Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hjertesaker

Miljø

I Sandefjord må vi sørge for at politiske vedtak og holdninger gjør at miljøhensyn alltid ivaretas som de bør.

Helse og omsorg

Sandefjord skal fortsatt være en foregangskommune innen helse og omsorg.

Oppvekst og kunnskap

Sandefjords skoler og barnehager skal være så gode at de skaper muligheter for alle.

Kultur og fritid

Sandefjord Høyre vil videreutvikle bibliotek og litteraturhus som en viktig møteplass.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. 

Privat næringsliv er en forutsetning for vår felles velferd. Det å ha et arbeid å gå
til og være inkludert i samfunnet, er avgjørende for oss alle. Sandefjord Høyre vil
at kommunen vår skal være en offensiv ja-kommune som sørger for gode, forutsigbare rammebetingelser for arbeids- og næringslivet. Vi ønsker at flere aktører,
også private, skal kunne bidra til å hjelpe folk i jobb. Vi ønsker å være fremoverlente når nye muligheter dukker opp, og vi ønsker å ta vare på og heie frem den gründerånden som kjennetegner vår kommune.

Sandefjord kommune står i en særstilling på Østlandet. I vår kommune er det tillatt å prøve
og feile og prøve igjen. Vi har en gründerånd som har preget oss i generasjoner. Denne vil vi
hegne om, og vi vil heie frem ulike initiativer og se muligheter fremfor begrensninger. Et velfungerende privat næringsliv er avgjørende for kvaliteten i tjenestetilbudet vi kan gi innbyggerne våre. Vi vil skape mer – ikke skatte mer. 

 

SANDEFJORD HØYRE VIL:

Fortsette å være en offensiv JA-kommune

• Arbeide for å ha attraktive byggeklare
næringsarealer som næringslivet selv
etterspør
• Ha en positiv holdning til bedrifter som
vil etablere seg her
• Fortsette omdømmeprosjektet Tenk
Stort – Tenk Sandefjord for å trekke flere
personer som kan bidra til fellesskapet
til Sandefjord
• Jobbe for at tjenestene kommunen tilbyr,
herunder saksbehandlingstid, skal
oppfattes som best i regionen og stadig
bli bedre
• At kommunen bidrar til at landbruket
videreutvikles for å opprettholde arbeidsplasser og bærekraftig matproduksjon
• Bidra til å videreutvikle levende bygder
og et variert kulturlandskap
• Bruke kommunens innkjøpsmakt for å
bidra til et seriøst arbeidsliv
• At Sandefjord kommune som innkjøper
i større grad skal benytte innovative og
miljøriktige anskaffelser for å få mest
mulige bærekraftige og fremtidsriktige
løsninger
• Intensivere arbeidet med å videreutvikle
Torp-området når traseen for jernbanetraseen er fastlagt
• Legge til rette for at flere aktører, også
private sosiale entreprenører, skal kunne
hjelpe folk ut i arbeid og til et meningsfullt liv
• Jobbe for å få flere statlige arbeidsplasser
til kommunen
• Ha et spesielt fokus på sosiale entreprenører som hjelper innvandrere,
funksjonshemmede og personer med
hull i CV’en, og som har særlige
utfordringer med å komme inn
i arbeidslivet
• Inkludere flere personer med
utfordringer i ordinært arbeidsliv i
kommunens virksomheter, der det er
mulig
• Utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottagere til å gjelde alle, men med
klare unntak
• Legge til rette for at flest mulig skal
kunne utnytte sin restarbeidsevne
• Nei til eiendomsskatt
• Videreføre lave kommunale avgifter

Det viktigste for Høyre er innbyggerne,
ikke systemet. Kvalitet i tjenestene og
valgfrihet i tilbudene skal prege Sandefjords tilbud til brukerne. En aldrende
befolkning og økte forventninger vil gi
større press på tjenestene våre, men
mulighetene er mange blant annet
med utviklingen av velferdsteknologi.
Høyre er særlig opptatt av at alvorlige
syke og ekstra sårbare pasientgrupper
skal sikres et godt og verdig tilbud.
Dessuten vil vi jobbe forbyggende for å
bedre den enkeltes livskvalitet. 

