulgt opp.
 • Arbeide for at Vestby kommune skal bli en «plastfri» kommune og fjerne all bruk av unødvendig plast i alle kommunens virksomheter.
 • Tilrettelegge for bruk, lading og parkering for el-sykler.
 • På sikt skifte ut alle kommunens kjøretøy til utslippsfrie løsninger/fornybart drivstoff.
 • Bedre veivaskingen, som både bidrar til bedre luftkvalitet og mindre spredning av mikroplast fra bildekk.
 • Sikre at bolig- og næringsutvikling i kommunen fortrinnsvis skjer i tilknytning til kollektivknutepunkt og kollektivårer.
 • At nye kommunale bygg som hovedregel skal være passiv- eller plusshus.
 • Se på muligheten for å installere solenergi på egnede kommunale bygg, med smart energistyring og ladeløsninger.
 • Prioritere bruk av fornybare byggematerialer.
 • Vurdere grønne tak der det er hensiktsmessig.
 • Ha som mål å miljøsertifisere all kommunal virksomhet.
 • Legge bedre til rette for hjemmekompostering.
 • Holde strandsonen åpen og tilgjengelig for allmennheten og tilrettelegge for økt bruk med flere innbyggere.
 • Sikre gode innleveringsordninger for søppel fra strandrydding.
 • Arbeide for å få etablert et gjenbruksanlegg for byggemateriale i Follo-regionen.
 • Stille krav til redusert matsvinn i kommunale tjenester som eldrehjem og skoler, i tråd med målet om å redusere matsvinn med 50 prosent innen 2030.
 • Sørge for at kunstgressbanene har ordninger som gjør at det ikke er utslipp av gummigranulater og tar i bruk mer miljøvennlige alternativer.
 • Videreføre grønt fond for nydyrking ved inngrep på dyrket mark.
 • Ta vare på og forvalte våre friområder med tanke på fremtidens generasjoner.
 • Tilrettelegge for at landbruksplast kan leveres gratis til gjenvinningsstasjon.

8: Økonomi, skatt og styring

8.1 En sunn kommuneøkonomi

En trygg og god styring av økonomien i kommunen er avgjørende for å styrke og opprettholde kvaliteten i tjenesteytingen. Det er en utfordring at kommunens inntekter er under press, samtidig som oppgavene øker. Vi må satse langsiktig på modernisering og effektivisering, uten at det går ut over kvaliteten på tjenestene.

Penger kommunen henter inn fra innbyggerne i form av skatter og avgifter må brukes med respekt for innbyggerne som har betalt dem. Vi er inne i krevende tider med økende renter og priser, og da er det vesentlig at kommunen ikke krever inn mer enn det som er nødvendig og sikrer at disse pengene blir brukt på en best mulig måte.

Samarbeid med private aktører kan i noen tilfeller gi lavere kostnader, bedre tjenester og raskere oppbygging av nye tjenester. Vestby Høyre ønsker å være en pådriver for at kommunen skal øke samarbeidet med private aktører.

Vestby Høyre vil:

 • Føre en ansvarlig økonomisk politikk med respekt for skattebetalernes penger.
 • Øke kommunens inntekter gjennom en stabil og bærekraftig befolkningsvekst.
 • Legge til rette for konvertering av eksisterende fritidsboliger til helårsboliger. Slik sikrer vi at alle fastboende i Vestby betaler skatt til kommunen.
 • Jobbe for å holde kommunale avgifter og gebyrer så lave som mulig.
 • Arbeide aktivt for å redusere kommunens sykefravær.
 • Styrke arbeidet med digitalisering, effektivisering og forenkling.
 • Slippe til private aktører der de kan løse oppgavene like godt eller bedre enn kommunen selv.
 • Styrke og videreutvikle samarbeidet med våre nabokommuner for å sikre gode innkjøpsbetingelser.
 • Ha en kritisk gjennomgang av hvilke eiendommer og selskaper det er hensiktsmessig at kommunen har eierandeler i.
 • Sikre godt vedlikehold av kommunens bygningsmasse.

8.2 Nei til eiendomsskatt

I en periode med usikre økonomiske tider, stigende priser og renter er eiendomsskatt på bolig det siste innbyggerne trenger. Eiendomsskatt på bolig tar ikke hensyn til den enkeltes betalingsevne og er dermed usosial. Vestby Høyre mener det finnes andre måter å øke kommunens inntekter på, og vil kjempe mot innføring av eiendomsskatt på boliger i Vestby.

Under nåværende politiske ledelse i Vestby har eiendomsskatten på næringseiendom økt. Vi vil arbeide for å senke denne, og på sikt få den fjernet.

Vestby Høyre vil:

 • Kjempe mot innføring av eiendomsskatt på boliger.
 • Arbeide for å senke skatten på næringseiendom, og på sikt få den fjernet.

9: Kommunen

9.1 En god arbeidsgiver

Skal man nå viktige samfunnsmål og ha en veldrevet kommune er det en forutsetning å ha dyktige ansatte. Derfor er det avgjørende for Vestby kommune å være en god arbeidsgiver som ivaretar den enkelte og legger til rette for kompetanseheving. Kommunen skal tiltrekke seg dyktige fagfolk gjennom en god og ryddig arbeidsgiverpolitikk.