 

SANDEFJORD HØYRE VIL:

At det skal være mangfold og valgfrihet i
tilbudet som gis innbyggerne
• Videreutvikle samarbeidet med frivillige
organisasjoner
• Satse på et kompetanseløft i de kommunale helsetjenestene, for å sikre faglig
dyktige og oppdaterte ansatte og ledere
• Arbeide for at de ansatte i helse- og
omsorgssektoren som ønsker det skal få
heltids- fremfor deltidsstillinger
• Vurdere bedre rammer og arbeidsvilkår
for rus og psykiatri-feltet
• At psykisk helse skal være en integrert
del av folkehelsearbeidet i større grad
enn i dag
• Vurdere ulike måter å bedre innsatsen
for utsatt ungdom
• Støtte de arbeidsbaserte rehabiliteringstilbudene og legge til rette for større innslag av sosiale entrepenører
• Sette i verk tiltak for å motvirke isolasjon
og utenforskap for å redusere isolasjon
hos barn, unge og voksne
• Bekjempe ensomheten i samarbeid med
frivillige
• Definere brukerstyrt personlig assistanse
som et likestillingsverktøy fremfor en
helseordning, og fjerne øvre aldergrense
på 67 år
• Tilby foreldreveilederkurs for de som
trenger det

FOR DE ELDRE VIL SANDEFJORD HØYRE

• Prioritere bygging av omsorgsboliger
i denne perioden - fortrinnsvis
i samarbeid med private tilbydere og/
eller kommunens boligstiftelse
• Legge til rette for at man kan ta i bruk ny
velferdsteknologi som kan bidra til å
gjøre brukernes hverdag enklere og
tryggere
• Etablere en permanent visningsleilighet
for velferdsteknologi i samarbeid med
private
• Sikre en god ernæringsoppfølging av
eldre
• Legge enda større vekt på å bidra til et
aldersvennlig samfunn ut fra slagordet
«Leve hele livet»
• Følge opp etablering og utvikling av
Helsestasjon for eldre med base
i Sandefjord medisinske senter

 

Mange ønsker å bo i Sandefjord. Det er flott, og tyder på at vi er en attraktiv kommune. Vi ønsker oss vekst, men vekst byr også på utfordringer. Derfor ønsker vi
en fortetting som i større grad tar hensyn til eksisterende omgivelser. Sandefjord
Høyre vil legge til rette for fortetting i sentrumsområder, blant annet fordi dette er
det mest klimavennlige tiltaket vi kan gjøre. Det er også avgjørende for et levende
sentrum at folk bor tett på bykjernen. Men vi bør fortette med større omtanke for
eksisterende bomiljø. Fordi vi ønsker valgfrihet, vil vi også legge til rette for at folk
kan bosette seg i hele kommunen vår. 

Klimatiltak, arbeidsplasser, infrastruktur og arealforvaltning henger uløselig
sammen. Bor folk i nærheten av der de
jobber, er sannsynligheten større for at
man velger klimavennlig transport. Men vi
må ta høyde for at Sandefjord er en middels
stor by i Norge og at klima og infrastrukturtiltak må sees i den sammenheng.
Vi ønsker å legge til rette for at folk skal
kunne reise grønt, og vi ønsker å ligge i
forkant når det gjelder å ta i bruk ny, miljøvennlig teknologi. Samtidig innser vi at folk
flest bruker bil.

Fortetting i kommunen vår
Alle kommuner trenger vekst, også vi
i Sandefjord. Vi er så heldige å bo i en
kommune som folk ønsker å flytte til. Dette
gir økt press på arealene våre, og det
gjelder særskilt arealene på utsiden av raet
der flertallet ønsker å bosette seg. I neste
periode ønsker vi at fortettingen i større
grad enn før skal ta hensyn til omkringliggende omgivelser. Vi vil legge til rette for at
folk får kunnskap om utbyggingsplaner på
et tidlig tidspunkt. Samtidig må vi erkjenne
at fortetting er noe som trolig kommer til å
øke i omfang i årene fremover.