Vestby Høyre vil:

 • Jobbe for å utvikle kommunen til en attraktiv arbeidsplass som motiverer de ansatte til å levere tjenester og service av høy kvalitet til innbyggerne.
 • At fast ansettelse skal være hovedregelen.
 • Jobbe for å redusere uønsket deltid.
 • Arbeide systematisk og målrettet for å redusere sykefraværet.
 • Etablere flere sommerjobber for ungdom i kommunen.
 • Styrke arbeidet med kompetanseheving og videreutdanning.
 • Sørge for at kommunens ledere kjenner til og følger opp kommunens arbeidsgiverpolitikk.
 • Øke bruken av lærlinger.
 • At kommunen skal delta i inkluderingsdugnaden med mål om at fem prosent av nyansettelser i kommunen skal være mennesker med hull i CV-en eller funksjonsnedsettelse

9.2 Ja-kommunen

Kommunen skal være en ressurs og et redskap for innbyggerne og næringslivet i Vestby. Den skal være serviceinnstilt, åpen og møte dem med en positiv holdning. Vestby kommune har fått til mye bra, men vi mener det fortsatt gjenstår mye for å bli den Ja-kommunen vi ønsker den skal være.

Vestby Høyre vil:

 • Si ja når vi kan, og nei kun når vi må.
 • Jobbe for redusert saksbehandlingstid i de kommunale tjenestene.
 • Modernisere kommunens nettsider for å gjøre det enklere for innbyggerne å finne relevant informasjon.
 • Automatisere all saksbehandling som ikke krever skjønnsutøvelse.
 • Sørge for at næringsutvikling er godt ivaretatt i kommunens plan- og arealstrategier.
 • Opprette et godt og serviceinnstilt kontaktpunkt for kommunens næringsliv, gjerne i samarbeid med næringsforeningen.
 • At Vestby kommune skal benytte klarspråk i all sin kommunikasjon med innbyggere og næringsliv.

10: Idrett, kultur, friluftsliv og frivillighet

10.1 Frivillighet og idrett

Vestby Høyre vil berømme de frivillige og den dugnadsinnsats de gjør. De frivillige er en av de viktigste ressursene kommunen har. Høyre vil ha et aktivt og et nært samarbeid med de frivillige. Vi lover å lytte til de frivilliges organisasjoner, og ønsker gjensidige informasjonsmøter med de som ønsker det.

Høyre ser på idrett som en mangfoldig og viktig aktivitet både for barn, ungdom, voksne og eldre. Idretter krever ofte arenaer for sin utøvelse av sin idrett. Derfor er det viktig for Høyre at arenaer vedlikeholdes, og at alle utøvere av ulike idretter skal ha like muligheter for arenafasiliteter. Høyre vil sammen med idrettens organer diskutere hvordan disponible midler til dette skal prioriteres.

Vestby Høyre vil:

 • At det skal være gratis for idretten og frivilligheten å leie kommunale lokaler.
 • At barn og unge prioriteres i tildeling av arenafasiliteter.
 • Sørge for at økonomi ikke er et hinder for deltakelse, og derfor styrke og videreføre utlånsordninger for utstyr.
 • Styrke ordningen med fritidskort for barn og unge i lavtlønnede familier.
 • Sørge for at flere lokaler er tilrettelagt for e-sport.
 • At frivilligheten skal være fri og uavhengig, og ha gode vilkår.

10.2 Natur og friluftsliv

Vestby Høyre vil prioritere og støtte arbeidet med å bruke naturen som arena for fysisk aktivitet og rekreasjon. Vi vil tilrettelegge for tilpasset bruk av naturen til dette.

Vestby Høyre vil:

 • Tilrettelegge og sørge for bedre adkomst til naturopplevelser for funksjonshemmede.
 • Støtte arbeidet med skilting, merking og kartfesting av stier og turruter.
 • Fremme friluftsliv i arbeidet med folkehelse.
 • Arbeide for bedre vedlikehold av lysløypa i Grevlingen – slik at lysene lyser.
 • Styrke samarbeidet med frivillige lag og foreninger i kommunen i friluftsliv- og naturspørsmål.
 • Jobbe for å tilrettelegge flere områder med eksempelvis benker, naturapparater, aktivitetsstier og gapahuker

10.3 Kultur

Kulturen og opplevelsene den gir, beriker oss som mennesker. Kunst og kultur er en del av vår nasjonale infrastruktur. Kulturinstitusjonene forankrer oss i vår felles historie, utfordrer oss og åpner opp for det ukjente.

Vestby Høyre vil:

 • Drifte Vestby kulturkvartal så rimelig som mulig, innenfor meget nøkterne rammer.
 • Trekke inn private aktører i driften av kulturkvartalet som både kan inspirere til aktiviteter for våre innbyggere, og til å sikre fornuftige rammevilkår for driften.
 • Bidra til kvalitet og mangfold i kulturlivet med sterkere vektlegging av kulturens næringspotensial.
 • Ha en kulturskole som gir barn og ungdom kulturell ballast, opplæring og glede i møte med ulike kunstuttrykk.
 • Fortsette å satse på bibliotekene som en viktig samfunnsaktør i lokalsamfunnene.

10.4 Den norske kirke

Den norske kirke er en sentral bærer av vår kristne og humanistiske kulturarv. Kirken har en sentral plass hos mange av våre innbyggere. Kirken står også sentral ved mange anledninger i livsløpet.

Høyre vil at kirkebyggene og gravplassene i Vestby skal holdes i hevd. Sammen med Kirkelig Fellesråd, må vi finne gode og varige løsninger for hvordan dette skal skje innenfor gitte budsjettrammer.

Alle trossamfunn skal være sikret bidrag fra kommen, slik det er bestemt. I tillegg ønsker Høyre ved eventuelle tilskudd fra kommunen, å prioritere diakonalt arbeid og barne- og ungdomsarbeid.