Næringslivet som motor for en mer
klimavennlig kommune

Høyre tror på gulrot fremfor pisk. Vi har et
offensivt og innovativt næringsliv som vi
trenger for å løse klimautfordringene. Vi vil
legge til rette for at bedrifter med løsninger
på dagens og morgendagens utfordringer
skal bidra til å løse en av vår tids store
utfordringer. Vi mener at Sandefjord bør ha
som ambisjon å være en kommune der vi
ser etter nye løsninger, og ønsker ny
teknologi velkommen. Vi må også tørre og
ha aksept for at man kan gjøre feil. 

SANDEFJORD HØYRE VIL:

Videreutvikle tettstedene i Stokke, Kodal,
Andebu, Høyjord og sentrumsområdene
til attraktive tyngdepunkter slik at folk
velger å bosette seg der
• At fortetting i større grad finner sted nærmere sentrumsområdene enn utenfor
• Ta hele kommunen i bruk og
tilrettelegge for boligutvikling der folk
ønsker å bo
• At nye retningslinjer for fortetting i
boligområder gir større forutsigbarhet
både for beboere og utbyggere
SANDEFJORD HØYRE VIL
• Verne all dyrket mark i neste valgperiode. Unntak kan kun gjøres for viktig
infrastruktur som f.eks jernbane, vei
eller gang/sykkelvei
• At våre mest attraktive friluftsområder
gis særskilt vern for å unngå utbyggingspress
• Fortsette å utvikle aktiviteten i havneområdet for å knytte havna og sentrum
tettere sammen

NÅR DET GJELDER INFRASTRUKTUR
VIL SANDEFJORD HØYRE: 

• Prioritere arbeidet med å knytte de tre
gamle kommunene sammen
• Fortsette å jobbe for at vi får en utslippsfri «Framnes-ferje» for å legge til rette
for et gang og sykkeltilbud i områdene
rundt Sandefjordsfjorden
• Være pådriver for at anleggsveiene rundt
Torp i forbindelse med jernbaneutbyggingen på sikt skal komme til nytte
• Opprettholde næringsvennlige
parkeringsordninger for å bygge opp
under et levende sentrum
• Stille krav om sykkelparkering ved
utbyggingsprosjekter i sentrum
• Ha et særskilt fokus på trygge skoleveier
og hjertesoner rundt skolene
• At prosjektet «Sykkelbyen Sandefjord»
videreføres og at det legges til rette for
økt bruk av sykkel og elsykkel
• Utrede mulighet for bildelingsordninger
i samarbeid med kommunens miljøvennlige bilpark
• Legge til rette for forsøk med førerløse
nullutslippskjøretøyer
• Utrede mulighet for fleksibel
bussordning som kommer når man
trenger det
• At Sandefjord kommune jobber for at
Norges første el-fly går fra Torp
• Legge til rette for infrastruktur som gjør
det mulig å velge nullutslippskjøretøyer
i hele kommunen
• Ha kommunale ordninger og arbeide
aktivt for at statlige myndigheter bidrar
til at bileiere velger utslippsfrie biler
• Følge opp kommunens klimaplan slik at
vi når målsetningen om 40 % reduksjon
av klimagasser innen 2030

 

Sandefjord Høyre vil gi alle mulighet til
en god oppvekst og en god utdannelse.
Alle våre barnehager og skoler skal gi
den enkelte trygge rammer og
nødvendige ferdigheter til å mestre
resten av livet. Gode barnehager og
skoler er trolig den viktigste arenaen
for å redusere fattigdom, og å
bekjempe sosial ulikhet og utenforskap. Å satse på kunnskap er en
investering i fremtiden.

En god skole gir muligheter til alle
Sandefjordskolen bidrar i stor grad til sosial
mobilitet, men det er varierende kvalitet
mellom de ulike skolene. Det er også slik at
foreldrenes utdanningsnivå er den viktigste
årsaken til om du lykkes på skolen. Vi har
ambisjoner på vegne av skolene og elevene
og mener at vår skole skal bidra til at elevene kan realisere sine drømmer uavhengig
av foreldenes bakgrunn. Vi synes ikke det
er rettferdig at tilbudet som gis den enkelte
elev skal være avhengig av hvor elevene
bor. Derfor vil vi ha åpenhet om resultatene,
drive kontinuerlig kvalitetsutvikling, ha
tydelige forventinger og fortsette å være en
aktiv skoleeier. Det aller viktigste for oss
er å gi elevene et godt utgangspunkt for å
kunne velge seg sin egen fremtid med aktiv
deltagelse i samfunnet.

SANDEFJORD HØYRE VIL

• Sette igang et betydelig investeringsløft i
barnehage- og skolesektoren slik at vi har
et enda bedre kvalitativt godt tilbud, og
bygninger som møter morgendagens
krav og forventinger
• Følge opp pedagog og bemanningsnormene slik at barnehagene har
tilstrekkelig og kvalifiserte ansatte
• Satse på læring gjennom lek i barnehagen for å utvikle barns nysgjerrighet
og sosiale ferdigheter
• Opprettholde et variert og mangfoldig
barnehagetilbud der private barnehager
har en vesentlig plass
• Oppmuntre til at flere barn av
innvandrere skal få gå i barnehagen
• Sørge for at barn har tilstrekkelige språkferdigheter når de begynner på skolen
• Gi tilbud om faglig utvikling og påfyll til
de ansatte i barnehagen
• Drive systematisk forskningsbasert
kvalitetsutvikling med mål om jevnere
kvalitet i barnehagene
• Jobbe for at kvaliteten ved skolen din
ikke avhenger av hvor du bor
• Ha høye forventninger til den enkelte
skole og den enkelte elev
• Drive kontinuerlig forskningsbasert
kvalitetsutvikling
• Legger til rette for et mangfoldig tilbud
i ungdomsskolen, herunder profilskoler,
som kan være private eller kommunale
• Fortsette satsingen på realfag
• Ha særskilt fokus på grunnleggende
ferdigheter tidlig i opplæringsløpet
• Videreføre satsingen på kompetansen til
rektorer og skoleledere
• Sørge for at lærerne har nødvendig
kompetanse for å møte nye læreplaner
i 2020 og videreføre etterutdanningen av
lærerne
• Ha åpenhet om resultatene herunder
elevenes læringsutbytte, trivsel og mestring
• Vurdere ulike måter å variere
undervisningen på med særskilt
oppmerksomhet på å bedre gutters
læringsutbytte
• Fortsette å styrke skolehelsetjenesten,
og spesielt prioritere barnetrinnet
• Sørge for at barnehager og skoler har
gode rutiner for å følge opp elever som
er særlig sårbare
• Ha nulltoleranse mot mobbing
• Utrede tilbud om gratis SFO for barn
i lavinntektsfamilier

 

Sandefjord Høyre ønsker et
inkluderende og mangfoldig kultur- og
idrettsliv, og vi ønsker å oppmuntre til
størst mulig frivillig engasjement.
Frivilligheten skaper lokalt
engasjement og fellesskap og bidrar
til inkludering og hverdagsintegrering.
Personlig økonomi og sosial bakgrunn
skal ikke være til hinder for deltagelse
og frivillig innsats i vår kommune, og vi
er stolte av ordningen vår med
opplevelseskort som andre kommuner
nå kopierer

SANDEFJORD HØYRE VIL

Legge til rette for flere gode øvingslokaler
i nærmiljøene i hele kommunen
• Sikre arealer i tilknytning til eksisterende
kommunale og private idrettsanlegg
• Støtte arrangementsturismen for å sette
Sandefjord på kartet for å styrke bo- og
stedsattraktiviteten
• Arbeide for at Kulturskolen får bedre
tilrettelagte lokaler for å bedre arbeidsmiljø og trivsel hos elevene
• Øke innsatsen for uorganisert ungdom
og legge til rette for et mer mangfoldig
tilbud
• Fortsatt stimulere og legge til rette for
frivillighet innen sektoren kultur, fritid
og folkehelse
• Videreføre arbeidet med å utvikle og
forlenge kyststien slik at den blir en
sammenhengende sti fra Larvik til
Tønsberg
• Fortsette arbeidet for å få til flere stier
rundt Goksjø
• Legge til rette for at bibliotekene
i kommunen fortsatt kan være viktige
møteplasser og slik at de kan være
vertskap for gode arrangementer
• Videreutvikle opplevelseskortet slik at
alle får anledning til å delta på fritidsaktiviteter
• Videreutvikle området rundt skateparken
ved indre havn, og utvikle bademulighetene og tilknyttede fasiliteter
som serviceanlegg
• Videreutvikle samarbeidet med idrettsrådet og kulturrådet

Les vårt program